Uitgelichte resultaten

11.394 leerlingen met verbeterde drinkwater- en sanitaire voorzieningen op scholen

15.635 hectare landbouwgrond die op een meer milieuvriendelijke manier wordt gebruikt

Capaciteitsopbouw bij banken en financiële instellingen om de toegang tot leningen en investeringen te verbeteren

Aanvullende bronnen

Factsheet Meerjarige Landenstrategie Ghana

Factsheet met de Nederlandse inzet voor 2019-2022

Openaid.nl

Overzicht van projecten in Ghana

Inleiding

Ghana is een lager-middeninkomensland met een gestage economische groei. Vrede en stabiliteit worden in het hele land nageleefd, wat Ghana aantrekkelijk maakt voor buitenlandse handel en investeringen. In lijn met deze factoren en het 'Ghana Beyond Aid'-beleid, richt Nederland zich minder op ontwikkelingssamenwerking en meer op ondernemerschap, investeringen en handel. Om de overgang naar een gelijkwaardige handelsrelatie te maken, staan de private sector en de handel centraal in de huidige Nederlandse samenwerkingsprogramma’s in Ghana. Het doel is een wederzijds voordelige relatie die bijdraagt aan duurzame en klimaatvriendelijke groei van Ghana en nieuwe kansen creëert voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Resultaten 2019

In de rapportageperiode heeft Nederland goede resultaten geboekt met betrekking tot de productiviteit van boeren en de investeringen van de private sector, met name in de tuinbouw. Op het gebied van water, sanitaire voorzieningen en gezondheid heeft Nederland gekozen voor een aanpak die de private sector ondersteunt. Meer mensen hebben toegang gekregen tot veilig beheerde drinkwater- en sanitaire voorzieningen. Daarnaast heeft Nederland aanzienlijk bijgedragen aan een beter ondernemingsklimaat voor de agrarische sector. Door succesvolle dialoog en belangenbehartiging met de overheid en stakeholders, kon er een Tree Crops Development Authority worden opgericht. Dit heeft geleid tot een transparanter en voorspelbaarder regelgevingsklimaat. Alle programma's hebben financiële instellingen geholpen de toegang tot financiering te verbeteren en de risico's van kredietverlening in essentiële sectoren te verkleinen.

Resultaten per thema

Voedsel- en voedingszekerheid Water

Uitgelicht project Ghana

Verbetering van de stedelijke hygiëne in Ghana

Het Urban Sanitation Project, gefinancierd door Nederland en uitgevoerd door UNICEF Ghana, heeft impact op de overlevingskans en de gezondheid van kinderen in stedelijke gebieden. Een aantal behaalde resultaten uit de afgelopen jaren: 126.000 mensen maken nu gebruik van verbeterde huishoudelijke toiletten; toegang tot schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen en hygiëne voor 9.000 kinderen in 30 basisscholen; en verbeterde sanitaire voorzieningen in de stad. Door deze interventies zal Ghana voor december 2021 nationale afspraken maken en strategieën ontwikkelen omtrent stedelijke sanitaire voorzieningen. Dit verbetert de overlevingskans en de gezondheid van stadskinderen in Ghana.

Details over dit project op OpenAid

Lees meer over het stadssaneringsproject op OpenAid

Voedsel- en voedingszekerheid

De resultaten in context

In Ghana heeft Nederland aanzienlijk bijgedragen aan duurzame waardeketens en het creëren van gunstige voorwaarden voor de agribusiness. Verschillende programma's voor voedsel- en voedingszekerheid hebben financiële instellingen geholpen de toegang tot financiering te verbeteren en de risico's van kredietverlening aan agribusiness te verkleinen. Zowel in de waardeketens voor cacao als voor palmolie heeft Nederland bijgedragen aan het verwerven van betrokkenheid en investeringen van de private sector. Door dialoog en afstemming op grootschalige overheidsprogramma's, heeft Nederland laten zien hoe de betrokkenheid van de private sector kan bijdragen aan het in stand houden van activiteiten en het ondersteunen van de 'Ghana Beyond Aid'-agenda.

Resultaten

Indicator

Aantal hectare landbouwgrond dat op een meer milieuvriendelijke manier wordt gebruikt

Score

15.635 hectare

Voortgang

Op schema

De indicator meet het aantal hectare waarop de boeren betere managementpraktijken toepasten, waardoor het gebruik van chemische stoffen afnam en de opbrengst per gewas verbeterde. Door de verhoogde opbrengst en efficiëntie werd ook minder land gebruikt, waardoor ontbossing werd voorkomen.

Duurzaamheid staat centraal in alle inspanningen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking tussen Nederland en Ghana. Het gaat daarbij om opbrengsten, schokbestendige productiesystemen, ontbossing, kinderarbeid en klimaatverandering. In de cacao- en palmoliesector bevorderen schokbestendige productiesystemen de duurzaamheid en voorkomen ze ontbossing.

