Inleiding

Met deze website presenteert het ministerie van Buitenlandse Zaken de resultaten die Nederland in 2016 samen met nationale en internationale partners heeft behaald op het terrein van ontwikkelingssamenwerking.

Inzicht in resultaten is belangrijk om te kunnen bijsturen en om verantwoording af te leggen: aan de politiek, aan de Nederlandse burger en aan de mensen van wie we de positie willen verbeteren.


Inclusieve duurzame ontwikkeling
Investeren in inclusieve duurzame ontwikkeling rendeert. Dat bleek ook in 2016. Het aantal mensen dat in extreme armoede leeft, is verder gedaald tot minder dan 10% van de wereldbevolking. In 2010 was dat nog 22% (en in 1990 47%).

Maar ook die resterende extreme armoede blijft onaanvaardbaar. Bovendien blijven (geo)politieke spanningen in het Midden-Oosten, in delen van Afrika en aan de flanken van Europa zorgen voor instabiliteit en veiligheidsrisico's. Het aantal vluchtelingen en ontheemden liep in 2016 op tot meer dan 65 miljoen. Armoede blijft vooral in fragiele staten hardnekkig en binnen landen neemt de ongelijkheid toe. Verduurzaming van handels- en investeringsstromen in een onvoorspelbare wereldeconomie is niet eenvoudig. Klimaatverandering zorgt voor langdurige droogte én voor grote wateroverlast. En voor echt eerlijke ontwikkeling blijft aandacht voor de achtergestelde positie van vrouwen en meisjes noodzakelijk. Aan deze uitdagingen blijft Nederland werken. De Sustainable Development Goals - de wereldwijde afspraken van de VN voor het tegengaan van armoede, ongelijkheid en klimaatverandering – vormen daarvoor tot 2030 het kader.

Nederlands beleid

Hulp, handel en investeringen
Het Nederlands ontwikkelingsbeleid richt zich op eerlijke en duurzame groei en welvaart waar iedereen van profiteert. De kern van het beleid is verwoord in de nota ‘Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen’ .

De hoofddoelen van die agenda zijn:

  • Uitbannen van extreme armoede in één generatie (getting to zero);
  • Bevordering van duurzame en inclusieve groei overal ter wereld;
  • Succes voor Nederlandse bedrijven in het buitenland.


Keuzes
Om deze ambities te realiseren, investeert Nederland in thema’s waar het goed in is: voedselzekerheid, water, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, veiligheid en rechtsorde. Ook is er extra aandacht voor de thema’s vrouwenrechten en gendergelijkheid, private sectorontwikkeling en klimaatverandering.

Daarnaast bevat deze website resultaten op het gebied van humanitaire hulp en de versterking van het maatschappelijke middenveld in lage- en middeninkomenslanden.


Samen met partners
Nederland werkt voor de uitvoering van het beleid samen met overheden in lage- en middeninkomenslanden, organisaties van burgers in die landen, Nederlandse ontwikkelingsorganisaties en universiteiten, bedrijven en internationale organisaties als de Verenigde Naties en de Wereldbank.

Nederland onderhoudt met vijftien partnerlanden een speciale ontwikkelingsrelatie. Er zijn specifieke programma’s voor het Grote Merengebied en de Hoorn van Afrika.

Via internationale organisaties ondersteunt Nederland de ontwikkeling van mensen in veel meer landen.

Methodiek

Totstandkoming
Deze rapportage gaat over resultaten die in 2016 zijn gehaald met middelen die de Nederlandse overheid heeft geïnvesteerd. Een deel daarvan komt rechtstreeks van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Een ander deel loopt via Nederlandse ambassades in de betreffende landen.

Resultaten zijn op twee manieren gepresenteerd:

  1. Thematisch: het totaal aan resultaten per beleidsthema;
  2. Geografisch: het totaal aan resultaten per partnerland. Daarnaast is er een overzicht van voortgang in twee Afrikaanse regio’s waar Nederland actief is: de Grote Meren en de Hoorn van Afrika.


Bronnen
Aan de hand van informatie van partners inventariseren ministerie en ambassades jaarlijks de voortgang en resultaten van programma’s.

Deze informatie is samengevat in een resultatenoverzicht. Dit is het bronmateriaal voor deze rapportage. Dit materiaal is publiek toegankelijk op rijksoverheid.nl .


Meten
Het vaststellen van de voortgang gebeurt aan de hand van indicatoren. Zo is het mogelijk resultaten zo gelijksoortig mogelijk te meten. Gezien de dynamische en gevarieerde context van ontwikkelingsinspanningen kan dat niet altijd. Het meten van resultaten heeft daarom een kwantitatieve én een kwalitatieve dimensie.

Methodologische notities  lichten de indicatoren die worden gebruikt door de verschillende thema’s toe.