Uitgelichte resultaten

Een extra 161.414 familiebedrijven hebben de productiviteit en/of het inkomen verhoogd

In totaal zijn er 297 adolescent friendly health service (AFHS) hoeken ingericht in de openbare gezondheidszorg. De regering van Bangladesh heeft een aanvullende 400 AFHS-hoeken geïnitieerd

86.789 mensen profiteren van een verbeterd stroomgebiedbeheer en veilige delta's

4.433 aantoonbare links met netwerken, bewegingen, actieplannen en intersectorale samenwerkingsverbanden

Aanvullende bronnen

Factsheet Meerjarige Landenstrategie Bangladesh

Factsheet met de Nederlandse inzet voor 2019-2022

Openaid.nl

Overzicht van projecten in Bangladesh

Inleiding

Nederland is een langdurige partner van Bangladesh. De samenwerking richt zich op de volgende thema's: waterbeheer, water- en sanitaire voorziening (WASH), seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRHR) en gender, voedsel- en voedingszekerheid, duurzame waardeketens en de readymade garment sector (RMG) en mensenrechten (in het bijzonder vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vereniging en vrijheid van godsdienst).

Onze betrokkenheid bij Bangladesh heeft plaats in een context van grote economische groei en opvallende ontwikkelingsresultaten. In de afgelopen 20 jaar heeft het land gestaag vooruitgang geboekt bij het terugdringen van de armoede en grote stappen gezet in het voorzien in de basisbehoeften van mensen. De levensverwachting is tussen 1990 en 2010 met ongeveer 10 jaar gestegen, en tussen 2007 en 2017 met 4 jaar. Nog opmerkelijker is dat de verbetering van de levensverwachting bij de armen net zo groot is als bij de rijken. Bangladesh heeft zich daarnaast sterk ontwikkeld op het gebied van onderwijs en gezondheid. Het aantal inschrijvingen op scholen is gestegen en de kindersterfte is gedaald. Het aandeel van de bevolking dat onder de internationale armoedegrens van $ 1,90 per dag leeft is gedaald van ongeveer 35% in 2000 tot ongeveer 15% in 2016.

Toch staat Bangladesh nog steeds voor veel armoede gerelateerde uitdagingen. Ondanks de toename van de gemiddelde jaarlijkse economische groei vlakt het tempo van de daling van de armoede af. Bovendien is deze daling niet overal in het land even sterk. Sinds 2010 is 90% van de armoedebestrijding gericht op het platteland. De armoede in de steden is sindsdien nauwelijks meer afgenomen. De toenemende verstedelijking in het land maakt deze trend extra verontrustend.

De ontwikkeling van Bangladesh vindt plaats in een context waarin de mensenrechten en de politieke ruimte onder druk staan.

Resultaten 2019

Nederland heeft aanzienlijk bijgedragen aan het welzijn, de economische ontwikkeling en de veerkracht van duizenden mensen en het land als geheel (zie de uitgelichte resultaten). We hebben systeemverandering en -ontwikkeling in gang gezet via onze programma's en activiteiten, maar ook via belangenbehartiging.

Enkele uitgelichte resultaten:

Het Bangladesh Deltaplan 2100 (BDP2100) betekent een nieuwe manier van werken voor de regering van Bangladesh (GoB). Om de implementatie te starten zijn institutionele veranderingen noodzakelijk die tijd, capaciteit en kennis vereisen. Nederland ondersteunt de GoB actief door bijvoorbeeld kennisinstellingen en zakenpartners uit Bangladesh en Nederland met elkaar te verbinden en door samen te werken om de BDP2100 te vertalen naar een implementatietraject met concrete projecten.

De dekking van de distributie van verrijkte rijst om het tekort aan micronutriënten aan te pakken was aanzienlijk hoger vanwege het besluit van de GoB om de distributie van verrijkte rijst te mainstreamen in haar op voedsel gebaseerde sociale vangnetten. Deze beslissing kwam na aanleiding van de positieve resultaten van het rijstverrijkingsproject. Nederland ondersteunt dit project financieel en heeft een deel van de kosten voor de ingrediënten en de oprichting van de mengfabrieken op zich genomen. Dit heeft geleid tot 2,5 miljoen extra begunstigden in de rapportageperiode.

Nederland heeft altijd een progressieve SRGR-agenda nagestreefd in Bangladesh, en is voorvechter op het gebied van gevoelige onderwerpen, met name seksualiteit onder jongeren en jongerenrechten. Een belangrijk resultaat hiervan is dat het ministerie van Onderwijs heeft besloten om het curriculum van de Gender Equity Movement in School (GEMS) op alle openbare scholen in te voeren. Ook heeft de regering van Bangladesh de National Plan of Action for Adolescent Health Strategy 2017-2030 ingevoerd. Het voornaamste doel van dit plan is het opnemen van jeugdvriendelijke gezondheidsvoorzieningen in alle publieke gezondheidsstructuren van het land.

Nederland is actief betrokken bij de ondersteuning van de readymade garment (RMG) sector om de overgang naar duurzaam ondernemen te bewerkstelligen. Als onderdeel van een sterke internationale alliantie, heeft Nederland met succes gepleit tegen de oproep om het werk van het Accord on Fire and Building Safety (Accord) in Bangladesh voortijdig te beëindigen. Accord werkt momenteel nauw samen met de Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association aan de uitfasering van Accord.

