Context

De vreedzame presidentsverkiezingen van 2016 onderstrepen Benin's stabiele politieke situatie in een turbulente regio. Met een sterke oriëntatie op de private sector streeft de nieuwe regering ernaar om de economie van Benin te transformeren. De focus wordt hierbij gelegd op macro-economische stabiliteit, goed bestuur en ontwikkeling van de agrarische sector. Armoede blijft echter evident en de bevolking groeit in volle vaart. Als de bevolkingsgroei niet wordt aangepakt, zal de bestaande ongelijkheid verergeren en zullen sociaal-politieke spanningen toenemen. Benin is traditioneel gezien een emigratieland, echter is de balans langzaam aan het verschuiven. Benin’s politieke stabiliteit en ligging aan de – voor West-Afrikaanse begrippen - welvarende kust, hebben een aantrekkende werking op een groeiend aantal migranten uit de regio. De ambassade steunt de regering in het stimuleren van kansen voor de jeugd (uit Benin en uit de subregio), o.a. door het bevorderen van werkgelegenheid voor jongeren en vrouwen, het versterken van adaptatiemechanismen tegen klimaatverandering en een blijvende inzet op seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, watervoorziening en sanitaire voorzieningen, voedselveiligheid en economische diplomatie.

Uitgelicht project

Afbakening van dorpsgrenzen: een voorwaarde voor kadastrale activiteiten in Benin

Afbakening van dorpsgrenzen: een voorwaarde voor kadastrale activiteiten in Benin

"Landrechten in Benin zijn, zoals in veel delen van Afrika, grotendeels niet wettelijk vastgelegd. Hierdoor zijn conflicten over land goed voor 60% van alle rechtszaken in Benin. Om de modernisering van wettelijke en institutionele kaders te stimuleren, zoals vastgelegd in de landwet uit 2013, zijn burgers in twee gemeenten gevraagd de grenzen van hun eigen dorpen af te bakenen. Het resultaat van dit experiment, genaamd ‘Participatory Cartography’, is een inclusief en goedkoop hulpmiddel voor de afbakening van dorpen en gemeenten. Dit hulpmiddel biedt, in Benin en daarbuiten, een beproefd instrument om veelvoorkomende opportunistische conflicten te vermijden. "Het afbakeningsproces van dorpsgrenzen is voor ons van cruciaal belang, want zonder deze kennis komen we niet vooruit. Grensconflicten tussen en binnen gemeenten zijn aan de orde van de dag in Benin. Duurzame oplossingen kunnen niet gevonden worden zonder de betrokkenheid van lokale gemeenschappen en zonder rekening te houden met de geschiedenis van de mensen die met hun land verbonden zijn. We moeten op ‘grassroot level‘ beginnen." - De burgemeester van de gemeente Dogbo

Belangrijkste resultaten van de ambassade in Benin

Voedsel- en voedingszekerheid

Indicator Score Vooruitgang

Aantal mensen met verbeterde inname van voedsel

32.268 Op schema
32.268
Interpretatie van de resultaten in context

De door Nederland gesteunde programma's hebben in 2016 bijgedragen aan de vermindering van ondervoeding in Benin. Dit is gerealiseerd door middel van bewustwordings- en demonstratieactiviteiten en door het ondersteunen van boeren, agro-voedselverwerkers, vervoerders en handelaren om de toegang tot markten te verbeteren. Om de impact de komende jaren te vergroten, zullen gemeenschappen die vatbaar zijn voor ondervoeding systematisch worden betrokken in de ondersteuning.

Aantal boeren met toegenomen productiviteit en inkomen

32.330 Op schema
Aantal boeren met toegenomen productiviteit en inkomen - by sex
Interpretatie van de resultaten in context

De ambassade heeft zich toegelegd op het opzetten van publiek-private platformen op lokaal niveau. Deze platformen richten zich op het verbeteren van toegang tot markten, het promoten van landbouwinnovaties en het voorkomen van verliezen na de oogst. Hiermee zijn een groot aantal boeren ondersteund en veel van hen waren in staat om hun inkomen en productiviteit in 2016 te verhogen.

Private sector ontwikkeling

Indicator Score Vooruitgang

Aantal micro en kleine bedrijven ondersteund met business services door ambassade en haar partners

728 Op schema
728 lokale ondernemingen kregen verschillende soorten ondersteuning
Interpretatie van de resultaten in context

De nieuwe bedrijfsgerichte overheid bood prioriteit aan de verbetering van het ondernemersklimaat. Ondanks vooruitgang in de Doing Business Index van de Wereldbank, blijft Benin op plek 117 staan in de 2016 ranglijst voor startende ondernemers. In de algemene ranglijst voor ondernemerschap staat Benin op plaats 153. De ambassade ondersteunt bedrijven via het Agribusiness Incubator Programme, naast andere private initiatieven zowel binnen als buiten de agribusiness sector.

