Uitgelichte resultaten

Meer dan 250.000 mensen kregen toegang tot veilig drinkwater

Bijna 37.000 micro-ondernemers en kleine en middelgrote ondernemingen kregen ondersteuning in landbouwketens en –sectoren. Een van de projecten realiseerde een omzetstijging van meer dan 80%

Meer dan 650.000 jongeren zijn bereikt met Comprehensive Sexuality Education (CSE)

Aanvullende bronnen

Openaid.nl

Overzicht van projecten in Benin

Factsheet Meerjarige Landenstrategie Benin

Factsheet met de Nederlandse inzet voor 2019-2022

Inleiding

Benin is een van de armste landen ter wereld en staat op plek 163 van de 189 van de VN-index voor menselijke ontwikkeling. De zittende regering Talon heeft een programma van politieke en economische hervormingen doorgevoerd. Dit programma is gericht op verbetering van het bedrijfs- en investeringsklimaat, bestrijding van cliëntelisme en corruptie, en modernisering van het overheidsapparaat. Als gevolg daarvan is de economische groei in 2019 gestegen tot 6,7%, bijna 4% per hoofd van de bevolking. Het besluit van Nigeria om de grens met Benin te sluiten heeft echter een negatief effect op de handels- en economische vooruitzichten van het land.

Het blijft een uitdaging om het overheidsbeleid inclusiever te maken. De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn groot en jongeren profiteren nauwelijks van de economische groei. De kloof tussen stad en platteland en tussen noord en zuid neemt toe. Het noorden is kwetsbaar voor radicalisering en extremisme.

Nederland is zich bewust van deze uitdagingen en heeft zijn strategie afgestemd op de hervormingsagenda van de Beninse overheid. Voorbeelden hiervan zijn water, landrechten en schoolvoedingsprogramma's. Maar Nederland bevordert ook veranderingen op minder prioritaire gebieden. Projecten zoals het versterken van de rechten van vrouwen en meisjes, ondernemerschap van jongeren en het programma voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) hebben tot doel de inclusiviteit van Benin's groeistrategie te vergroten.

Resultaten 2019

Nederland heeft gepleit voor meer vrouw- en jeugdvriendelijk beleid. Dit heeft ertoe geleid dat de Beninse regering het belang erkent van gendergelijkheid en het creëren van jongerenperspectieven.

De Nederlandse steun aan landbouwprojecten heeft bijgedragen aan de werkgelegenheid, met name voor vrouwen en jongeren. Dit gebeurde door te investeren in jongerenondernemerschap en informatietechnologie voor de landbouw, en door het versterken van waardeketens en het openstellen van markten.

Nederland speelde een cruciale rol bij de introductie van uitgebreide seksuele voorlichting en heeft de toegang tot voorbehoedsmiddelen bevorderd, waardoor het aantal tienerzwangerschappen sterk is afgenomen.

Nederlandse steun voor nieuw opgerichte nationale instanties hielp bij het in uitvoering brengen van de nationale prioriteiten, in overeenstemming met de SDG's. In de watersector heeft Nederland bijvoorbeeld een geïntegreerde aanpak ingevoerd voor het creëren van toegang tot drinkwater, sanitaire voorzieningen en waterbeheer. In de landbouw maakte de Nederlandse steun voor het nationale kadaster al een effectievere registratie van landrechten mogelijk.

Nederlandse inspanningen stimuleerden het lokale bedrijfsklimaat door binnenlandse en internationale investeerders aan te trekken en de regionale handel te bevorderen.