Via aanvullende financiering voor het Wereldvoedselprogramma en de VN-Vluchtelingenorganisatie (UNHCR) komt Nederland op voor de belangen van Rohingya-vluchtelingen, met name bij het vinden van duurzame oplossingen voor de lange termijn. Voorbeelden hiervan zijn onderwijs en ontwikkeling van vaardigheden, levensonderhoud en veilige, waardige en vrijwillige repatriëring van vluchtelingen naar Myanmar.

Resultaten per thema

Voedsel- en voedingszekerheid Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten Private sector ontwikkeling Vrouwenrechten en Gendergelijkheid Water

Uitgelicht project Bangladesh

Duurzame landbouw, voedselzekerheid en koppeling (SaFal)

SaFal is een programma dat volledig door Nederland wordt gefinancierd en door Solidaridad wordt uitgevoerd. Solidaridad voert sinds juli 2017 de tweede fase van het project (SaFaL-II) uit in 7 kustdistricten van Bangladesh. Het project heeft een merkbaar effect op de productiviteit van de landbouw en de bevordering van het agrarisch ondernemerschap, waardoor de inkomens- en werkgelegenheidskansen van 104.000 gezinnen en de voedselzekerheid van meer dan 500.000 mannen, vrouwen, jongeren en kinderen worden verbeterd.

SaFaL-II bevordert marktkoppelingen en handelsfacilitering om markten te transformeren door business intelligence, een systeem ter ondersteuning van marktbeslissingen en innovatieve bedrijfsplannen. Het project heeft de marktstructuren versterkt, waaronder geclusterde bedrijfs- en dienstencentra om de agro-industrie op het platteland te bevorderen en de productiviteit van de landbouw en het systeem van de voedselmarkt te transformeren. Door marktkoppelingen tussen producenten en handelaren te bevorderen, dragen de markten bij aan een betere toegang en beschikbaarheid van voedsel voor de consument op lokaal en nationaal niveau, en bevorderen zij de landbouwindustrie op het platteland.

Website met meer informatie

Lees meer over het SaFal-project op OpenAid

Uitgelicht project Bangladesh

Blue-Gold Program (BGP)

Het Blue-Gold Program is een gezamenlijk programma van de regering van Bangladesh en Nederland. De uitvoerders zijn het Ministerie van Water, via de Bangladesh Water Development Board (BWDB), en het Ministerie van Landbouw, via de Department of Agricultural Extension.

Sinds 2013 heeft Blue Gold waterbeheerorganisaties (WMO's) opgericht en in staat gesteld om water duurzaam te beheren. Op basis van hun prioriteiten levert het programma diensten waar vanuit de leden van WMO’s vraag naar is. Het programma loopt in 22 kustpolders in Bangladesh en richt zich op het verminderen van armoede door de productiviteit van de landbouw te verhogen, en het verbeteren van het fysieke en institutionele waterbeheer. Het project komt rechtstreeks ten goede aan 175.000 huishoudens en bestrijkt 115.000 hectare landbouwgrond.

Blue Gold is een van de meest succesvolle projecten van de BWDB, waarbij de integratie van waterbeheer en landbouw en de samenwerking tussen twee verschillende ministeries zichtbaar zijn in de polders. Het heeft een gunstig klimaat voor de landbouwproductie gecreëerd door te zorgen voor een functioneel waterbeheersysteem. Het project eindigt in december 2021.

Website Blue-Gold Program

Lees meer over het Blue Gold programma

Voedsel- en voedingszekerheid

De resultaten in context

In overeenstemming met de Meerjarige Landenstrategie (MLS) 2018-2022 voor Bangladesh bouwt Nederland zijn activiteiten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking in de sector voedsel- en voedingszekerheid (FNS) geleidelijk af. De landbouw zal worden geïntegreerd in ons waterbeheerprogramma.

Met de economische transformatie van Bangladesh verandert het voedselgedrag van de mensen. De landbouw van het land verschuift geleidelijk van zelfvoorzienend naar commerciële landbouw. De rol van de particuliere sector wordt steeds prominenter in de landbouwproductie en de ontwikkeling van waardeketens. Het lopende FNS-programma richt zich op de ontwikkeling van waardeketens om de productiviteit en het inkomen van kleine boeren te verhogen, grotere betrokkenheid van de particuliere sector te mobiliseren en het voedselsysteem als geheel te verbeteren. In het kader van klimaatadaptatie zal de nadruk liggen op integratie van landbouw in ons waterbeheerprogramma.

Bangladesh wordt geconfronteerd met multidimensionale ondervoeding. Ondanks de opmerkelijke vooruitgang in de voedingsstatus van kinderen en moeders in de afgelopen 10 jaar, blijven groeiachterstanden (stunting en wasting) en ondergewicht veelvoorkomend bij kinderen onder de 5 jaar. Micronutriëntendeficiënties komen ook voor en treffen niet alleen kinderen jonger dan 5 jaar, maar ook zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Daarnaast is er een opmerkelijke toename van het aantal mensen met overgewicht of obesitas. De door Nederland gefinancierde projecten hebben aanzienlijk bijgedragen aan de aanpak van ondervoeding in Bangladesh. De door Nederland gesteunde voedingsprogramma’s worden echter geleidelijk afgebouwd, in lijn met de Meerjarige Landenstrategie.