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

Indicator Score Vooruitgang

Aantal stellen dat een jaar lang is beschermd tegen een zwangerschap door anticonceptiemiddelen

148.964 Op schema
148.964
Interpretatie van de resultaten in context

Het gebruik van anticonceptie in Benin neemt snel toe, van 7,9% in 2011 tot 12,5% in 2014 en 16,1% in 2016. De Nederlandse substantiële meerjarige steun aan NGO’s die op dit gebied actief zijn, en activiteiten om religieuze leiders en jongeren te betrekken, zijn belangrijke bijdragen aan dit succes in 2016. In Benin zijn de verbeteringen vooral te danken aan de inzet van het maatschappelijk middenveld. Hierdoor ontstaat ruimte voor een sterkere rol en bijdrage van de overheid.

Bijdragen aan SRGR- en hiv/aids-beleidsvorming door bewustmaking onder beleidsmakers, beleidsvorming en strategieontwikkeling te vergroten

Thema's hoger op agenda Vooruitgang, maar niet op schema
Thema's met betrekking tot het demografisch dividend en jeugd empowerment staan nu hoger op de politieke agenda
Interpretatie van de resultaten in context

Nederland heeft actief ingezet op het bedenken van manieren en middelen om het demografische dividend in Benin te verhogen. Dit heeft bijgedragen tot een toenemende interesse binnen de nieuwe regering. Het onderwerp heeft tevens momentum bereikt binnen het Ouagadougou Partnership, in de West-Afrikaanse regio. De ambassade heeft daarnaast een jeugdstrategie ontwikkeld en lokale en regionale spelers gestimuleerd dit voorbeeld te volgen.

Water

Indicator Score Vooruitgang

Aantal personen met toegang tot verbeterde waterbronnen en sanitaire voorzieningen

geen resultaat Vooruitgang, maar niet op schema
geen resultaat
Interpretatie van de resultaten in context

Ernstige fraude binnen het Ministerie van Water leidde tot de vervroegde beëindiging van het Nederlandse waterprogramma in 2015. Nadat Benin aan de door Nederland gestelde voorwaarden had voldaan, werd onder strikte voorwaarden een nieuw waterprogramma geformuleerd. Dit proces domineerde alle activiteiten in 2016.

Achtergrond & toekomst

Interpretatie van de resultaten in context

De resultaten van de verhoogde productiviteit en boereninkomsten zijn veel beter dan verwacht (32.000 boeren vergeleken met 7.000 oorspronkelijk gepland). Dit komt door de extra aandacht voor markttoetreding en groeiende agribusinesses. De financiële situatie van voornamelijk kleine producenten en handelaren, evenals de lokale economische ontwikkeling, is aanzienlijk verbeterd. Wat voeding betreft, bereiken door Nederland ondersteunde programma's momenteel niet de gemeenschappen die het meest getroffen zijn door ondervoeding en groeibeperkingen. Zoals genoemd, werden dit jaar geen concrete resultaten behaald in de watersector. Een zorgvuldig geformuleerd en uitgebreid nieuw programma is in december 2016 gestart. Dit programma streeft naar drinkwatervoorzieningen voor 500.000 mensen, sanitaire voorzieningen voor 1.000.000 mensen en geïntegreerd waterbeheer voor een veilige delta voor 600.000 mensen in 2021. Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) ligt politiek gevoelig. Daarom is sprake van een langdurig proces van beleidsbeïnvloeding op verschillende niveaus, waar snelle overwinningen een illusie vormen. De ambassade zal blijven pleiten voor de politieke agendering van deze kwesties.

Blik op de toekomst

Een multisectorale benadering van het demografisch dividend en ‘empowerment’ van de jeugd, met name op het gebied van jeugdwerkgelegenheid en jonge ondernemers, wordt een belangrijk onderdeel van de ambassade strategie. Bij voedselzekerheid blijft de focus op het ontwikkelen van de agribusiness en toegang tot markten. Daarnaast zal er meer aandacht geschonken worden aan jeugdwerkgelegenheid. Blijvende inspanningen moeten de juiste voorwaarden voor voedselzekerheid vaststellen (o.a. door de securitisatie van land en infrastructuurontwikkeling). Wat ondervoeding betreft, is de financiering van het Hunger Project Benin in 2016 afgerond. Dit was het hoofdproject van de ambassade en heeft bijgedragen aan de voedingsresultaten. Voeding is een strategisch interventiegebied voor de voedselzekerheidagenda en is daarom geïntegreerd in de nieuwe programmering die in 2017 en 2018 begint. Bij SRGR blijft geboortebeperking essentieel om explosieve bevolkingsgroei te bestrijden, echter is er meer overheidsfinanciering en politieke betrokkenheid nodig om voortgang te blijven boeken. Door de geboekte successen kan Benin een actieve regionale rol spelen in het Ouagadougou Partnerschap. In de watersector zullen we in 2017 bijdragen aan de verbetering van toegang tot drinkwatervoorzieningen voor maximaal 162.500 mensen. Tevens ligt de focus op hygiëne en sanitaire initiatieven in landelijke en stedelijke gebieden en op geïntegreerd waterbeheer in de stedelijke delta van het Oueme-bekken. We zullen de overheid (gemeenten en agentschappen) en niet-gouvernementele actoren (NGO's en particuliere ondernemingen) mobiliseren, evenals technische bijstand verlenen om de gewenste resultaten te behalen.

Financiële samenvatting

Totale uitgaven van de ambassade € 26,888,696

Uitgaven 2016 per thema

Uitgaven 2016 per kanaal