Context

Te midden van een steeds verslechterende humanitaire crisis duurt de oorlog in Jemen voort. Terwijl Jemen nog steeds vluchtelingen uit de Hoorn van Afrika regio opvangt, zijn veel Jemenieten en Somaliërs naar andere landen gevlucht. Het voortdurende conflict trekt ook een breed scala aan groeperingen aan die willen profiteren van deze chaos, waaronder gewelddadige, internationale terroristische organisaties. Jemen ligt op een belangrijke handelsroute die van groot strategisch en economisch belang is voor Nederland. De oorlog in Jemen heeft hiermee gevolgen die verder reiken dan de eigen landsgrenzen: niet alleen de stabiliteit in de Arabische regio, maar ook de stabiliteit van Europa wordt beïnvloed. Ter ondersteuning van een inclusief vredesproces en de levering van noodzakelijke humanitaire hulp heeft Nederland daarom zijn diplomatieke en financiële inspanningen opgeschaald.

Uitgelicht project

Nederland organiseerde in oktober 2016 een humanitaire donormissie naar Jemen om de directe en langdurige effecten van het geweld te benadrukken. Internationale en nationale organisaties leveren op bewonderingswaardig wijze hulp in een onvoorspelbaar en complex conflict. Het bezoek creëerde ruimte voor meer diepgaande gesprekken met mannen, vrouwen en kinderen die door het conflict waren getroffen. Deze gesprekken hebben geleid tot talloze aanbevelingen om de hulp aan Jemen te verbeteren. De voortdurende afwezigheid van donoren in Jemen en het gebrek aan directe betrokkenheid van verschillende besluitvormers creëerde een operationeel vacuüm dat wordt gevoeld en benadrukt door verschillende humanitaire organisaties. Een vertegenwoordiger van de nationale NGO's beschouwde deze missie als een eerste gelegenheid om daadwerkelijk vertegenwoordigers van donoren te ontmoeten: "We horen altijd van onze internationale partners wat de donoren doen of niet, of willen doen of niet, maar we hadden er nog nooit één gezien."

Belangrijkste resultaten van de ambassade in Jemen

Veiligheid en Rechtsorde

Indicator Score Vooruitgang

Uitonderhandelde wapenstilstand

n.v.t. Vooruitgang, maar niet op schema
Niet van toepassing
Interpretatie van de resultaten in context

In 2016 hebben de Verenigde Naties (VN) verschillende pogingen gedaan tot bemiddeling voor een wapenstilstand. Een wapenstilstand had de mannen, vrouwen en kinderen in Jemen een moment van rust moeten geven na het toegenomen geweld. Helaas zijn de gevechten onverminderd doorgegaan en hebben de VN-ondersteunde onderhandelingen niet geleid tot een vredesakkoord in 2016.

Aantal m2 land dat ontdaan is van explosieve overblijfselen van de oorlog (zoals landmijnen)

3,1 miljoen Op schema
3,072,181
Interpretatie van de resultaten in context

Het resultaat van de ontmijningsacties waaraan de Nederlandse ambassade in de afgelopen jaren heeft bijgedragen zijn als volgt: 3.072.181 m2 land ontmijnd, 262.810 explosieve overblijfselen opgeruimd en 180.414 explosieve overblijfselen vernietigd. Dit gebeurde in negen gouvernementen, waardoor ruim 1.375.590 Jemenitische mannen, vrouwen en kinderen hiervan profiteerden. Ook hebben 305.031 mensen, waaronder 14.153 ontheemden, voorlichting gekregen over de risico's van mijnen en explosieve overblijfselen uit de oorlog.

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

Indicator Score Vooruitgang

Toegang tot gezinsplanning

n.v.t. Geen data beschikbaar
Niet van toepassing
Interpretatie van de resultaten in context

Talloze ziekenhuizen en klinieken zijn beschadigd of vernietigd. Het is daarom des te belangrijker dat organisaties - zoals Marie Stopes International - Nederlandse steun ontvangen om klinieken op te zetten en te runnen. Hiermee kunnen desbetreffende organisaties seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten aanbieden. De VN organisatie United Nations Population Fund (UNFPA) heeft gezorgd voor levensreddende reproductieve gezondheidsvoorzieningen.

Tegengaan van barrières ten aanzien van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

n.v.t. Geen data beschikbaar
Niet van toepassing
Interpretatie van de resultaten in context

Jongeren lopen tegen verschillende barrières aan wanneer het gaat om zorg en informatie op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid. Het verstrekken van betrouwbare en feitelijke informatie over anticonceptie en seks aan jongeren kon blijven doorgaan door de gratis telefonische hulplijn 'Shababline' ('Jeugdlijn' in het Nederlands). Deze hulplijn heeft zichzelf door middel van social media gepromoot en ontvangt elke maand ongeveer 5.000 telefoontjes.