Belangrijke resultaten:

Een extra 2.520.983 mensen kregen toegang tot voldoende verrijkt voedsel

Een extra 650.834 mensen met verbeterde voedselinname

Een extra 161.414 familiebedrijven met een verhoogde productiviteit en/of inkomen

Deze resultaten kunnen onder andere worden toegeschreven aan:

mainstreaming van de distributie van verrijkte rijst via het vangnetprogramma van GoB

betere toegang tot hoogwaardige landbouwinputs en verbeterde landbouwtechnologie voor kleine boerenbedrijven

betere toegang tot de markten en betere prijzen

feminisering van de landbouw

empowerment van vrouwen, wat leidt tot diversificatie van de voedselproductie en -diëten en een betere verdeling van het beschikbare voedsel in het gezin

ecologische duurzaamheid, verbeterd water- en polderbeheer en klimaatbestendige landbouw/aanpassing

meer betrokkenheid van de private sector bij de ontwikkeling van waardeketens.

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

De resultaten in context

Nederland heeft altijd een progressieve SRGR-agenda nagestreefd in Bangladesh, en is voorvechter op het gebied van gevoelige onderwerpen, met name seksualiteit onder jongeren en jongerenrechten. In overeenstemming met de Meerjarige Landenstrategie 2018-2022 voor Bangladesh is Nederland bezig met het afbouwen van de ontwikkelingssamenwerking op dit gebied. Onze beleidsagenda zal door belangenbehartiging worden voortgezet.

Projecten als Unite for Body Rights (UBR), Nirapod 2 en ADOHEARTS hebben veilige ruimtes gecreëerd voor jongeren (10-19 jaar) om SRGR- en hiv/aids-kwesties aan de orde te stellen en diensten te verlenen. Om duurzaamheid en een bredere impact te garanderen, ligt de focus nu op het creëren van jeugdvriendelijke gezondheidszorgcentra (AFHS) in de bestaande gezondheidsvoorzieningen van de overheid.

Andere projecten zijn nauw betrokken bij het geven van uitgebreide seksuele voorlichting in verschillende soorten onderwijsinstellingen. Curricula zoals 'Me and My World' (MMW van UBR), Gender Equality Movement in Schools (GEMS van Generation Breakthrough), Know yourself (Nijeke Jano van Nirapod) en Menstrual Hygiene Management (MHM van RITU) behandelen SRGR-kwesties voor jongeren. Deze worden op meer dan 1.000 scholen en madrashas in Bangladesh geïmplementeerd. Het Ministerie van Onderwijs (MHM) heeft besloten om het GEMS-curriculum in alle openbare onderwijsinstellingen te introduceren. Op dit moment wordt hetzelfde curriculum al gebruikt door UNFPA en MoE met andere fondsen in 250 scholen en in de Rohingya-vluchtelingenkampen in Cox's Bazar.

Nederland blijft zich ook richten op zaken zoals menstruatieregulering, menstruatie-hygiënemanagement, hiv/aids, empowerment van jongeren met zinvolle participatie en leiderschapsontwikkeling, en de gezondheid en het welzijn van RMG-werknemers door inclusieve bedrijfsmodellen, enzovoorts. Aangezien de activiteiten op dit gebied worden afgebouwd, ligt de nadruk meer op duurzaamheid en de bredere impact van interventies. Daarom werken de projecten nauwer samen met de betrokken overheidsdepartementen en richten ze zich op gezamenlijke belangenbehartiging met andere belanghebbenden op het gebied van SRGR.

Door betrokkenheid bij het nationale programma voor de gezondheidssector is Nederland er samen met gelijkgestemde donoren en de VN in geslaagd om SRGR-indicatoren op te nemen in de relevante operationele plannen van de 4e sectorbrede aanpak (SWAp). Als lid van het donorconsortium en met een relatief kleine bijdrage aan de SWAp heeft Nederland een positie verworven om zijn beleidsdoelstellingen in de gehele gezondheidssector na te kunnen streven en te realiseren.

Resultaten

Indicator

Aantal gezondheidszorgfaciliteiten die jeugdvriendelijke SRGR- en hiv/aids-diensten aannemen en uitvoeren

Score

188 AFHS-hoeken

Voortgang

Op schema

Dankzij Nederland gefinancierde projecten zijn adolescent friendly health service (AFHS) hoeken in de bestaande overheidsinstellingen voor gezondheidszorg geïntroduceerd. Projecten als UBR, Nirapod en ADOHEARTS hebben relevante publieke dienstverleners getraind en zij bieden nu AFHS aan op een doordachte en onbevooroordeelde manier. Met behulp van de ervaring die is opgedaan in de door Nederland gefinancierde projecten, heeft het ministerie van Volksgezondheid en Gezinswelzijn (MoHFW) besloten om de AFHS-benadering in het hele land toe te passen. In de rapportageperiode zijn 400 AFHS-hoeken door het MoHFW ingericht aan de hand van het model van de 188 bestaande AFHS-hoeken.

Binnen de door Nederland gefinancierde projecten wordt momenteel nagedacht over manieren hoe human resources in de GoB-structuur te betrekken, zoals (para)counselors om jongeren op een gevoelige en vertrouwelijke manier toegang te geven tot diensten. Om het draagvlak voor de (seksuele) gezondheid van jongeren te vergroten en sociale mythen/taboes te doorbreken, zijn belangenbehartigingsinitiatieven opgezet met ouders, leerkrachten, religieuze leiders, lokale verkozenen, etc.