Resultaten per thema

Water Voedsel- en voedingszekerheid Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

Uitgelicht project Benin

Gemeenschappelijke aanpak voor de landbouwmarkt in Benin

Het project Communal Approach to Agricultural Markets in Benin (ACMA) heeft tot doel de voedsel- en voedingszekerheid van de plattelandsbevolking in Benin te verbeteren. ACMA wil deze doelstelling realiseren door de productiviteit te verhogen, waardeketens te versterken en de toegang tot de markten te vereenvoudigen door handelsbelemmeringen weg te nemen. De tweede fase van het project (ACMA II) omvat vijf typen activiteiten: toegang tot producten en landbouwinnovaties, markttoegang en professionalisering, toegang tot landbouwfinanciering, ICT voor de landbouw en publiek-private partnerschappen. Het project is actief in 28 gemeenten en 7 agrarische waardeketens: palmolie, palmnoot, maïs, soja en pinda, chilipeper, cassave en vis (vers en gerookt). De verwachting is dat ACMA II de inkomsten van 60.000 ondernemers zal verhogen met een toename van 30% van het volume van de op de markt gebrachte landbouwproducten.

Water

De resultaten in context

Op dit moment heeft ongeveer de helft van de inwoners van Benin geen toegang tot veilig drinkwater. Het land heeft zich het ambitieuze doel gesteld om tegen 2021 de toegang tot drinkwater voor alle inwoners te garanderen. Nederland ondersteunt Benin en verschillende ngo’s bij het behalen van deze doelstelling.

Het financieren van waterputten, waterleidingen, openbare watertappunten en huisaansluitingen draagt bij aan het verbeteren van de toegang tot drinkwater. Daarnaast steunt Nederland organisaties die de duurzaamheid van deze diensten waarborgen. Om er zeker van te zijn dat veilig drinkwater bijdraagt aan vermindering van ziektes, is het noodzakelijk de interventies te combineren met basishygiëne en sanitaire voorzieningen. Daarom ondersteunen we ook relevante organisaties en investeren we in promotiecampagnes en infrastructuur.

Een goede drinkwatervoorziening is niet alleen van belang voor de huidige bevolking, maar ook voor toekomstige generaties. Het Nederlandse programma helpt daarom bij het verbeteren van het waterbeheer. De belangrijkste doelstellingen zijn bewaking van de hoeveelheid en de kwaliteit van het water en vergroting van de duurzaamheid van de hulpbronnen.

Resultaten

Indicator

Aantal mensen dat gebruikmaakt van veilig drinkwater

Score

251.220 personen

Voortgang

Voortgang, niet op schema

Veel mensen in Benin hebben nog steeds geen toegang tot veilig drinkwater. Nederland heeft de regering van Benin gesteund bij het uitbreiden van de openbare diensten, waardoor mensen in landelijke en stedelijke gemeenschappen toegang krijgen tot drinkwater.

Een van de belangrijkste doelstellingen van het waterprogramma is de vergroting van de toegang tot veilig drinkwater. Voor de periode 2016 tot 2021 draagt het Nederlandse waterprogramma bij aan een betere toegang tot drinkwater voor meer dan 750.000 mensen. Het programma loopt door hervorming van de uitvoerende diensten achter op schema.

De belangrijkste uitvoerende organisaties zijn de nationale stedelijke watervoorziening en het nationale agentschap voor de watervoorziening op het platteland. Nederland ondersteunt de versterking van deze organisaties om daarmee de duurzaamheid van de watervoorziening te vergroten. De aanpak creëert ook werkgelegenheid voor hoger opgeleide jongeren.

251.220 personen
Indicator

Aantal mensen dat in gemeenschappen leeft met veilige sanitaire voorzieningen

Score

35.213 mensen

Voortgang

Voortgang, niet op schema

In Benin heeft meer dan 75% van de mensen op het platteland geen toegang tot veilige sanitaire voorzieningen of basishygiëne. Nederland ondersteunt de regering van Benin en de gemeenten bij campagnes die de hygiëne en de uitbreiding van de sanitaire voorzieningen op het platteland en in de steden bevorderen.

Een belangrijke doelstelling van het waterprogramma is het verbeteren van de toegang tot hygiëne- en sanitaire voorzieningen, zoals handwasstations met zeep en latrines. Het door Nederland gefinancierde programma heeft tot doel om tussen 2016 en 2021 een miljoen mensen te bereiken. Het programma loopt op deze doelstelling achter door personele beperkingen.

