Uitgelichte resultaten

1.640 mensen kregen een opleiding in politieke bestuursactiviteiten

Modern curriculum ontwikkeld voor 151 agrarische middelbare scholen

Verbeterde capaciteit voor actie voor vrouwen in 15 provincies

Aanvullende bronnen

Factsheet Meerjarige Landenstrategie Afghanistan

Factsheet met de Nederlandse inzet voor 2019-2022

Openaid.nl

Overzicht van projecten in Afghanistan

Inleiding

Sinds 2001 is Nederland actief in Afghanistan op het gebied van defensieondersteuning. Later combineerde Nederland dit met ontwikkelingssamenwerking en diplomatieke betrekkingen, ook wel de geïntegreerde 3D-aanpak genoemd.

Het doel van het Nederlandse Afghanistanbeleid is om bij te dragen aan een zelfredzaam Afghanistan en het land te helpen een veilige, stabiele en goed bestuurde staat te worden. De Nederlandse inzet richt zich op het versterken van de rechtsorde; het bevorderen van veiligheid, vrede en stabiliteit; sociale en economische ontwikkeling en vrouwenrechten.

Nederland is sinds 2006 een actieve ontwikkelingssamenwerkingspartner van Afghanistan. In de loop van de tijd heeft de internationale gemeenschap samen met de Afghaanse overheid een aantal belangrijke resultaten geboekt. Zo is er een toename van het aantal jongens en meisjes dat naar school kan gaan en het aantal mensen met toegang tot elektriciteit en water in het hele land.

Toch heeft het land, nu het conflict voortduurt en meer dan de helft van de bevolking onder de armoedegrens leeft, nog een lange weg te gaan om een veilige en zelfvoorzienende natie te worden. Nederlandse inspanningen richten zich op het versterken van de rechtsstaat, het bevorderen van veiligheid, vrede en stabiliteit, sociale en economische ontwikkeling, vrouwenrechten, het aanpakken van de onderliggende oorzaken van illegale migratie en het voorkomen dat Afghanistan weer een toevluchtsoord voor internationaal terrorisme wordt.

Resultaten 2019

In een gecoördineerde inspanning met andere internationale donoren levert Nederland sinds 2006 een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van Afghanistan. Als gevolg van de internationaal gecoördineerde steun aan Afghanistan is het schoolbezoek gestegen van 1 miljoen naar 9,2 miljoen kinderen, waarvan 39% meisjes. De alfabetiseringsgraad onder jongeren is gestegen van 47% in 2011 naar 65% in 2018.

Hoewel er nog steeds verschillen in het onderwijs bestaan, hebben vrouwen hun achterstand ingehaald en is het percentage vrouwen in het secundair onderwijs gestegen van 6% in 2003 tot 39% in 2017. In het algemeen hebben vrouwen een veel betere positie in de samenleving dan vóór 2002. Vrouwen hebben nu ongeveer 27% van de parlementszetels en 16% van de hoge ambtenaren is vrouw.

In Afghanistan is het reële inkomen per hoofd van de bevolking met 75% gestegen. De eigen inkomsten van de regering zijn gestegen van 3% in 2002 tot 14% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) in 2018.

Miljoenen Afghanen hebben nu toegang tot elektriciteit. Het percentage Afghanen dat toegang heeft tot het elektriciteitsnet is gestegen van circa 8% in 2004 tot circa 31% in 2019. Daarnaast heeft 60% van de Afghanen toegang tot elektriciteit via zonne-energie.

Resultaten per thema

Veiligheid en Rechtsorde Vrouwenrechten en Gendergelijkheid Voedsel- en voedingszekerheid

Uitgelicht project Afghanistan

VN Habitat Afghanistan Programma voor stedelijke veiligheid en beveiliging (AUSSP)

In Afghanistan zijn Community Development Councils (CDCs) het laagste niveau van democratische vertegenwoordiging. De 20 leden van een CDC vertegenwoordigen een gemeenschap van ongeveer 1.500 mensen.

Met Nederlandse financiering ondersteunt UN-Habitat 110 CDCs in 8 Afghaanse steden. In de rapportageperiode leerden 1.640 CDC-leden en hun gemeenschappen over hun rechten en de plichten van de overheid. Dit heeft burgers beter in staat gesteld om hun belangen te behartigen en heeft de band tussen overheid en burgers versterkt. Op de lange termijn zal dit leiden tot een effectievere nationale overheid en verantwoordelijke stadsbestuursstructuren die in staat zijn om veiligheid te bieden.

CDCs krijgen een training om een project op te zetten in hun eigen gemeenschap, gericht op het vergroten van de lokale veiligheid. Elk CDC ontvangt $ 70.000 om een project op te zetten, maar onder voorwaarde dat de CDC-leden ook financieel bijdragen. De projecten (waterafvoer, scholen, straatverlichting, parken, etc.) zijn op zich nuttig, maar fungeren vooral als middel om zowel de CDCs als het sociale netwerk te versterken.

VN Habitat Afghanistan Programma voor stedelijke veiligheid en beveiliging (AUSSP)
Website AUSSP

Lees meer over het project op de website van UN-Habitat.

Veiligheid en Rechtsorde

De resultaten in context

Een belangrijk deel van het Nederlandse budget voor officiële ontwikkelingshulp (ODA) voor Afghanistan gaat naar de veiligheidssector. Naast onze steun aan het leger en de politie heeft Nederland successen geboekt bij het versterken van de veiligheidssector via het maatschappelijk middenveld en via het VN-programma Habitat Safer Cities en het GIZ Rule of Law programma.