Eind 2018 waren in totaal 297 AFHS-hoeken (cumulatief) opgezet in volksgezondheidsinstellingen. De GoB heeft nog eens 400 AFHS-hoeken ingericht. In 2020 wil de GoB nog eens 800 AFHS-hoeken opzetten.

188 AFHS-hoeken
Indicator

Aantal directe diensten op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid (SRH) die aan jongeren worden verleend

Score

349.574 adolescenten en jongeren

Voortgang

Op schema

Projecten als ADOHEARTS, Working with Women (WwW II) en UBR hebben SRGR-diensten verleend aan 68.525 jongeren en jongeren. Tijdens de huidige rapportageperiode leverde het SANGJOG-project gezondheidszorg aan 12.770 Rohingya-vluchtelingen en 3.426 kwetsbare jonge sleutelfiguren in 7 districten.

Er werden hiv/STI/RTI-diensten verleend, waaronder het testen en behandelen van hiv/aids en adviesdiensten in overheidsziekenhuizen en ngo-klinieken. UBR droeg 281.049 diensten bij van 12 UBR-NGO-gezondheidszorgfaciliteiten, waaronder 1.092 aan genderdiverse groepen. Daarnaast hebben deze centra 35.746 jongeren geadviseerd over puberteitskwesties en 7.320 jongeren over Gender Based Violence (GBV). Via zijn inclusieve bedrijfsmodellen heeft WwW II banden gelegd tussen RMG-fabrieken en nabijgelegen gezondheidsvoorzieningen. Door het organiseren van gezondheidskampen hebben projecten ook bijgedragen aan een verandering in het gezondheidszoekende gedrag van jongeren.

Totale dekking: 349.574

Aantal directe diensten op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid aan jongeren
Indicator

Aantal jongeren dat betrokken is bij SRGR-activiteiten

Score

2.105.759

Voortgang

Op schema

Adolescenten en jongeren, zowel mannen als vrouwen, vormen de belangrijkste doelgroep van SRGR-projecten in Bangladesh. Zij worden systematisch betrokken bij de uitvoering van programma’s. De projecten hebben jongeren de mogelijkheid gegeven om voor hun mening op te komen en hun rechten op te eisen. Jongeren zijn als leeftijdsgenoten betrokken bij de uitvoering van SRGR en het overdragen van kennis over gender, en begeleiden jongeren bij de toegang tot AFHS, zoals die zijn opgezet in overheids- en ngo-faciliteiten. Als organisatoren ondersteunen zij de projecten onder meer bij het organiseren van evenementen, dagfeesten, gezondheidskampen en belangenbehartigingsbijeenkomsten. Door straattoneel en theatervoorstellingen te organiseren, vestigen zij de aandacht op SRGR-kwesties, kennis en diensten, en informeren zij ouders, leerkrachten en poortwachters over het belang van SRGR en seksualiteit in het proces van opgroeien. Jongeren maken zich ook bewust van gendergerelateerd geweld en kindhuwelijken en zijn betrokken bij de aanpak van incidenten.

In de rapportageperiode zijn 2,1 miljoen jongeren betrokken, via projecten als ADOHEARTS, UBR, WwW II, SANGJOG, Nirapod, RITU en Generation Breakthrough.

Private sector ontwikkeling

De resultaten in context

Dankzij de aanhoudende economische groei van 6-8% per jaar in het afgelopen decennium zal Bangladesh in 2024 niet meer onder de categorie ‘minst ontwikkelde landen’ vallen. Dit zal nieuwe kansen bieden, maar ook nieuwe verantwoordelijkheden met zich meebrengen. Zo wordt verwacht dat in het decennium 2020-30 jaarlijks meer dan 2 miljoen jongeren de arbeidsmarkt zullen betreden. Het belang van vaardigheden en het creëren van banen voor Bangladeshi jongeren kan daarom niet worden onderschat. Maar deze uitdagingen zullen steeds vaker moeten worden aangegaan zonder donorsteun.

Naast jeugd, vaardigheden en banen waren de PSO-activiteiten in de rapportageperiode gericht op readymade garment (RMG). De RMG-sector is goed voor meer dan 80% van de exportinkomsten van Bangladesh en staat onder zware druk van regionale concurrentie. Door zijn lucratieve karakter en de hoge mate van politiek-economische verwevenheid is de sector gevoelig voor politieke spanningen, die een aantal van de resultaten hebben belemmerd.

In de rapportageperiode en in het kader van de programma-activiteiten richtte Nederland zich ook op de empowerment van vrouwen als dwarsdoorsnijdend thema. Dit betekende:

1. nauwe afstemming met activiteiten onder het genderthema, zoals activiteiten die betrekking hebben op financiële inclusie en/of vrouwelijk ondernemerschap,

2. het monitoren van de gendercomponenten in de bestaande RMG-portefeuille en

3. onderzoek naar de mogelijkheden om de inclusie van vrouwen en het ondernemerschap te stimuleren als hoekstenen van de algemene ontwikkeling van de private sector.

Verhaal over de bereikte resultaten

Tijdens de rapportageperiode heeft het project van het Bangladesh Youth Leadership Center met succes aandacht besteed aan de ontwikkeling van vaardigheden en leiderschap onder Bangladeshi jongeren, waarbij bewustwording werd gecreëerd en de samenhang tussen de studenten van verschillende onderwijssystemen werd vergroot. Tegelijkertijd verbindt het project studenten met de arbeidsmarkt door middel van evenementen en carrièreprogramma's.