15.635 hectare
Indicator

Toegang tot financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen in de landbouw

Score

6 financiële instellingen

Voortgang

Op schema

Nederland heeft een programma voor landbouwkrediet gesteund. Het doel was om financiële instellingen op andere gedachten te brengen, aangezien banken aarzelen om leningen te verstrekken aan landbouwbedrijven vanwege een gebrek aan kennis over de landbouwproductiecycli en de vermeende hoge risico's. De Commissie is van mening dat het programma een belangrijke bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van het concurrentievermogen van de landbouw. Het programma heeft geresulteerd in:

Capaciteitsopbouw van 6 financiële instellingen voor het verstrekken van leningen aan landbouwbedrijven.

Bewustwording van de risico's bij het verstrekken van leningen aan agribusinesses

Richtlijnen voor leningen opgesteld

Verstrekking van financiële garanties aan kredietverstrekkers

Capaciteitsopbouw van stakeholders bij de overheid

Oprichten van een platform voor stakeholders

Het resultaat werd bereikt door kennisdeling, capaciteitsopbouw en het verstrekken van garanties aan banken om het risico van kredietverlening aan kleine en middelgrote ondernemingen in de landbouw te verlagen.

Toegang tot financiering voor boerderijen en landbouwbedrijven is cruciaal voor de voortdurende transformatie van de landbouw in Ghana.

Toegang tot financiering voor boerderijen en landbouwbedrijven is cruciaal voor de voortdurende transformatie van de landbouw in Ghana
Indicator

Aantal gezinsbedrijven met een verhoogde productiviteit en inkomen

Score

42.241 boeren

Voortgang

Op schema

Nederland heeft verschillende benaderingen gehanteerd om de productiviteit van Ghanese boeren in de waardeketens van cacao, palmolie en tuinbouw te verhogen. De productiviteit en de opbrengsten zijn aanzienlijk toegenomen door de betrokkenheid van de private sector bij het beheer van de landbouwbedrijven en de marketing van de producten. In dit model leveren kleine en middelgrote ondernemingen op maat gemaakte diensten aan boeren om hun efficiëntie en productiviteit te verhogen.

We hebben de toename van de opbrengsten van bedrijven gemeten. Verhoogde opbrengsten maken het mogelijk voor boeren om uit te breiden en het welzijn van hun gezinnen te verbeteren. Een voorbeeld: de opbrengst van cacao bedroeg vóór de start van het project nog 3,5 kg/hectare, maar is nu gestegen tot 950 kg/hectare bebouwd land.

Water

De resultaten in context

Nu de Nederlandse meerjarenprogramma's voor water en sanitaire voorzieningen hun laatste fase ingaan, ligt de focus op het verduurzamen van de resultaten, het delen van kennis en expertise in de watersector en het opbouwen van capaciteit. Milieugezondheidsfunctionarissen, scholen en de private sector in gemeenten doorlopen trainingen om gedragsverandering, dienstverlening en effectieve rechtshandhaving te bevorderen. De toegang tot financieringsprogramma's stimuleert meer bancaire en niet-bancaire financiële instellingen om leningen te verstrekken voor de levering van water en sanitaire voorzieningen.

Resultaten

Indicator

Verbeterde stedelijke sanitaire voorzieningen

Score

Nationale WASH richtlijnen

Voortgang

Op schema

Nederlandse steun heeft bijgedragen aan:

De ontwikkeling van een nationaal stedelijk sanitair model

Overheidscapaciteit versterkt

Stakeholdersplatform voor het leren en delen van sanitaire voorzieningen in de stad

Met deze interventie wordt de WASH-sector in Ghana uitgerust met de juiste instrumenten en kennis voor stedelijke sanitaire voorzieningen. Om effectief leiderschap en de coördinatie van de sanitaire basisvoorzieningen te bevorderen, heeft het project de capaciteit van de lokale overheid versterkt. Ook is er een betere dialoog en belangenbehartiging geweest voor de WASH-dienstverlening.

Verbeterde nationale systemen en capaciteit voor het leveren en onderhouden van sanitaire voorzieningen in stedelijke gebieden
Indicator

Verbeterde beschikbaarheid en kwaliteit van WASH-diensten in scholen

Score

12.676 kinderen

Voortgang

Op schema

Nederland heeft scholen voorzien van water, sanitaire voorzieningen en hygiënische infrastructuur. In totaal maken nu meer dan 9.000 kinderen op 30 basisscholen gebruik van verbeterde sanitaire voorzieningen die in lijn zijn met de minimumnormen van Ghana's Education Service. Capaciteitsopbouw en campagnes om het gedrag van mensen te veranderen, zijn ingezet om een duurzame werking en onderhoud te garanderen. Dit gebeurt als onderdeel van een veelomvattend WASH in Schools-programma dat zich richt op het verbeteren van de gezondheid op school.

