Uitgelichte resultaten

84.843 boerenfamiliebedrijven hebben hun productiviteit en inkomen verhoogd

Meer dan een miljoen boerenfamilies zijn aangesloten op een digitaal platform dat toegang biedt tot onder andere financiële en niet-financiële diensten

824 scholen (een vijfde van de openbare scholen) geven seksuele voorlichting, met een minimum van 3 opgeleide leraren per school

4.930 veiligheidsagenten zijn getraind in het bestrijden van mensenhandel en in verbeterd respect voor de rechten van burgers

1.912 conflicten zijn op lokaal niveau met succes opgelost door gemeenschapsstructuren (vredesclubs)

Aanvullende bronnen

Factsheet Meerjarige Landenstrategie Burundi

Factsheet met de Nederlandse inzet voor 2019-2022

Openaid.nl

Overzicht van projecten in Burundi

Inleiding

Sinds de politieke crisis in 2015 heeft Burundi te maken met politieke instabiliteit en economische achteruitgang. Er is geen ruimte voor een politieke dialoog, mensenrechtenschendingen blijven plaatsvinden en er is weinig vertrouwen in de regering. Door de algemene daling van het nationaal inkomen neemt de armoede toe. Ook de tekorten aan basisproducten en vreemde valuta, en de verminderde bedrijvigheid zijn punten van zorg.

Nederland draagt bij aan het elimineren van de belangrijkste drijfveren van het conflict in Burundi. Deze zijn:

chronische voedselonzekerheid, ondervoeding en de negatieve gevolgen van klimaatverandering voor de landbouwproductie

snelle bevolkingsgroei, genderongelijkheid en aan gender gerelateerd geweld

het gebrek aan vooruitzichten en werkgelegenheid voor jongeren

het fragiele politieke bestuur

Om dit te bereiken is de nadruk gelegd op:

de empowerment van boerenfamilies door de landbouw en de marktsector te ontwikkelen, met name daar waar deze twee elkaar overlappen;

de empowerment van vrouwen en jongeren door op grote schaal informatie, producten en diensten op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) beschikbaar te stellen;

de ontwikkeling van beroepsvaardigheden en het scheppen van werkgelegenheid en andere mogelijkheden voor het genereren van inkomsten;

de versterking van de stem en participatie van de Burundezen op verschillende niveaus in de samenleving door dialoog met de overheid en verzoeningsinspanningen te steunen.

Resultaten 2019

Ondanks het huidige politieke landschap hebben de Nederlandse programma's opmerkelijke resultaten geboekt op het gebied van voedsel- en voedingszekerheid, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en Veiligheid en rechtsorde.

De interventies uit het voedselzekerheidsprogramma die boerengezinnen - zowel mannen als vrouwen, maar ook hun kinderen - motiveren om resilience-based farming te bedrijven, zijn op grotere schaal toegepast. Dit heeft verder bijgedragen aan een toename van ecologisch verantwoord agrarische productie en een stijging van inkomens.

Als gevolg van het SRGR-programma is de beschikbaarheid en kwaliteit van informatie over seksuele en reproductieve gezondheid (via verstrekkers van gezondheidszorg en andere diensten, scholen en jongereninitiatieven) verbeterd. Dit heeft geleid tot meer gebruik van anticonceptiemiddelen, minder zwangerschappen onder tieners en, na verloop van tijd, een lager vruchtbaarheidscijfer.

Ondanks de moeilijke politieke context heeft Nederland toch kunnen bijdragen op het gebied van goed bestuur. De Nederlandse ngo Radio La Benevolencija is steun blijven verlenen aan de Burundese media. De bijdrage van het Nederlands Instituut voor Meerpartijendemocratie (NIMD) aan de politieke dialoog in Burundi heeft geleid tot minder politieke spanningen op lokaal niveau. Het werk van VNG International heeft het lokale eigenaarschap en de samenwerking op lokaal gemeenschapsniveau bevorderd. IOM heeft de ministeriële coördinatie en de eigen inbreng van politici en overheidsfunctionarissen om mensenhandel aan te pakken, verbeterd.