Wat de RMG betreft, waren de Nederlandse programma's gericht op het verbeteren van de omstandigheden in de gehele waardeketen van de RMG-industrie in Bangladesh. Dit deden wij in samenwerking met de International Labour Organization (ILO), de Duitse Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) en de International Finance Corporation (IFC). Nederland heeft een invloedrijke positie in de RMG-sector in Bangladesh verworven, mede door de betrokkenheid bij verschillende programma’s. Aangezien de RMG-sector zo'n dominante economische sector is (zowel wat betreft de bijdrage aan de totale werkgelegenheid als de exportopbrengsten), is de besluitvorming in de sector sterk verweven met de politiek. Dit heeft geleid tot volatiliteit in de relaties tussen de belanghebbenden tijdens de rapportageperiode, wat een effect had op de resultaten van het programma. Van de cumulatieve doelstelling van 560 fabrieken (tegen het einde van 2021) om een plan voor preventie, beperking en sanering van bouwtechnische, brand- en andere veiligheidsrisico’s uit te voeren, werden er 170 bereikt in de rapportageperiode.

Door het ILO-project konden minder fabrieken worden ondersteund bij het afronden van hun saneringsplannen (167 van de 248 fabrieken - hoewel 248 een eindejaarsdoelstelling was en de rapportage in juni 2018 plaatsvond), hoewel een aanzienlijk aantal fabrieksarbeiders betere werkomstandigheden hebben (gekregen). Voor het IFC Partnership for Cleaner Textile-project (PaCT) zijn 3 fabrieken bereikt van de voorgenomen 5. De uiteindelijke doelstelling is om binnen drie jaar is 180 fabrieken te bereiken. De beperkte voortuitgang heeft te maken met de gekozen indicator, Fase II van het programma is net begonnen en de verwachting is dat het aantal fabrieken de achterstand zal inlopen naarmate het programma vordert. Voor het GIZ-project is het erg moeilijk geweest om de GoB aan boord te krijgen voor een experiment met de Employment Injury Insurance, ondanks herhaald uitgesproken politiek engagement.

Gezien de meerjarige looptijd van deze 3 programma's en het feit dat deze op schema liggen met andere indicatoren die hier niet worden vermeld, wordt verwacht dat de programma's deze indicatoren zullen inhalen. Vooral omdat de ILO haar algemene doelstelling voor fabrieken in het kader van het programma Better Work Bangladesh (BWB) al in nauw overleg met de donoren heeft herzien. Er is dus geen aanpassing nodig.

Vrouwenrechten en Gendergelijkheid

De resultaten in context

Vrouwenrechten en gendergelijkheid (WRGE) staan hoog op de Nederlandse beleidsagenda. Verscheidene SDG’s houden verband met deze problematiek van gendergelijkheid en empowerment van vrouwen, maar met name SDG 5 richt zich op kwesties rondom vrouwen en meisjes en is daarom van fundamenteel belang. Bangladesh zal binnenkort niet meer vallen onder de categorie ‘minst ontwikkelde landen’. Met de daarmee gepaard gaande verandering in de status van hulpontvanger zal de Nederlandse betrokkenheid bij gender in Bangladesh geleidelijk verschuiven van een primaire focus op SRGR-gender programmering naar een bredere verdediging van gendergelijkheid en empowerment van vrouwen. Ook zal de focus liggen op het mainstreamen van gender in prioritaire sectoren (water en landbouw), op de ontwikkeling van de private sector en RMG. In de komende jaren zal Nederland genderprogrammering, gender advocacy en gendermainstreaming nastreven als een drieledige aanpak voor de uitvoering van het WRGE-beleid.

De huidige projecten in de Gender (en SRGR) portefeuille richten zich uitsluitend op gendergerelateerd geweld (GBV), kindhuwelijken, economische empowerment van vrouwen en toegang tot diensten en waardeketens. In Bangladesh is er een alarmerende toename van kinderverkrachting, seksueel geweld en geweld tegen vrouwen (VAW). ASTHA wil een duurzaam model van GBV-preventie creëren door het bewustzijn in de gemeenschap te vergroten en de slachtoffers te ondersteunen door bescherming en juridische, gezondheids- en psychosociale (holistische) begeleiding aan te bieden. Het IMAGE-project verhoogt het bewustzijn met betrekking tot de preventie van kindhuwelijken door de negatieve impact op jonggehuwde meisjes (EMG's) in termen van gezondheid en sociale positie te benadrukken. Het project verbindt de EMG's met onderwijs, inkomensgenererende activiteiten (IGA) en ondernemerschap. Making Markets Work for Women (MMWW) stelt vrouwen in staat om ondernemer te worden en te concurreren in de landbouw waardeketens. Projecten op het gebied van watermanagement en landbouw, RMG en PSD dragen ook bij aan de resultaten van de WRGE door inclusief te werken aan het verbeteren van de vooruitzichten van meisjes en vrouwen om productieve leden van de gemeenschap te worden.

Enkele resultaten:

279 gemelde GBV-gevallen (op een totaal van 562) werden opgelost; van de rest kreeg 21% verwijzingsondersteuning, waaronder juridische, gezondheids- en andere zaken.

1.255 vrouwen en meisjes hebben toegang gekregen tot diensten van de twee Women Friendly Spaces (WFS) van het project in de Rohingya-vluchtelingenkampen.

2.800 vrouwelijke ondernemers hielden zich aan hun afspraken en bedrijfsplannen en gingen vol vertrouwen om met kopers voor een eerlijke prijs.