Nederland streeft ernaar kinderen toegang tot water, sanitaire voorzieningen en hygiëne op scholen te geven, om zo hun welzijn te verbeteren en hen een schone en hygiënische omgeving te bieden. Het resultaat is een betere gezondheid en meer schoolbezoek. Nederland heeft dit bereikt door bij te dragen aan de toegang tot water, het beschikbaar stellen van sanitaire voorzieningen en handwasfaciliteiten, en het bevorderen van WASH-gedragsveranderingsprogramma's. Na de sanitaire infrastructuur is verbeterd, ligt de focus op duurzame exploitatie en onderhoud van faciliteiten en de voortzetting van programma's voor gedragsverandering.

aantal schoolkinderen met toegang tot verbeterde sanitaire voorzieningen en WASH-diensten
Indicator

Verbeterde beschikbaarheid en kwaliteit van sanitaire voorzieningen in gemeenschappen

Score

141.510 mensen

Voortgang

Op schema

Nederland heeft vanuit verschillende benaderingen geprobeerd om het aantal huishoudens in gemeenten met verbeterde sanitaire voorzieningen te vergroten. Onder andere door het opzetten van campagnes die een verandering in het sanitair gedrag stimuleren, het steunen van wetshandhaving en beleidsontwikkeling, en het ondersteunen van het aanbod van sanitaire voorzieningen. Openbare ontlasting vormt een groot gezondheidsrisico en in Ghana gebeurt dit nu minder dankzij de toename van het aantal mensen met toegang tot sanitaire voorzieningen. In totaal heeft het programma meer dan 141.000 mensen toegang gegeven tot sanitaire voorzieningen, in vergelijking met het doel van 126.000 mensen.

De beschikbaarheid en kwaliteit van sanitaire voorzieningen in stedelijke gemeenschappen in Ghana is de afgelopen jaren drastisch toegenomen. Dit bewijst dat er vanuit verschillende benaderingen moet worden gehandeld om sanitaire voorzieningen in stedelijke gebieden beschikbaar te maken. De combinatie van bevordering van sanitaire voorzieningen en campagnes die zich richten op gedragsverandering, passende financieringsmogelijkheden, wetshandhaving en de volledige betrokkenheid van de nationale en gemeentelijke autoriteiten hebben bijgedragen aan de succesvolle resultaten.

Achtergrond en toekomst Ghana

Blik op de toekomst

Voortbouwend op de behaalde resultaten zal Nederland met Ghana blijven werken aan de ontwikkeling van de private sector en het creëren van een aantrekkelijk klimaat voor ondernemerschap, handel en investeringen. Nu de Nederlandse programma's op het gebied van voedsel- en voedingszekerheid en WASH hun laatste fase ingaan, zal de focus liggen op een soepele overgang van hulp naar handel. Voortdurende inspanning om de private sector bij het proces te betrekken is de sleutel tot succes. Naast steunverlening zal Nederland zich blijven inzetten voor een beter klimaat voor bedrijven, investeringen en handel. Dit zal worden gedaan door beleidsbeïnvloeding, handelsbevordering en het ondersteunen van binnenlandse inkomstenmobilisatie. Een sterkere focus zal worden gelegd op klimaatslimme groei, gendergelijkheid en duurzame waardeketens.

Het Corona virus zal naar verwachting een forse impact hebben. De mate waarin deze crisis gevolgen zal hebben voor lopende en geplande ontwikkelinsactiviteiten is momenteel nog niet duidelijk.

Aanvullende bronnen

Op de begrotingswebsite kunt u precies terugvinden hoe het budget voor 2019 is onderverdeeld en welke projecten ermee gefinancierd zijn.

  1. Bezoek de website
    Programma begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  2. Selecteer het begrotingsjaar 2019
Facebookpagina

Volg de ambassade van Nederland in Ghana op Facebook

Twitterpagina

Volg de ambassade van Nederland in Ghana op Twitter

Twitterpagina

Volg de ambassade van Nederland in Ghana op Instagram

Ambassade van Nederland in Ghana website

Bezoek de website van de ambassade

Resultaten Water

Download PDF met resultaten voor Water in Ghana

Uitgaven ambassade per kanaal

Metric

Uitgaven ambassade per thema

Metric

Dit zijn de financiële uitgaven van het kalenderjaar 2019. Dit komt niet volledig overeen met de resultaten op deze pagina die verzameld zijn tussen oktober 2018 - oktober 2019. Meer informatie hierover vindt u onder 'Over de Resultatenrapportage'.