Resultaten van EU-ontwikkelingssamenwerking

De Europese Unie (EU) en haar lidstaten zijn samen de grootste donor van ontwikkelingshulp ter wereld: in 2019 verstrekten zij € 75,2 miljard aan officiële ontwikkelingshulp. EU-lidstaten financieren en implementeren niet alleen zelf ontwikkelingsprojecten. Ze dragen ook bij aan en beslissen mee over de ontwikkelingssamenwerking uitgevoerd door de Europese Commissie. Dit doet de Europese Commissie via verschillende financieringsinstrumenten. Op deze manier boekt Nederland dus ook via de EU vooruitgang op de doelen van het Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsbeleid.

Externe bronnen

EU Jaarverslag externe financieringsinstrumenten 2018

Jaarverslag over de implementatie van de externe financieringsinstrumenten van de EU in 2018

Commission Staff Working document

Commission Staff Working document, gevoegd bij het Jaarverslag

EU Aid Explorer

Bekijk Europeese ontwikkelingshulpprojecten met de EU Aid Explorer

Deze resultatenpagina geeft in vogelvlucht de resultaten weer van EU-ontwikkelingssamenwerking tussen juni 2017 en juni 2018 (verslagjaar 2018), de periode waarvoor de meest recente gegevens beschikbaar zijn.

In het verslagjaar 2018 had de Europese Commissie ongeveer € 16 miljard tot haar beschikking voor ontwikkelingssamenwerking wereldwijd. Hiervan is circa 5% bijgedragen door Nederland, zowel via de EU-begroting als het Europees Ontwikkelingsfonds. De EU Consensus Inzake Ontwikkeling vormt het beleidskader voor Europese ontwikkelingssamenwerking en is gestoeld op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs).

De behaalde resultaten in het verslagjaar 2018 staan beschreven in een rapportage van de Europese Commissie. In deze rapportage zijn de resultaten zowel per SDG als per regio beschreven, en wordt inzicht gegeven in de verdeling van de fondsen op geografisch en thematisch gebied. Ook worden behaalde resultaten cijfermatig weergegeven aan de hand van het EU-resultatenkader (EU Results Framework). Op deze manier kan worden bijgehouden welke resultaten per SDG door de jaren heen zijn bereikt.

De overkoepelende doelstelling van het Europese ontwikkelingsbeleid is het uitbannen van armoede. Dat gebeurt door het stimuleren van goed bestuur, menselijke en economische ontwikkeling en het aanpakken van mondiale problemen zoals behoud van natuurlijke hulpbronnen en bevordering van vrede en stabiliteit. In dit kader financiert de Europese Commissie activiteiten gericht op alle SDG’s. Hieronder een selectie van de behaalde resultaten. De meeste gegevens zijn afkomstig van het EU-resultatenkader en beslaan de periode vanaf januari 2014 tot juli 2018, tenzij een specifiek jaartal staat aangegeven. Verder zijn op deze pagina drie SDGs uitgelicht, waaruit blijkt dat de Europese Commissie samen met lidstaten optrekt om aan de SDG’s te werken.

Uitgelichte EU bijdragen aan de 17 Sustainable Development Goals (SDGs)

Verken resultaten

Klik op een SDG uit de cirkel om een voorbeeld van een behaald resultaat te zien

SDG 1: Geen armoede

1,5 miljoen migranten, gedwongen ontheemden en leden van gastgemeenschappen ontvingen EU-steun

SDG 2: Geen honger

Meer dan 12 miljoen mensen getroffen door voedselonzekerheid ontvingen EU-steun

SDG 3: Goede gezondheid

Bijna 64 miljoen 1-jarigen werden volledig gevaccineerd met EU-steun

SDG 4: Kwaliteitsonderwijs

Meer dan 10 miljoen kinderen genoten basisonderwijs met EU-steun


Lees meer details

SDG 5: Gendergelijkheid

In 2018 werd vanuit het Spotlight Initiative €265 miljoen beschikbaar gesteld voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen in Afrika en Latijns-Amerika

SDG 6: Schoon water en sanitaire voorzieningen

723.000 mensen kregen met steun van de EU toegang tot schoner water of verbeterde sanitaire voorzieningen