621 EMG's kregen een reeks IGA-opleidingen (gekoppeld aan GoB-faciliteiten) en 1.879 (23,5% van de totale EMG's) raakten betrokken bij IGA's.

Resultaten

Indicator

Aantal aantoonbare banden met netwerken, bewegingen, actieplannen en intersectorale samenwerkingsverbanden

Score

4.433 aantoonbare banden

Voortgang

Op schema

Projecten worden aangemoedigd om de samenwerking met andere gelijkgestemde organisaties te intensiveren. Ze werken samen met bestaande netwerken, met name op het gebied van geweld tegen vrouwen. Projecten en hun stakeholders brengen via deze netwerken hun stem op het gebied van kindhuwelijken, gendergerelateerd geweld, empowerment van vrouwen en andere relevante kwesties naar voren. De netwerken worden gebruikt om gezamenlijk te pleiten voor cruciale kwesties. Behalve op nationaal niveau houden projecten zich ook bezig met belangenbehartiging op lokaal en regionaal niveau. Activiteiten zoals dagfeesten, het organiseren van evenementen, doorverwijzen naar openbare diensten, worden ondernomen om synergiën te creëren en duurzaamheid te bevorderen. Deze banden met de lokale, regionale en nationale autoriteiten versterken de communicatiekanalen met belanghebbenden en maken het mogelijk dat de projecten best practices op projectniveau delen met het oog op beleidsintegratie en -replicatie. De initiatieven blijven gericht op het opzetten van netwerken en het actief deelnemen aan bewegingen en samenwerkingsverbanden.

Dit aantal weerspiegelt de samenwerking tussen projecten op zowel gender- als SRGR-gebied op lokaal, regionaal en nationaal niveau.

4433
Indicator

Aantal meisjes, per leeftijdscategorie en burgerlijke staat, die via het project verbonden waren met inkomensgenererende mogelijkheden

Score

2.379 meisjes en vrouwen

Voortgang

Op schema

De versterking van de economische positie van vrouwen is een van de doelen die binnen de huidige Meerjarige Landenstrategie wordt nagestreefd. De projecten hebben activiteiten geïnitieerd om de begunstigden (tienermeisjes, vroeggehuwde meisjes en jonge vrouwen) te koppelen aan de mogelijkheden om vaardigheden te ontwikkelen, om zo economische veerkracht en inkomensgenererende activiteiten (IGA) te vergroten. Deze worden meestal verstrekt door bestaande openbare en/of ngo-instituten die binnen de gemeenschap zijn gevestigd. Projecten hebben deze getrainde vrouwen gekoppeld aan de arbeidsmarkt en hebben hen geholpen om ondernemer te worden. Ze volgen ook een holistische benadering waarbij de hele familie en gemeenschap van de meisjes/vrouwen betrokken is, wat ertoe heeft geleid dat meer meisjes actief zijn geworden in IGA's, zoals handwerk, agrarisch ondernemerschap en zakendoen, landbouw, het worden van een RMG-werknemer. De aanpak heeft ook de mobiliteit en economische veerkracht van deze meisjes/vrouwen vergroot en hun werklast in het huishouden verminderd, aangezien schoonfamilie (inclusief echtgenoten) de dagelijkse taken delen (IMAGE-project). Projecten hebben innovatieve bedrijfsmodellen geïntroduceerd, waarbij vrouwen als leden van een ondersteuningsgroep (Nirapod-project) bij de gemeenschap worden betrokken, terwijl andere vrouwen zich bezighouden met landbouw. Dorpsmarkten worden vrouwvriendelijk gemaakt om vrouwen in staat te stellen rechtstreeks aan handelaren te verkopen, waarbij tussenpersonen worden uitgeschakeld (MMWW-project). Slachtoffers van GBV worden ook gekoppeld aan de ontwikkeling van vaardigheden en IGA's voor hun economische afhankelijkheid (ASTHA-project).

2.379 meisjes en vrouwen
Indicator

Aantal vrouwen die te maken hebben met geweld en die essentiële diensten ontvangen

Score

111 vrouwen en meisjes

Voortgang

Op schema

111 vrouwen en meisjes ontvingen diensten van de Court Help Desks (CHD's). Het ASTHA-project richt zich op het versterking van de toegang tot multisectorale overheidsdiensten voor slachtoffers van gendergerelateerd geweld (GBV) in Bangladesh

Het ASTHA-project heeft tot doel de toegang tot multisectorale overheidsdiensten voor slachtoffers van gendergerelateerd geweld (GBV) te versterken door lacunes op lokaal en nationaal niveau aan te pakken die de realisatie van een omgeving van steun, rechtvaardigheid en zero tolerance voor GBV in de weg staan. In overeenstemming met de doelstellingen zijn de belangrijkste interventies van het project: het opbouwen van de capaciteit van de multisectorale GoB-dienstverleners om effectief te reageren op GBV en deze te voorkomen; het creëren van een werkend verwijzingssysteem; het bepleiten van de strijd tegen GBV; en het creëren van bewustzijn onder gemeenschappen van schadelijke gendernormen en gedrag dat GBV in stand houdt. ASTHA heeft ook het ministerie van Vrouwen en Kinderzaken (MoWCA) ondersteund bij het opzetten van vrouwvriendelijke Court Help Desks (CHD's) bij districtsrechtbanken. In de rapportageperiode ontvingen in totaal 111 vrouwen en meisjes diensten met betrekking tot juridisch advies, informatie en bijstand van de CHD's.