Resultaten per thema

Voedsel- en voedingszekerheid Veiligheid en Rechtsorde Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

Uitgelicht project Burundi

Meer dan een miljoen huishoudens op het platteland hebben via een digitaal platform toegang gekregen tot diverse diensten

Meer dan een miljoen huishoudens op het platteland zijn aangesloten op het digitale platform UMVA (Universal Method of Value Access) en hebben daarmee toegang tot diverse financiële en niet-financiële diensten (AUXFIN).

In de loop van het jaar heeft AUXFIN gewerkt aan de aansluiting van een miljoen plattelandshuishoudens, ongeveer 75% van alle plattelandshuishoudens in Burundi, op AUXFINs digitale platform UMVA. Het platform biedt huishoudens online transactie- en spaarrekeningen die toegang geven tot leningen en kredieten (Financial Coach), (gesubsidieerde) meststoffen en verbeterde zaden, en informatie over het weer, landbouw en markten (AgriCoach). Ook worden gezondheidsdiensten aangesloten en ontwikkeld (Healthcoach) en een speciale voedingscoach.

Meer dan een miljoen huishoudens op het platteland hebben via een digitaal platform toegang gekregen tot diverse diensten
AUXFIN's UMVA

Lees meer over het UMVA-platform

Voedsel- en voedingszekerheid

De resultaten in context

Land is de basis van de regen afhankelijke landbouw, de belangrijkste bron van levensonderhoud voor 90% van de bevolking. De snelle bevolkingsgroei, de beperkte mogelijkheden voor alternatieve middelen van bestaan als gevolg van de trage ontwikkeling van andere economische sectoren en de beperkte toegang tot input- en outputmarkten hebben als gevolg dat plattelandshuishoudens steeds meer marginaal land op steile hellingen bebouwen. Dit heeft geleid tot grootschalige bodemverslechtering en een algemene daling van de landbouwproductiviteit. Schaarste aan land en de lage landbouwproductie hebben ook grote volksverhuizingen en landconflicten veroorzaakt. In het kader van het Voedsel- en Voedingszekerheidsprogramma is daarom veel aandacht besteed aan de bestrijding van landdegradatie. Tot nu toe heeft het ongeveer 85.000 boerengezinnen geholpen bij het verbeteren van de bodem- en waterconservering op het land van hun bedrijven.

Gebrek aan een verzekerde toegang tot land is ook een grote belemmering voor investeringen in de landbouw. Daarom heeft Nederland interventies gefinancierd die de registratie en certificering van 43.696 percelen van boerenhuishoudens, eigendom van zowel mannen als vrouwen, mogelijk hebben gemaakt. De gezamenlijke oppervlakte daarvan bedraagt 8.379 hectare. Een groot aantal landconflicten is daarbij opgelost.

De toegang tot hoogwaardige inputs en financiering is verder verbeterd. Om de toegang tot een verscheidenheid aan financiële en niet-financiële diensten te verbeteren, werden meer dan een miljoen boerenhuishoudens aangesloten op het digitale platform van UMVA. Meer dan 45.000 boeren maakten gebruik van de diensten van microfinancieringsinstellingen. Veertig particuliere zaadproducenten werden ondersteund bij het verbeteren van hun bedrijf en de verkoop aan boerenhuishoudens, en meer dan 23.000 boeren werden getraind in het gebruik van kwaliteitszaad.

De voedingspraktijken in huishoudens werden verbeterd, waarbij chronische ondervoeding werd aangepakt: 69.153 jonge kinderen profiteerden van de op de gemeenschap gebaseerde voedingsactiviteiten, terwijl ongeveer 250.000 kinderen dagelijks voedzame schoolmaaltijden kregen die werden bereid met ingrediënten van lokale oorsprong.

Resultaten

Indicator

Aantal boerengezinnen met een verhoogde landbouwproductiviteit en/of inkomen

Score

84,843 boeren families

Voortgang

Op schema

Projecten binnen dit resultaatgebied hebben de landbouw rechtstreeks op verschillende manieren ondersteund: door een geïntegreerde planning van de landbouwbedrijven, waardoor de toegang tot meststoffen en verbeterd zaaigoed mogelijk werd; door technische ondersteuning voor opslag van producten; en door de toegang tot microfinanciering mogelijk te maken. Deze resultaten hebben alleen betrekking op de productie van gewassen (geen veeteelt of visproductie). Verwacht wordt dat het aantal gezinsbedrijven met een hogere productiviteit en/of een hoger inkomen snel verder zal toenemen.