Nederland ondersteunt 25 plattelandsgemeenten bij de uitvoering van promotiecampagnes op het gebied van hygiëne. Dit zijn voornamelijk door de gemeenschap geleide sanitaire campagnes in plattelandsgemeenschappen. Nederland ondersteunt daarnaast de stad Parakou bij het verbeteren van de sanitaire voorzieningen.

35.213 mensen
Indicator

Aantal opgeleide professionals op het gebied van watermanagement

Score

185 professionals

Voortgang

Voortgang, niet op schema

Schoon water in meren, rivieren en moerassen is een voorwaarde voor het voortbestaan van planten, dieren en onze ecosystemen. Het economisch centrum van Benin ligt in een belangrijk waterrijk gebied. Dit gebied voorziet in water, voedsel en andere ecosysteemdiensten voor ongeveer 30% van de Beninse bevolking. Het verbeteren van kennis en expertise op het gebied van integraal waterbeheer verhoogt de duurzaamheid van deze diensten voor toekomstige generaties.

Een belangrijke doelstelling van het door Nederland gefinancierde waterprogramma is het verbeteren van het beheer van de stroomgebieden en de veiligheid van de delta's. Het programma heeft als doel om tussen 2016 en 2021 600.000 mensen te bereiken door middel van een verbeterd stroomgebied beheer. Het programma loopt door hervorming van de beheersorganisaties achter op de planning.

Nederland ondersteunt het Nationaal Waterinstituut bij het versterken van de nationale expertise en kennis van watersystemen en draagt bij aan lokale gemeenschapsinitiatieven om het waterbeheer te verbeteren. Nederland draagt ook bij aan de inspanningen van Benin om stroomgebied beheerorganisaties en wetgeving te structureren.

185 professionals

Voedsel- en voedingszekerheid

De resultaten in context

Om de landbouwsector te moderniseren heeft Benin een aantal hervormingen in de landbouwsector doorgevoerd, variërend van verbeterde adviesdiensten voor de landbouw tot financiële diensten voor landbouwers. Daarnaast zijn verhoging van de productiviteit en ontwikkeling van een verwerkende industrie belangrijke doelstellingen. Om deze te realiseren stimuleert de overheid landbouwmechanisatie, verbetering van de toegang tot zaden, inputs en markten, het gebruik van moderne instrumenten en een strategie voor 'slimme' (ICT) landbouw. Daarnaast zijn hervormingen van het landbeheer in volle gang. De overheid heeft de wetgeving gewijzigd om de lokale behoeften te vergemakkelijken, met name de investeringen in en het behoud van landbouwgrond, en het milieuvriendelijke gebruik van de grond.

Het Nederlandse voedselzekerheidsprogramma sluit goed aan bij de prioriteiten van de Beninse overheid. Het investeert in vier soorten interventies: het faciliteren van 'slimme' landbouw, het bevorderen van het ondernemerschap van vrouwen en jongeren en het versterken van landrechten en voeding. De interventies omvatten: opleiding, het bevorderen van nieuwe technologieën, versterking van waardeketens en markttoegang, verzekering van landrechten, verbetering van de toegang tot financiering en invoering van een programma voor lunch op school.

Resultaten

Indicator

Aantal mensen dat is geholpen bij het ontwikkelen van inkomen genererende activiteiten

Score

37.480 mensen

Voortgang

Op schema

Kleinschalige producenten verhoogden hun inkomen en hun bedrijf door een betere input, innovatie, opleiding en markttoegang. Producenten in het ACMA II-project kregen een opleiding voor teelt- en naoogsttechnieken, ondernemerschap, management en marketing. Jonge ondernemers die deelnamen aan het BeniBiz project versterkten hun vaardigheden om zo hun inkomsten te verhogen. Producenten in het Jatropha II project werden ondersteund in de toepassing van effectieve zaadproductie- en voedselteeltmethoden.

Producenten, verwerkers en handelaren die betrokken waren bij het ACMA II-project hebben hun inkomsten verhoogd via een geïntegreerde aanpak van markttoezicht voor gerichte landbouwproducten en door gebruik te maken van een collectieve aanpak voor de verkoop. Technische innovatie droeg bij aan verhoging van de productiviteit en verlaging van de productie- en verwerkingskosten. Het project bracht partnerschappen tot stand met lokale ngo's die goed zijn ingebed in de gemeenschappen.