Via ons VN-project Habitat Safer Cities krijgen stadsbewoners en gemeentepersoneel een opleiding over rechten voor stadsbewoners. Dit heeft beleid beïnvloed en de veiligheid in tal van wijken verbeterd. In de rapportageperiode kregen 1.640 mensen een opleiding in politieke bestuursactiviteiten en het programma ondersteunde 110 Community Development Councils (CDCs).

Voorlichting over en bewustmaking van basisrechten en wettelijke kaders is belangrijk voor Afghanen die jaren van conflict hebben meegemaakt. Met name voor Afghaanse vrouwen kan toegang tot recht moeilijk zijn. Als gastland voor veel internationale gerechtshoven streeft Nederland actief naar verbetering van de toegang tot de rechtspraak wereldwijd. We streven daarom naar een grotere deelname van vrouwen aan opleidingsactiviteiten in zowel de formele als de informele justitiële sector, alsmede op universiteiten en scholen. Dit heeft geleid tot een betere toegang tot de rechtspraak voor Afghaanse vrouwen. In de rapportageperiode zijn in het kader van dit project 10 workshops over toegang tot justitie georganiseerd.

Vrouwenrechten en Gendergelijkheid

De resultaten in context

Nederland is van mening dat voor het bereiken en handhaven van een stabiel Afghanistan inclusieve en duurzame vrede nodig is. Vrede is succesvoller, duurzamer en meer omvattend als het inclusief is en dus mogen vrouwen niet achtergesteld blijven. Nederland is een groot voorstander van de rol van vrouwen en jongeren in het vredesproces. Daarom ondersteunen we de oprichting van provinciale vrouwennetwerken in 15 provincies, die meer dan 7.700 vrouwen in het land vertegenwoordigen. Deze netwerken dringen aan op beleidshervormingen en de betrokkenheid van vrouwen bij vredesprocessen in de provinciale en nationale vredesraden.

Bovendien ondersteunt Nederland de opleiding van vrouwen en mannen in afgelegen gebieden van Afghanistan, met als doel hun economische positie te verbeteren. Vrouwen leren hoe ze met hun producten beter toegang kunnen krijgen tot de lokale markt. Zo vergroten ze hun economische onafhankelijkheid en de financiële situatie van hun gezinnen. In de rapportageperiode heeft het project het vermogen van meer dan 7.700 vrouwen versterkt om zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden.

Voedsel- en voedingszekerheid

De resultaten in context

Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN draagt de landbouw in Afghanistan voor bijna een derde bij aan het bbp en zorgt het voor meer dan twee derde van de werkgelegenheid. Daarom draagt Nederland bij aan de verbetering van de voedselzekerheid en de schokbestendigheid in Afghanistan. Door onze bijdragen aan het Afghanistan Reconstruction Trust Fund, het National Agricultural Education College (NAEC) en het World Food Program hebben we belangrijke resultaten geboekt.

Sinds de oprichting in 2011 zijn 914 landbouwdocenten afgestudeerd aan de NAEC, waarvan 162 vrouwen. In de rapportageperiode heeft NAEC, in nauwe samenwerking met Wageningen University & Research in Nederland, ook een nieuw curriculum ontwikkeld om de kwaliteit van het onderwijs op 151 agrarische middelbare scholen in het hele land te verbeteren. In samenwerking met de Autoriteit voor Technisch en Beroepsonderwijs en -opleiding (TVET) heeft het project meer dan 100.000 boeken in twee talen (Dari en Pashto) verspreid. In 2020 zal verder worden gewerkt aan de verbetering van het onderwijsniveau, van hogescholen tot universiteiten, om de bijdrage aan de ontwikkeling van Afghanistan duurzamer te maken.

Nederland werkt samen met het Wereldvoedselprogramma om mensen beter bestand te maken tegen schokken zoals droogte en overstromingen. Het Food for Assets-project vermindert de kwetsbaarheid van de Afghaanse bevolking en verhoogt hun voedselzekerheid door de bouw van dammen, dijken en irrigatiekanalen. Het leert hen landbouwvaardigheden die belangrijke landbouwgronden beschermen. Het programma bereikte in de rapportageperiode meer dan 67.000 ondervoede mensen en maakte de voedingssituatie van meer dan 22.000 mensen schokbestendiger.

Gamberi Park in de provincie Nangarhar, Afghanistan

Aanvullende informatie Afghanistan

Blik op de toekomst

Het Corona virus zal naar verwachting een forse impact hebben. De mate waarin deze crisis gevolgen zal hebben voor lopende en geplande ontwikkelingsactiviteiten is momenteel nog niet duidelijk.

Aanvullende bronnen

Op de begrotingswebsite kunt u precies terugvinden hoe het budget voor 2019 is onderverdeeld en welke projecten ermee gefinancierd zijn.

  1. Bezoek de website
    Programma begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  2. Selecteer het begrotingsjaar 2019
Facebook pagina

Volg de Nederlandse ambassade in Afghanistan op Facebook

Website van de Nederlandse ambassade in Afghanistan

Bezoek de website van de ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Afghanistan

Resultaten Veiligheid en Rechtsorde

Download PDF met resultaten voor Veiligheid en Rechtsorde in Afghanistan

Resultaten Vrouwenrechten en Gendergelijkheid

Download PDF met resultaten voor Vrouwenrechten en Gendergelijkheid in Afghanistan

Resultaten Voedsel- en voedingszekerheid

Download PDF met resultaten voor Voedsel- en voedingszekerheid in Afghanistan

Uitgaven ambassade per kanaal

Metric

Uitgaven ambassade per thema

Metric

Dit zijn de financiële uitgaven van het kalenderjaar 2019. Dit komt niet volledig overeen met de resultaten op deze pagina die verzameld zijn tussen oktober 2018 - oktober 2019. Meer informatie hierover vindt u onder 'Over de Resultatenrapportage'.