De self-advancement aanpak, die de kern vormt van het voedselzekerheidsprogramma, slaat aan bij boerenhuishoudens en wordt grotendeels op spontane wijze door getrainde boerenhuishoudens naar naburige gemeenschappen verspreid. Het gebruik van betere inputs, de opbrengst van de gewassen en het inkomen zijn allemaal toegenomen. Ook heeft een groot aantal boeren laten zien dat ze bereid zijn te betalen voor betere inputs. De boerenhuishoudens zijn meer gaan sparen en verscheidene groepen boeren hebben afzetmogelijkheden voor hun producten gevonden.

Bekijk deze video van het PAPAB project voor meer informatie.

Indicator

Aantal geregistreerde landeigendomstitels

Score

43.696 percelen

Voortgang

Op schema

Gebrek aan verzekerde landrechten is een grote belemmering voor investeringen in de landbouw. Daarom heeft Nederland interventies gefinancierd die landregistratie- en certificeringsactiviteiten mogelijk maakten.

Het landregistratieproject hanteert een systematische aanpak waarbij al het land binnen een gemeenschap meegenomen wordt. Het project bestrijkt het merendeel van de twee provincies met een grote toestroom van terugkeerders. Het oplossen van landconflicten en daarmee van conflicten binnen de gemeenschap, was een essentieel onderdeel van het proces, dat als model zal dienen voor het opschalen van landregistraties in het hele land.

43.696 percelen (cumulatief)

Veiligheid en Rechtsorde

De resultaten in context

In de veiligheidssector hebben 4.930 veiligheidsfunctionarissen een opleiding gevolgd in het bestrijden van mensenhandel, verhoogd respect voor de rechtstaat en bewustwording van de rechten van burgers. Identificatie van mensenhandel aan de grens is verbeterd en veiligheidsfunctionarissen zijn hierover de dialoog aangegaan met de lokale bevolking, het maatschappelijk middenveld en politieke vertegenwoordigers.

In de justitiesector zijn meerdere programma's ingezet om zo'n 80 advocaten, 160 juridisch medewerkers, 160 bemiddelaars en nog eens 70 gespreksbegeleiders op te leiden in inclusieve conflictbemiddeling. 158 slachtoffers van seksueel en gendergerelateerd geweld hebben juridische bijstand ontvangen. De juridische dossiers van 4.376 gevangenen zijn actief opgevolgd om het risico op een langer dan noodzakelijke verblijfsduur in de gevangenis te voorkomen.

Op het gebied van goed bestuur hebben gemeenschapsstructuren (vredesclubs) bijna 2.000 lokale conflicten opgelost, hetgeen een succespercentage vertegenwoordigd van 84%. 8 gemeenten (met in totaal 400.000 inwoners) hebben op inclusieve wijze lokale ontwikkelingsplannen en -budgetten ontwikkeld. Daarnaast hebben verschillende programma's een inclusieve dialoog tussen jongeren van politieke partijen beoogd te organiseren. Sommige van deze activiteiten zijn echter opgeschort vanwege de afnemende civiele ruimte en de toegenomen spanningen tussen leden van de politieke partijen in aanloop naar de verkiezingen.

Ondanks de toenemende uitdagingen op het gebied van persvrijheid heeft Nederland verschillende mediakanalen ondersteund om hun continuïteit te garanderen.

Resultaten

Indicator

Aantal veiligheidsfunctionarissen die zijn opgeleid in het tegengaan van mensenhandel, verhoogd respect voor de rechtstaat en bewustwording van de rechten van burgers

Score

4,930

Voortgang

Op schema

4,930 veiligheidsfunctionarissen zijn opgeleid in het tegengaan van mensenhandel, verhoogd respect voor de rechtstaat en bewustwording van de rechten van burgers.

4,930 veiligheidsfunctionarissen
Indicator

Aantal conflicten dat op lokaal niveau met succes is opgelost door gemeenschapsstructuren (vredesclubs)

Score

1912 opgelosten conflicten

Voortgang

Op schema

De cijfers laten een tweeledig beeld zien. Enerzijds is het succespercentage van opgeloste conflicten met 84,5% vrij hoog. Anderzijds had het totaal aantal behandelde gevallen hoger kunnen uitvallen: enkele lokale structuren moesten sluiten vanwege een verlies aan politieke onafhankelijkheid.