De resultaten van het BeniBiz-project, dat tot doel heeft de capaciteit van jonge ondernemers te versterken om hun omzet te verhogen, zijn boven verwachting. Jonge ondernemers hebben een groei van de omzet van gemiddeld meer dan 80%. Dit cijfer is bij vrouwelijke deelnemers nog hoger.

37.480 mensen
Indicator

Aantal gezinsbedrijven (producenten van gewassen/vruchten/vissen) met een hogere productiviteit en/of een hoger inkomen

Score

12.800 gezinsbedrijven

Voortgang

Op schema

De projecten ACMA II en Jatropha II hebben ervoor gezorgd dat kleine boeren toegang kregen tot kwalitatief hoogwaardige inputs en nieuwe productietechnieken. Deze groepen hebben ook geprofiteerd van een collectieve aanpak voor de verkoop van de producten. Het ACMA II-project telt zeven waardeketens, georganiseerd in clusters: maïs, cassave, palmolie, paprika's, vis, sojabonen en pinda's. Het Jatropha II-project ondersteunt producenten met productiviteitsverhogende technieken en bij het maken van een keuze voor voedselgewassen met een hoge opbrengst.

Het ACMA II-project ontwikkelde een strategie voor elk van de zeven agrarische bedrijvenclusters. De begunstigden binnen elke waardeketen werken in coöperaties. Projectpartners zijn ’ngo’s die goede contacten hebben met de lokale gemeenschappen. Producenten en verwerkers binnen elk cluster worden opgeleid in onder meer teelttechnieken, naoogsttechnieken, agrarisch ondernemerschap, management, marketing, verkoop en inkomsten.

Het Jatropha II-project heeft de producenten van jatropha-zaden ondersteund bij de toepassing van methoden voor de productie van zaden en voedingsgewassen met een goede opbrengst. De zaden worden gebruikt voor de productie van olie, wat vaak wordt gebruikt voor de productie van zeep.

Het Local Land Management Support project, dat eind 2018 is afgerond, stelde 28.150 mensen in staat om pachtrechten op land uit te oefenen. Na de voltooiing werd het project opgevolgd door een project ter ondersteuning van het nationale kadaster. Dit nieuwe project draagt effectief bij aan de rechtszekerheid van het grondbezit voor een steeds groter aantal mensen en waarborgt investeringen in landbouwgrond.

12.800 gezinsbedrijven
Indicator

Totaal aantal ondervoede mensen bereikt

Score

75.700 mensen

Voortgang

Op schema

Terwijl de economie van Benin grotendeels agrarisch is en de beschikbare grond bebouwbaar en productief, variëren de schattingen van de voedselonzekerheid van 10% tot ongeveer 34% van de bevolking. Ongeveer 32% tot 45% van de kinderen onder de vijf jaar lijdt aan chronische ondervoeding. Een van de doelstellingen van het Nederlandse voedselzekerheidsprogramma is om bij te dragen aan het uitbannen van ondervoeding. Drie projecten hebben er aan bijgedragen dat vrouwen, kinderen en anderen toegang hebben gekregen tot een evenwichtig, gezond en voedzaam dieet.

Deze drie projecten hebben de voedselzekerheid van meer dan 75.000 mensen verbeterd en een directe invloed gehad op de voedselzekerheid van 16.500 mensen.

Het BeniBiz-project maakte het voor vrouwelijke verkopers mogelijk om de distributie van gezonde voedingsproducten te vergemakkelijken en tegelijkertijd voorlichting over voeding te geven. Andere projecten droegen indirect bij aan de verbetering van de voedselzekerheid. Zo heeft het ACMA II-project de productie van sojabonen bevorderd en heeft het Jatropha II-project het inkomen van de deelnemende producenten verhoogd. Een deel van de inkomensstijging droeg bij aan een verbetering van het voedingspatroon.