Een gekwalificeerde vrouwelijke advocate zit de CHD voor als juridisch ondersteuner (LSO) en biedt juridisch advies, informatie en ondersteuning., Zoals bijvoorbeeld het bijstaan van GBV-overlevenden bij het indienen van een zaak, counseling en begeleiding. De LSO's zijn cruciaal voor het verbeteren van de toegang tot multisectorale diensten, door te zorgen voor een accurate doorverwijzing van gevoelige en complexe GBV-zaken.

Water

Resultaten

Indicator

Mensen die profiteren van een verbeterd stroomgebiedbeheer en veilige delta's

Score

86.798

Voortgang

Op schema

Het genoemde resultaat vertegenwoordigt het extra aantal mensen dat in polder- en kustgebieden woont die goed beschermd zijn en in staat zijn om hun leven en levensonderhoud veilig te stellen tegen natuurrampen en kwetsbaarheden door de interventie van projecten waaraan Nederland heeft bijgedragen.

Dit resultaat is gerealiseerd door middel van drie afzonderlijke projecten:

1. Char Development and Settlement Program IV (Nederland droeg 22% bij aan de totale kosten)

2. Het Blue Gold-programma (Nederland droeg 82% bij aan de totale kosten)

3. Zuidwest II (Nederland droeg 12% bij aan de totale kosten)

Van deze drie projecten is ongeveer 84% van het totale resultaat gerealiseerd door het Blue Gold-programma en CDSP IV. De mogelijkheid om veilige delta’s te creëren voor mensen hangt af van het waarborgen van waterzekerheid en waterveiligheid in de interventiegebieden van het project, hetgeen zowel technische als niet-technische interventies vereist.

Het engineering gedeelte omvat onder meer de (her)aanleg van afwateringssluizen en taluds, oeverbeschermingswerken en het opnieuw uitgraven van kanalen. Het niet-technische deel omvat de vorming van waterbeheergroepen, capaciteitsontwikkeling, institutionele ontwikkeling voor participatief waterbeheer, verbetering van de productiviteit van de landbouw en versterking van de landbouwwaardeketen. Beide zijn complementair aan elkaar om te zorgen voor een functioneel waterbeheersysteem in het projectgebied. Het Zuid-West II-project droeg in 2019 bij aan de resterende resultaten (ongeveer 16% van het totaal).

Aantal mensen die profiteren van een verbeterd stroomgebiedbeheer en veilige delta's
Indicator

Mensen die gebruik maken van veilig beheerde drinkwaterdiensten (SDG 6.1.1)

Score

286.101 mensen

Voortgang

Op schema

Het vermelde resultaat weerspiegelt het extra aantal mensen dat in de rapportageperiode toegang heeft gekregen tot veilig beheerde drinkwatervoorzieningen door de interventie van projecten waaraan Nederland heeft bijgedragen. WASH-installaties gaan snel achteruit door gebruik en onvoldoende onderhoud. Om dit probleem op te lossen, richten WASH-projecten zich op het duurzaam gebruik van watervoorzieningen door middel van bewustwording en training.

Dit resultaat is gerealiseerd door middel van vier afzonderlijke projecten:

1. BRAC WASH voor Rohingya (Nederland droeg 100% bij aan de totale kosten)

2. MaxNutriWASH (Nederland droeg 100% bij aan de totale kosten)

3. BRAC WASH-integratie (Nederland droeg 72% bij aan de totale kosten)

4. CDSP IV (Nederland droeg 22% bij aan de totale kosten)

Ongeveer 55% van het totale resultaat werd bereikt via het BRAC WASH for Rohingya-project, dat voornamelijk steun verleent in de Rohingya vluchtelingenkampen in het Cox's Bazar district als reactie op de vluchtelingensituatie.

Ongeveer 28% van het totale resultaat werd bereikt via het MaxNutriWASH-project, dat een nieuwe aanpak (betaling per resultaat) voor het leveren van WASH-diensten op het platteland promoot. Beperkte resultaten werden bereikt met de projecten BRAC WASH Integration en CDSP IV, die zich in de consolidatiefase bevinden.

Mensen die gebruik maken van veilig beheerde drinkwaterdiensten (SDG 6.1.1)
Indicator

Mensen die gebruikmaken van veilig beheerde sanitaire voorzieningen, waaronder een handwasinstallatie met zeep en water (SDG 6.1.2)

Score

602.940 mensen

Voortgang

Op schema

Het vermelde resultaat weerspiegelt alleen het extra aantal mensen dat in de rapportageperiode toegang heeft gekregen tot veilig beheerde sanitaire voorzieningen, waaronder een handwasinstallatie met zeep en water, als gevolg van de interventie van projecten waaraan Nederland heeft bijgedragen. Naast het leveren van de basisinfrastructuur voor sanitaire voorzieningen is er intensief aandacht besteed aan hygiënebevordering en gedragsverandering om het juiste gebruik en onderhoud van sanitaire voorzieningen te waarborgen.