Water

Indicator Score Vooruitgang

Toegang tot schoon drinkwater

n.v.t. Geen data beschikbaar
Niet van toepassing
Interpretatie van de resultaten in context

In oktober 2016 brak er cholera uit in Jemen. Ondanks deze cholera-uitbraak slaagden uitvoeringspartners van de ambassade er in om water en sanitaire hulp te vertrekken aan de meest kwetsbare bevolkingsgroepen en om water- en sanitaire voorzieningen te herstellen of te onderhouden. Zo slaagden de uitvoeringspartners er in om de volksgezondheid en de veerkracht van de bevolking te verbeteren en sterftecijfers te verminderen.

Toegang tot sanitarie voorzieningen

n.v.t. Geen data beschikbaar
Niet van toepassing
Interpretatie van de resultaten in context

De situatie omtrent water, sanitaire voorzieningen en hygiëne (WASH) in Jemen is in korte tijd snel verslechterd. Dit heeft geleid tot een significante achteruitgang in de gezondheid van de bevolking. Uitvoeringspartners van de ambassade pogen deze achteruitgang te stoppen en tegemoet te komen aan het gebrek aan sanitaire voorzieningen die de gezondheid en het leven van de Jemenitische bevolking bedreigen.

Vrouwenrechten en Gendergelijkheid

Indicator Score Vooruitgang

Aantal aantoonbare bijdragen door het maatschappelijk middenveld ter bevordering van vrouwenrechten en gendergelijkheid

2 Op schema
2
Interpretatie van de resultaten in context

Nederland streeft ernaar om vrouwen met verschillende politieke achtergronden te betrekken in het vredesproces. Een groep prominente Jemenitische vrouwen heeft in mei 2016 onderhandelingen gevoerd in Koeweit, waar zij aanbevelingen hebben gedaan aan de VN-gezant en de groep van 18 landen die betrokken zijn bij het vredesproces.

Aantal organisaties uit het maatschappelijk middenveld met toegenomen capaciteit ter bevordering van vrouwenrechten en gendergelijkheid

12 Op schema
12
Interpretatie van de resultaten in context

Nederland blijft zich inspannen voor de participatie van Jemenitische vrouwen bij het vredesproces. Derhalve organiseerde UN Women trainingen over strategisch denken en het opzetten van allianties. Daarnaast is de Yemeni Women's Pact for Peace and Security uitgebreid van 47 tot 60 vrouwelijke leiders.

Achtergrond & toekomst

Interpretatie van de resultaten in context

Sinds het begin van het conflict is geen nieuwe data beschikbaar gekomen waarmee een betekenisvolle analyse kan worden gemaakt wat betreft de voortgang van de programma's van de ambassade. Daarnaast wordt de inzet van de Nederlandse ambassade constant aangepast in het licht van de wijzigende omstandigheden in Jemen. Bovenstaande vooruitgang en de gerapporteerde resultaten zijn gebaseerd op de programma's die door uitvoeringspartners werden uitgevoerd en weerspiegelen daarmee alleen de voortgang geboekt ten aanzien van de doelstellingen van deze programma's. Ondanks enorme uitdagingen slaagden de uitvoeringspartners erin om positieve resultaten te behalen. Bijvoorbeeld, door te voldoen aan de urgente reproductieve gezondheidsbehoeften van vrouwen en meisjes die gevangen waren genomen in conflictgebieden, door de toegang tot veilig drinkwater te verbeteren en adequaat te reageren op de cholera-uitbraak.

Blik op de toekomst

De Jemenitische bevolking snakt naar vrede. Nederland zal zijn steun aan Jemen uitbreiden om vrede op alle niveaus te kunnen bereiken: zowel op het niveau van lokale gemeenschappen als op het niveau van internationale vredesonderhandelingen. De rol van vrouwen in vrede en veiligheid zal worden versterkt. In lijn met de resultaten die in 2016 zijn behaald wordt de gevarieerde project portfolio voortgezet, met inbegrip van humanitaire hulp en hulp die de toekomstige overgang van conflict naar vrede vergemakkelijkt.
De Nederlandse steun aan Jemen zal zich verder richten op de verbetering van de nationale veiligheid en rechtsorde in Jemen. Op deze manier kan er beter worden omgegaan met de economische en fysieke gevolgen van langdurig geweld, zoals het achterblijven van mijnen en andere explosieve overblijfselen van de oorlog. Daarnaast kan het vergroten van transparantie en effectiviteit van gerechtelijke en veiligheidsinstellingen leiden tot een toename van het vertrouwen van de bevolking in het juridisch systeem.

Financiële samenvatting

Totale uitgaven van de ambassade € 11,629,865

Uitgaven 2016 per thema

Uitgaven 2016 per kanaal