Het getal van 75.700 mensen omvat nog niet de resultaten van het project voor lunches op school, dat via het Wereldvoedselprogramma (WFP) in nauwe samenwerking met de regering van Benin wordt uitgevoerd. Dit programma zal naar verwachting de toegang tot gezonde voeding voor 60.000 kinderen verbeteren. Daarnaast leidt de lokale aankoop tot een verbetering van het inkomen van ongeveer 1.000 kleine boeren. Door lokale producenten aan scholen te koppelen, wil het project ook een duurzame relatie tussen beide partijen tot stand brengen.

75.700 mensen

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

De resultaten in context

Net als in andere West-Afrikaanse landen laat de situatie in Benin het belang van een actief SRGR-beleid zien: vrouwen krijgen gemiddeld bijna 6 kinderen en 1 op de 4 jonge meisjes wordt uitgehuwelijkt. Bijna 1 op de 3 gezinnen heeft geen beschikking over anticonceptiemiddelen, terwijl ze dat wel zouden willen. Bij iedere 100 kinderen die ter wereld komen, sterven 4 moeders.

De Nederlandse steun legt de focus op het breder verspreiden van informatie over SRGR en het verbeteren en toegankelijker maken van SRGR-zorg, met name voor de jeugd. We ondersteunen de ontwikkeling en implementatie van leerprogramma's op het gebied van Comprehensive Sexuality Education (CSE) voor jongeren, zowel binnen als buiten de school. Extra inspanningen richten zich op het voorkomen van kindhuwelijken. Nederland betrekt ministeries, organisaties van de Verenigde Naties (VN), lokale en internationale ngo's, jongerenorganisaties, religieuze en traditionele leiders en Nederlandse en andere kenniscentra.

In juni 2018 heeft de regering van Benin het CSE-curriculum aangenomen, wat een belangrijke stap is. Tegelijkertijd werkt UNFPA aan de verbetering van de kwaliteit en de beschikbaarheid van SRGR-diensten en anticonceptiemiddelen.

Resultaten

Indicator

Percentage jongeren bereikt met uitgebreide, correcte informatie over SRGR, hiv/aids, seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's), zwangerschap en anticonceptie

Score

656.662 jongeren

Voortgang

Voortgang, niet op schema

Met de Nederlandse steun is een groot aantal jongeren geïnformeerd over SRGR, hiv/aids, seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's), zwangerschap en anticonceptie. Mede dankzij de inzet van het Ministerie van Voortgezet Onderwijs heeft de Comprehensive Sexuality Education (CSE) bijgedragen aan een indrukwekkende daling van het aantal zwangerschappen onder schoolmeisjes.

Ondanks deze resultaten bleef het aantal jongeren dat rechtstreeks met CSE werd bereikt, achter bij de doelstelling. Het programma loopt achter op de planning, doordat de ngo-partners om administratieve en organisatorische redenen hun activiteiten moesten beperken. Daarnaast is er sprake van onderrapportage. Zo is het grote aantal jongeren dat met CSE-berichten en -programma's op sociale media is bereikt, niet meegenomen in de resultaten.

656.662 jongeren
Indicator

Aantal koppels dat gedurende één jaar door verschillende anticonceptiemiddelen wordt beschermd

Score

197.990 koppels

Voortgang

Voortgang, niet op schema

Deze resultaten zijn geregistreerd door ngo's die zich bezighouden met SRGR, gefinancierd door Nederland.

De gerapporteerde resultaten blijven om tal van redenen achter op schema: de uitvoering van het programma werd enkele maanden onderbroken vanwege organisatorische/administratieve uitdagingen binnen het consortium dat SRGR in Benin bevordert. Zo was de toegang tot moderne anticonceptiemiddelen beperkt vanwege de geografische ligging en de financiële situatie van de betrokken gezinnen. De onwetendheid over de (financiële) gevolgen van het niet gebruiken van moderne anticonceptiemiddelen is wijdverbreid. Ook de ongelijkheid binnen een huwelijk vormt vaak een belemmering voor vrouwen die tegen de wil van hun man moderne anticonceptiemiddelen willen gebruiken.