Veel conflicten in Burundi gaan over landeigendom. Zwakke landregistratiesystemen, een grote bevolkingsdichtheid op het platteland, zwakke wetten rond erfrecht en cycli van ontheemding en repatriëring leidden allemaal tot een toename van land-gerelateerde conflicten. Bij gebrek aan een betaalbaar en toegankelijk formeel rechtssysteem zijn de gemeenschapsstructuren het belangrijkste kanaal voor grote delen van de plattelandsbevolking om gerechtigheid te zoeken.

Aantal behandelde gevallen
Indicator

Aantal ondersteunde mediakanalen

Score

8 ondersteunde mediakanalen

Voortgang

Op schema

Ondersteuning van 8 particuliere mediakanalen in de vorm van journalistenopleidingen, verbeterde interne bedrijfsvoering, redactionele begeleiding en het bevorderen van onderlinge samenwerking en uitwisseling.

De Burundese media spelen een essentiële rol in de informatievoorziening en als platform voor debat. De Burundees met een radiootje die naar de laatste ontwikkelingen in het land luistert, is een bekend straatbeeld.

Gesteunde mediakanalen

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

De resultaten in context

De programma's op het gebied van SRGR hebben doorgewerkt aan het beschermen, bevorderen en beschikbaar stellen van informatie, producten en diensten op het gebied van reproductieve gezondheid. Faciliteiten voor volksgezondheid blijven anticonceptiemiddelen aanbieden met behulp van de beschikbare voorraden die door eerdere steun zijn opgebouwd: 98% van de instellingen voor volksgezondheid beschikt nu over ten minste 7 soorten anticonceptiemiddelen en minimaal 2 personeelsleden die zijn opgeleid in het beheer van de toeleveringsketen. De particuliere distributiekanalen zijn verder ondersteund bij de verkoop van 3,8 miljoen gesubsidieerde condooms via kiosken en het bereiken van 12.000 nieuwe gebruikers van anticonceptiemiddelen via private klinieken.

In de gehele gezondheidssector groeit het bewustzijn en de gevoeligheid voor SRGR. Gezondheidswerkers krijgen on-the-job training om op leeftijd afgestemde gezinsplanning aan te bieden. Er is een nieuw curriculum voor medische studenten ontwikkeld waarin ook aandacht wordt besteed aan SRGR. Ook leerlingen van de paramedische school worden op dit gebied opgeleid.

Inmiddels verzorgt een vijfde van de Burundese openbare scholen (824 basisscholen en middelbare scholen) seksuele voorlichting aan leerlingen en studenten, met een minimum van 3 opgeleide docenten per school. Activiteiten voor jongeren buiten de school zijn gericht op financiële educatie en sociale empowerment: via 1.100 solidariteitsgroepen worden zo'n 28.000 jongeren op financieel gebied getraind en maatschappelijk mondig gemaakt in levensvaardigheden en geïnformeerde keuzes.

Er worden beroepsopleidingen gegeven aan gezondheids- en niet-gezondheidsactoren (politie, justitie, psychosociaal) om het hoge niveau van seksueel en aan gender gerelateerd geweld aan te pakken.

Nieuwe partners op het terrein van communicatie en technologie (Bibliothèques sans Frontières, AUXFIN-platform, Jimbere magazine, Yaga bloggers) zijn aan boord gehaald om het bereik van SRGR-communicatie te vergroten en de effectiviteit ervan te versterken. Op maat gemaakte berichten moeten een ontvankelijke omgeving voor de vraag naar reproductieve gezondheid, lobby en belangenbehartiging en publieke diplomatie bevorderen.

Het Wereldfonds en de partners van de hiv-alliantie blijven communautaire preventieactiviteiten uitvoeren die gericht zijn op specifieke sleutelpopulaties om het hiv-cijfer, dat momenteel 0,9% bedraagt (2017), verder terug te dringen.

(c) AUXFIN

Achtergrond en toekomst Burundi

Achtergrond

Boerenhuishoudens die werden gemotiveerd om in hun bedrijven te investeren, bereikten een aanzienlijke verhoging van de productie en het inkomen van hun bedrijf, en daarmee van hun voedselzekerheid. Zij deden dit grotendeels op eigen kracht, met hun eigen middelen. Om de autonome ontwikkeling van boerenhuishoudens verder te bevorderen, is de uitdaging nu andere donoren en ontwikkelingsorganisaties ervan te overtuigen dat interventies in de vorm van donaties moeten worden vermeden als er geen dringende humanitaire noodzaak is. De ervaring heeft geleerd dat gratis giften de begunstigden ontmoedigen om hun eigen beslissingen te nemen en investeringen te doen.

