Over de resultatenrapportage

Waarom een resultatenwebsite?

Het ministerie van Buitenlandse Zaken presenteert jaarlijks een online overzicht van behaalde resultaten van ontwikkelingssamenwerking. Dit overzicht is een aanvulling op het Jaarverslag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS), de officiële rapportage van minister Kaag aan het parlement over de voortgang en resultaten van het beleid. Deze resultatenwebsite is dan ook een momentopname en bevat een selectie van behaalde resultaten, geïllustreerd aan de hand van voorbeeldprojecten.

Welke resultaten?

De gepresenteerde resultaten zijn gefinancierd met Official Development Assistance (ODA) afkomstig van de begroting voor BHOS. Daar waar programma’s door andere partijen worden medegefinancierd, zijn de resultaten aan Nederland toegerekend op basis van het percentage dat Nederland heeft bijgedragen aan het totaalbudget van het programma en/of de organisatie.

Deze programma’s worden in een groot aantal landen uitgevoerd. De 19 landen (en het Grote Merengebied) die we op deze website presenteren, zijn de landen waar Nederland de belangrijkste resultaten boekt op het gebied van ontwikkelingssamenwerking (OS). Op de themapagina’s presenteren we resultaten per thematische doelstelling van het OS-beleid, op basis van programma’s die gefinancierd worden vanuit Den Haag of vanuit een ambassade. De landenpagina’s presenteren resultaten van programma’s en projecten die ambassades in de respectievelijke landen financieren. Uitzondering hierop zijn de landenpagina’s van Libanon, Jordanië en Irak die ook resultaten presenteren van programma’s en projecten gefinancierd uit Den Haag.

De meeste streefwaarden zijn uitgedrukt in absolute getallen die in het specifieke jaar worden bereikt (aantal personen, organisaties). In een aantal gevallen zijn de streefwaarden cumulatief: een optelsom van de bereikte resultaten in alle jaren binnen de meetperiode.

In vergelijking met vorig jaar is het thema Onderwijs opgenomen met een eigen pagina. Ook is er een speciale pagina over de inzet op jongeren toegevoegd. De resultaten van de regio Hoorn van Afrika zijn verplaatst naar een nieuwe landenpagina Somalië en de landenpagina Ethiopië.

Rapportageperiode en de koppeling met de BHOS-begroting

De getoonde resultaten corresponderen zoveel als mogelijk met de financiële cijfers van de BHOS-begroting 2019. Het is echter niet mogelijk om de gepresenteerde resultaten een-op-een te relateren aan het uitgegeven budget van 2019. Dit heeft twee redenen. Ten eerste zijn resultaten niet geheel te herleiden tot uitgaven in een voorafgaand kalenderjaar. Resultaten zijn vaak een gevolg van eerder ingezet beleid en uitgaven in voorgaande jaren. Ten tweede kost het tijd om resultaten te verzamelen en te rapporteren. Uitvoerders van de programma’s rapporteren tot zes maanden na afloop van een kalenderjaar. Op die manier zijn ze beter in staat verandering te meten en niet alleen de directe output van activiteiten. Daarom is gekozen voor een methode waarbij de voortgangsrapportages worden gebruikt die zijn ontvangen tussen 1 oktober 2018 en 30 september 2019. Dit geeft ook tijd om gegevens te analyseren. Het gevolg van deze twee punten is dat de gerapporteerde resultaten gedeeltelijk in 2019 en gedeeltelijk in 2018 of eerder behaald zijn.

Totstandkoming van de resultaten

De Sustainable Development Goals (SDG’s) vormen een belangrijke basis voor de doelstellingen van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking en daarmee voor de totstandkoming van resultateninformatie. De Theories of Change specificeren en onderbouwen de keuzes voor thema’s,interventies en de verwachtingen over hoe deze interventies bijdragen aan de beoogde maatschappelijke en economische veranderingen.

Beleidsuitvoering wordt gemonitord en zo nodig bijgestuurd om thematische doelstellingen te behalen. Het meten van de voortgang gebeurt aan de hand van kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren. In de BHOS-begroting staan beoogde resultaten voor 17 kwantitatieve indicatoren waarvan de gehanteerde definities en methodologie uitgelegd zijn in methodologische notities. Op deze website staan niet alleen resultaten die horen bij deze 17 indicatoren, maar ook andere, verwante resultaten en indicatoren die eveneens voorzien worden van context en duiding. Vooral het plaatsen van de resultaten in de lokale context is daarbij van belang gezien de dynamische en gevarieerde context in de landen waar activiteiten plaatsvinden.

Resultaten in Europese context

Nederland financiert niet alleen zelf ontwikkelingsprojecten, maar draagt ook bij aan ontwikkelingssamenwerking die gefinancierd wordt door de Europese Commissie. Op de Resultaten van EU-ontwikkelingssamenwerking pagina wordt een beknopt overzicht gegeven van deze resultaten en doorverwezen naar aanvullende bronnen.