197.990 koppels

Achtergrond en toekomst Benin

Achtergrond

De resultaten van de hervormingen in Benin zijn zichtbaar op gebieden als verbeterde elektriciteitsvoorziening, minder corruptie en een beter functionerende politie. Het streven naar de verwezenlijking van de doelstellingen leidt soms tot een gebrek aan communicatie en een vermindering van democratische vrijheden.

Deze sociaal-politieke context vraagt om een constructieve dialoog. Waar mogelijk (zoals bij water en voedselzekerheid) sluit de Nederlandse Meerjarige Landenstrategie (MLS) 2019-2022 voor Benin goed aan bij de prioriteiten van de overheid. De hervormingsagenda van de staat heeft echter geleid tot vertraging in de uitvoering van Nederlandse projecten. Eigenaarschap van de kant van de overheid alleen is onvoldoende om de programma's op koers te houden. De lokale uitvoeringscapaciteit is eveneens een voorwaarde.

Op gebieden die niet tot de prioriteiten van de regering behoren, zoals de bevordering van de rechten van vrouwen en jongeren, is de combinatie van dialoog met en steun aan nationale organisaties effectief in het stimuleren van veranderingen. Een voorbeeld hiervan is het leerplan voor uitgebreide seksuele voorlichting, dat werd uitgevoerd door een combinatie van financiering en constructieve betrokkenheid bij de overheid, religieuze leiders, leerkrachten en ouders.

Blik op de toekomst

Gezien de huidige sociaal-politieke context blijven de keuzes die in het kader van de MLS 2019-2022 zijn gemaakt relevant: voortdurende aandacht voor de versterking van de landbouw, de voedselzekerheid, de werkgelegenheid voor jongeren, de SRGR en de vermindering van ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Bovendien vereist de verwachte impact van de klimaatverandering een versterking van de schokbestendigheid van de landbouw. De MLS voorziet in een verschuiving van de activiteiten naar het noorden van Benin, een regio die wordt gekenmerkt door extreme armoede, werkloosheid en beperkte aanwezigheid van de staat. Dit maakt de lokale bevolking, en dan vooral de jongeren, vatbaar voor radicalisering en extremisme. Jihadistische groeperingen maken hiervan gebruik. Nederland investeert in menselijke veiligheid om te voorkomen dat het conflict vanuit de Sahel-regio verder verspreidt. Nieuwe activiteiten richten zich op kleine boeren en jongeren, beroepsonderwijs, het bevorderen van onderwijs voor meisjes en het terugdringen van kindhuwelijken.

Het Corona virus zal naar verwachting een forse impact hebben. De mate waarin deze crisis gevolgen zal hebben voor lopende en geplande ontwikkelingsactiviteiten is momenteel nog niet duidelijk.

Aanvullende bronnen

Op de begrotingswebsite kunt u precies terugvinden hoe het budget voor 2019 is onderverdeeld en welke projecten ermee gefinancierd zijn.

  1. Bezoek de website
    Programma begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  2. Selecteer het begrotingsjaar 2019
Benin en Nederland

Pagina over het huidige beleid ten aanzien van Benin

Facebook pagina

Volg de Nederlandse ambassade in Benin op Facebook

Website van de Nederlandse Ambassade in Benin

Bezoek de website van de Nederlandse ambassade in Benin

Resultaten Water

Download PDF met resultaten voor Water in Benin

Resultaten Voedsel- en voedingszekerheid

Download PDF met resultaten voor Voedsel- en voedingszekerheid in Benin

Resultaten Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

Download PDF met resultaten voor Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in Benin

Uitgaven ambassade per kanaal

Metric

Uitgaven ambassade per thema

Metric

Dit zijn de financiële uitgaven van het kalenderjaar 2019. Dit komt niet volledig overeen met de resultaten op deze pagina die verzameld zijn tussen oktober 2018 - oktober 2019. Meer informatie hierover vindt u onder 'Over de Resultatenrapportage'.