Op het gebied van SRGR heeft de toegenomen beschikbaarheid van anticonceptie in de loop der tijd gezorgd voor meer gebruik van anticonceptiemiddelen en een verminderd vruchtbaarheidscijfer. Voor een verdere daling in het aantal zwangerschappen onder tieners en het doel van maximaal 3 kinderen per vrouw op de lange termijn te bereiken, zal Nederland extra moeten investeren in het denkproces en gedragsverandering op nationaal niveau.

De politieke situatie blijft zwaar wegen op de veiligheid en rechtsorde in het land. Onderinvestering in de Burundese overheidsdiensten heeft de doeltreffendheid van de sector veiligheid en rechtsorde belemmerd en het vertrouwen van de burgers geschaad. De gunstige effecten van het eerdere Nederlandse programma voor de ontwikkeling van de veiligheidssector, waarin werd samengewerkt met politie, leger en bestuursinstellingen, nemen langzaam af. Nieuwe activiteiten kunnen deze teruggang slechts in geringe mate opvangen.

Blik op de toekomst

De self-advancement aanpak, waarbij boeren zelf hun ontwikkelplan opstellen, heeft al aanzienlijke resultaten opgeleverd voor productie, inkomen en voedselzekerheid. Het heeft tevens de weg vrijgemaakt voor nog grotere en duurzame resultaten in de toekomst. Er worden nu stappen genomen om de capaciteiten die onder boerengezinnen zijn gecreëerd, verder uit te bouwen. Deze gezinnen zullen een proces van verdere professionalisering doorlopen om ondernemerschap te stimuleren en de huishoudens beter aan te sluiten op de markten en diensten.

Het bevorderen van een geïnformeerde keuze op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid zal de komende jaren van cruciaal belang zijn. Een multi-target- en multi-actorstrategie - gericht op verschillende bevolkingsgroepen en met deelname van private organisaties en partijen buiten de gezondheidssector - is nodig om de schaal te bereiken waarmee het gewenste langetermijneffect kan worden behaald. Hoewel gezondheidswerkers doelgericht blijven werken, is het belangrijk dat er op scholen meer aandacht uitgaat naar seksuele voorlichting en SRGR wordt opgenomen in het leerplan van onderwijzers.

De vooruitgang op het gebied van vredesopbouw en goed bestuur blijft fragiel en is sterk afhankelijk van het verloop en de uitkomst van de komende verkiezingen (mei 2020).

Het Corona virus zal naar verwachting een forse impact hebben. De mate waarin deze crisis gevolgen zal hebben voor lopende en geplande ontwikkelingsactiviteiten is momenteel nog niet duidelijk.

Aanvullende bronnen

Op de begrotingswebsite kunt u precies terugvinden hoe het budget voor 2019 is onderverdeeld en welke projecten ermee gefinancierd zijn.

  1. Bezoek de website
    Programma begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  2. Selecteer het begrotingsjaar 2019
Landenpagina op website van de Nederlandse Rijksoverheid

Pagina over het huidige beleid ten aanzien van Burundi

Facebook page

Volg de Nederlandse ambassade in Burundi op Facebook

Website van de Nederlandse ambassade in Burundi

Bezoek de website van de Nederlandse ambassade in Burundi

Resultaten Voedsel- en voedingszekerheid

Download PDF met resultaten voor Voedsel- en voedingszekerheid in Burundi

Resultaten Veiligheid en Rechtsorde

Download PDF met resultaten voor Veiligheid en Rechtsorde in Burundi

Resultaten Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

Download PDF met resultaten voor Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in Burundi

Uitgaven ambassade per kanaal

Metric

Uitgaven ambassade per thema

Metric

Dit zijn de financiële uitgaven van het kalenderjaar 2019. Dit komt niet volledig overeen met de resultaten op deze pagina die verzameld zijn tussen oktober 2018 - oktober 2019. Meer informatie hierover vindt u onder 'Over de Resultatenrapportage'.