SDG 7: Duurzame energie

Meer dan 16,8 miljoen mensen kregen met EU-steun toegang tot elektriciteit

SDG 8: Goede banen en economische groei

Met EU-steun kregen meer dan 1,1 miljoen mensen toegang tot financiële diensten

SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur

De EU wendde in 2018 €200 miljoen aan om het gebruik van digitale technologieën te stimuleren


Lees meer details

SDG 10: Verminderde ongelijkheid

In de periode 2013-2018 genoten meer dan 1 miljoen mensen met EU-steun een beroeps- of vaardigheidstraining

SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen

91 landen en steden hebben met EU-steun een strategie voor het omgaan met klimaatverandering en/of rampen ontwikkeld of in uitvoering

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie

6.500 micro-, kleine en middelgrote ondernemingen pasten met EU-steun duurzame praktijken in consumptie en productie toe

SDG 13: Klimaatactie

Met EU-steun werd de uitstoot van 18,4 miljoen ton aan broeikasgasemissies vermeden

SDG 14: Beschermen en duurzaam gebruik van oceanen en zeeën

2.700 km2 zeegebieden werden beschermd via EU-initiatieven

SDG 15: Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit

Bijna 7 miljoen hectare terrestrische en zoetwaterecosystemen werden in 2018 beschermd via EU-initiatieven


Lees meer details

SDG 16: Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid

42.000 slachtoffers van mensenrechtenschendingen zijn bijgestaan met EU-steun en 168.000 mensen hadden rechtstreeks baat bij EU-steun aan rechtshulp

SDG 17: Partnerschappen voor de doelen

98 landen ontvingen steun van de EU om inkomsten te mobiliseren en beheer van overheidsfinanciën en transparantie van de begroting te verbeteren

Voorbeelden van EU bijdragen aan de SDGs

SDG 4: Kwaliteitsonderwijs

Gelijke toegang tot kwalitatief goed onderwijs en bevordering van levenslang leren voor iedereen zijn sleutels tot minder armoede. Onderwijs biedt de beste kansen op een baan, helpt het tegengaan van kinderarbeid en vergroot de keuzemogelijkheden voor jongeren, met name meisjes. In verslagjaar 2018 steunde de Europese Commissie ongeveer 100 landen in het verbeteren van onderwijs. Bijvoorbeeld met het bevorderen van goed bestuur binnen onderwijsministeries, waardoor deze landen hun onderwijssystemen kunnen versterken. Ook wordt capaciteitsopbouw gefinancierd om instellingen voor hoger onderwijs te moderniseren. Tevens steunt de Europese Commissie internationale partnerschappen, ook bij het bieden van onderwijs in noodsituaties en aanhoudende crises. In verslagjaar 2018 ging ongeveer 8% van het humanitaire-hulpbudget van de Europese Commissie naar onderwijs voor kinderen en jongeren in noodsituaties.

Global Partnership for Education & Education Cannot Wait

De EU en haar lidstaten zijn samen de grootste donor van het Global Partnership for Education (GPE), dat streeft naar verbeterde toegang tot en kwaliteit van basisonderwijs in meer dan 60 van de armste landen. De Europese Commissie heeft voor de periode tot en met 2018 € 445 miljoen aan het GPE bijgedragen; Nederland droeg over dezelfde periode bij met een bedrag van € 640 miljoen.

Education Cannot Wait (ECW) zet zich in om toegang tot onderwijs voor kinderen in crisis- en conflictgebieden te vergroten. Zowel de Europese Commissie als Nederland dragen bij aan dit initiatief. Eind 2018 heeft de Europese Commissie € 16 miljoen beschikbaar gesteld voor ECW en Nederland € 13 miljoen. In 2017 en 2018 bereikte het initiatief meer dan 1,4 miljoen kinderen en jongeren in situaties van gewapende conflicten, gedwongen ontheemding, natuurrampen en langdurige crises. Ongeveer de helft van deze kinderen en jongeren waren meisjes.

SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur

Een veerkrachtige infrastructuur, innovatie en inclusieve en duurzame industrialisering zijn onontbeerlijk om de SDG’s te realiseren. Infrastructuur omvat niet alleen wegen, maar ook bijvoorbeeld energie en irrigatie. Om tot betere infrastructuur te komen is technologische vooruitgang noodzakelijk. De Europese Commissie zet innovatieve financieringsmiddelen in om te werken aan deze doelen. In verslagjaar 2018 werden 28 garanties goedgekeurd in het kader van het Europees Fonds voor Duurzame Ontwikkeling (EFSD). Dit fonds werd door de Europese Commissie in 2016 opgezet, mede dankzij de Nederlandse oproep tijdens zijn EU-voorzitterschap om meer samen te werken met de private sector. Door middel van EFSD worden private investeringen gemobiliseerd die bijdragen aan het behalen van de SDG’s. De verwachting is dat met deze 28 goedgekeurde garanties, met een totale waarde van € 1,54 miljard, € 17,5 miljard aan investeringen zal worden gegenereerd in Afrika en de nabuurschapslanden. Vier van deze garanties zijn gericht op het bevorderen van digitale technologieën, het verbeteren van toegang tot breedbandinternet en het stimuleren van investeringen in innovatieve start-ups.

FMO Ventures Programma

De Europese Commissie verstrekt € 40 miljoen aan garanties aan de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO voor het Ventures program, mede dankzij de inzet van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De garantie is verstrekt in het kader van het Europees Fonds voor Duurzame Ontwikkeling (EFSD). Met deze garantie van de Europese Commissie en een bijdrage van het ministerie van Buitenlandse Zaken is FMO in staat om € 200 miljoen te investeren in start- en scale-ups die innovatieve oplossingen bieden voor ontwikkelingsvraagstukken. FMO richt zich hierbij op innovaties binnen de financiële, agrarische en energiesector. Deze innovaties zijn bedoeld voor groepen die momenteel niet worden bediend door de huidige markt. Zo ondersteunt het programma nieuwe financiële technologieën die het makkelijker maken voor het midden- en kleinbedrijf om financiering te verkrijgen.

SDG 15: Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit

Ecosystemen zijn economisch, ecologisch en sociaal van groot belang. Ook zijn zij essentieel bij het tegengaan van klimaatverandering. Ontbossing, verwoestijning en landdegradatie vormen een bedreiging voor duurzame ontwikkeling en de strijd tegen armoede. De Europese Unie ondersteunt duurzaam beheer en gebruik van natuurlijke hulpbronnen, onder andere door gezamenlijke beleidsinitiatieven te ontplooien en partnerlanden te ondersteunen in het uitvoeren van duurzaamheidsbeleid. Zo wordt er een link gelegd tussen handel en ontwikkelingssamenwerking, onder andere via vrijwillige partnerschapsovereenkomsten in het kader van FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance & Trade Action Plan). Hiermee worden producentlanden ondersteund in het verbeteren van bosbeheer en wordt getracht te voorkomen dat illegaal gekapt hout de EU binnenkomt. In verslagjaar 2018 werden overeenkomsten geïnitieerd met Honduras en Guyana.

EU REDD Faciliteit

De EU REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) Faciliteit steunt partnerlanden die deelnemen aan REDD+ om de uitstoot van broeikasgassen door ontbossing en aantasting van bossen te verminderen. In 2018 droeg de Europese Commissie € 2 miljoen bij aan de EU REDD+ Faciliteit en werden activiteiten ontplooid in Zuidoost-Azië (Indonesië en Vietnam), Afrika (Ivoorkust, Kameroen, Democratische Republiek Congo, Congo-Brazzaville) en Latijns-Amerika (Colombia en Ecuador). De activiteiten richten zich onder andere op het helpen verwezenlijken van randvoorwaarden voor het verbeteren van bosbeheer, waaronder zekerheid over landrechten, gedegen wet- en regelgeving en monitoring. In verslagjaar 2018 startte een nieuwe fase van de EU REDD+ Faciliteit. In 2018-2022 zullen de activiteiten gericht zijn op het verbeteren van juridische kaders en de implementatie hiervan voor het bevorderen van duurzaam landgebruik, het stimuleren van private en publieke investeringen en het verschaffen van informatie over ontbossingsvrije productie voor de internationale handel.

Uitgaven per thema

Metric

Uitgaven per regio

Metric

Aanvullende bronnen

Europese Consensus Inzake Ontwikkeling

De Europese Consensus Inzake Ontwikkeling vormt het beleidskader voor Europese ontwikkelingssamenwerking

Staff Working Document van de Europese

Met het EU-resultatenkader worden behaalde resultaten cijfermatig weergegeven