Dit resultaat is gerealiseerd door middel van vier verschillende projecten:

1. BRAC WASH-integratie (Nederland droeg 72% bij aan de totale kosten)

2. MaxNutriWASH (Nederland droeg 100% bij aan de totale kosten) - geïmplementeerd in drie verschillende contexten.

3. BRAC WASH voor Rohingya (Nederland droeg 100% bij aan de totale kosten)

4. CDSP IV (Nederland droeg 22% bij aan de totale kosten)

Een aanzienlijk deel (ongeveer 73%) van het totale resultaat werd bereikt via de projecten BRAC WASH Integration en MaxNutriWASH. Deze projecten richten zich vooral op de ontwikkeling van de infrastructuur, de bevordering van hygiëne en de gedragsverandering om een duurzaam gebruik van sanitaire voorzieningen te garanderen. Deze projecten creëren ook een stevige band tussen de begunstigden en de lokale overheidsinstellingen, waardoor ze ook in de toekomst resultaten kunnen blijven boeken (duurzaamheid).

Ongeveer 26% van het resultaat werd bereikt via het BRAC WASH Rohingya-project. Organisaties die actief zijn in de Rohingya-vluchtelingenkampen, waaronder BRAC, hebben moeite om geschikte en adequate WASH-faciliteiten te leveren. Dit komt omdat het gebied overbevolkt is en de geografische ligging van de kampen uitdagend is.

Mensen die gebruikmaken van veilig beheerde sanitaire voorzieningen, waaronder een handwasinstallatie met zeep en water (SDG 6.1.2)

Achtergrond en toekomst Bangladesh

Blik op de toekomst

Bangladesh is niet langer meer enkel een ontvanger van hulp. Het is een laag middeninkomensland geworden en de economie zal de komende jaren naar verwachting met ongeveer 8% per jaar blijven groeien.

In het licht van deze groei zal Nederland een bredere bilaterale relatie met Bangladesh ontwikkelen, waarbij er meer aandacht is voor economische betrekkingen (handel en investeringen), internationale samenwerking, kennispartnerschap en een brede beleidsdialoog op regeringsniveau. Er is veel potentieel voor economische diplomatie, vooral in sectoren waarin Nederland een goede reputatie heeft.

De volgende kwesties zullen de komende jaren van cruciaal belang zijn:

In 2024 zal Bangladesh niet meer vallen onder de categorie ‘minst ontwikkelde landen’ (MOL). Dit zal een direct effect hebben op ontwikkelingsfinanciering, maar ook op handelspreferenties. Vanaf 2027 zal Bangladesh niet langer in aanmerking komen voor belastingvrije uitvoer naar de Europese Unie (EU) in het kader van het "Alles behalve wapens"-initiatief. In plaats daarvan zal het gebruik maken van de bijzondere stimuleringsregeling van de EU voor duurzame ontwikkeling en goed bestuur (SAP+). Dit zal echter afhangen van de vraag of Bangladesh aan meer en strengere eisen voldoet.

(Aanpassing aan) Klimaatverandering. Voor Nederland is de implementatie van het Bangladesh Deltaplan 2100 de belangrijkste interventie om de gevolgen van de klimaatverandering aan te pakken.

Aanwezigheid van een miljoen Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh. Het vooruitzicht op een vrijwillige, veilige en duurzame terugkeer van Rohingya-vluchtelingen naar Myanmar is onwaarschijnlijk en de vluchtelingen zullen voor een lange(re) periode in Bangladesh blijven. Dit roept de vraag op hoe Bangladesh met die situatie om zal gaan.

Werkgelegenheid. Verwacht wordt dat in het decennium 2020-30 jaarlijks meer dan 2 miljoen jongeren de arbeidsmarkt zullen betreden. Het belang van vaardigheden en het scheppen van banen kan dus niet worden onderschat.

Positie van het maatschappelijk middenveld. De politieke rechten en burgerrechten staan onder druk. De democratische en burgerlijke ruimte krimpt. De ruimte voor het historisch actieve en vocale maatschappelijk middenveld van Bangladesh wordt steeds beperkter.

Het Corona virus zal naar verwachting een forse impact hebben. De mate waarin deze crisis gevolgen zal hebben voor lopende en geplande ontwikkelingsactiviteiten is momenteel nog niet duidelijk.

Aanvullende bronnen

Op de begrotingswebsite kunt u precies terugvinden hoe het budget voor 2019 is onderverdeeld en welke projecten ermee gefinancierd zijn.

  1. Bezoek de website
    Programma begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  2. Selecteer het begrotingsjaar 2019
Landenpagina op Nederlandse overheidssite

Pagina over het huidige beleid ten aanzien van Bangladesh

Facebookpagina

Volg de Nederlandse ambassade in Bangladesh op Facebook

Twitter

Volg de Nederlandse ambassadeur in Bangladesh op Twitter

Resultaten Voedsel- en voedingszekerheid

Download PDF met resultaten voor Voedsel- en voedingszekerheid in Bangladesh

Resultaten Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

Download PDF met resultaten voor Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in Bangladesh

Resultaten Private sector ontwikkeling

Download PDF met resultaten voor Private sector ontwikkeling in Bangladesh

Resultaten Vrouwenrechten en Gendergelijkheid

Download PDF met resultaten voor Vrouwenrechten en Gendergelijkheid in Bangladesh

Resultaten Water

Download PDF met resultaten voor Water in Bangladesh

Uitgaven ambassade per kanaal

Metric

Uitgaven ambassade per thema

Metric

Dit zijn de financiële uitgaven van het kalenderjaar 2019. Dit komt niet volledig overeen met de resultaten op deze pagina die verzameld zijn tussen oktober 2018 - oktober 2019. Meer informatie hierover vindt u onder 'Over de Resultatenrapportage'.