Positieve ontwikkelingen over een langere periode

Goed nieuws is dat wereldwijd het aantal mensen dat in extreme armoede leeft, de afgelopen decennia sterk is verminderd: van 1850 miljoen mensen in 1990 naar minder dan 700 miljoen nu. Ook is in vrijwel alle ontwikkelingslanden grote vooruitgang geboekt op sociale indicatoren zoals levensverwachting, kindersterfte, onderwijsdeelname en toegang tot veilig drinkwater.

Deze positieve ontwikkelingen zijn in de eerste plaats het werk van de burgers, overheden en organisaties daar. Maar ook ontwikkelingssamenwerking, waaronder die van Nederland, droeg in belangrijke mate bij. Deze rapportage geeft aan op welke thema’s en in welke landen Nederland samen met zijn partners resultaten heeft geboekt in het verslagjaar 2018.

Terugslag en nieuwe dreigingen

Naast brede vooruitgang zien we ook terugslag en blijven sommige regio’s achter. Vanwege het toegenomen aantal conflicten is het aantal vluchtelingen en intern ontheemden gestegen naar bijna zeventig miljoen mensen. De resterende extreme armoede concentreert zich meer en meer in fragiele landen en conflictgebieden. Klimaatverandering brengt nieuwe dreigingen met zich mee. De positie van vrouwen verbetert slechts mondjesmaat. Werkloosheid is een groeiend probleem in de meeste Afrikaanse landen, zeker in combinatie met de hoge bevolkingsgroei.

Nieuw beleid

Voor het huidige kabinet, aangetreden in oktober 2017, was dit reden om het ontwikkelingsbeleid aan te passen. Met de nota Investeren in perspectief (mei 2018) kiest minister Kaag voor een sterker accent op vier instabiele regio’s: de Sahel, de Hoorn van Afrika, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Vrouwen en jongeren daar hebben perspectief nodig op een betere toekomst met werk, onderwijs en veiligheid. De Sustainable Development Goals (SDGs) vormen de leidraad voor het nieuwe beleid, waarin ook klimaatactie een centrale plaats inneemt.

Deze rapportage beschrijft resultaten die tot stand zijn gekomen in het verslagjaar 2018, dat loopt van september 2017 tot september 2018. De resultaten vloeien voort uit zowel het eerdere beleid als de accenten van het nieuwe kabinet. De financiële cijfers betreffen de uitgaven in 2018 en sluiten aan op het Jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Wil je meer weten over de totstandkoming van deze rapportage, dan vind je hier meer toelichting.

Thema's

Kern van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid is het combineren van sociale ontwikkeling en economische groei. De focus ligt daarbij op thema’s waar Nederland goed in is en een verschil kan en wil maken.

Meer achtergrond over thema's

Landen en regio's

Nederland onderhoudt met achtien partnerlanden een speciale ontwikkelingsrelatie. Er zijn speciale programma’s voor het Grote Merengebied en de Hoorn van Afrika.

Meer achtergrond over landen en regio's
Animatievideo

Animatievideo beleidsnota 'Investeren in Perspectief'

Huidig beleid Ontwikkelingssamenwerking

Lees meer over het actuele beleid op Rijksoverheid.nl.

Over de Resultatenrapportage

Lees meer over de achtergrond, de opbouw en de methodologie van deze rapportage.

Resultaten op de Sustainable Development Goals (SDG)

Benieuwd wat Nederland heeft betekent voor de SDG's in 2018? Op deze pagina lees je er alles over.

Behaalde resultaten per thema en regio

Selecteer in de kaart hieronder een thema of een land/regio om een samenvatting te openen van de behaalde resultaten in 2018

Een duurzame toekomst voor iedereen