Uitgelichte resultaten

Ongeveer 32.000 extra mensen kregen toegang tot veilige sanitaire voorzieningen, wat het totaal voor het lopende SEHATI-sanitatie project op ongeveer 327.000 brengt.

5.241 mensen verkregen toegang tot het rechtssysteem en/of konden hun rechten opeisen met behulp van juridische scholen, juridisch medewerkers of advocaten.

Aanvullende bronnen

Openaid.nl

Overzicht van projecten in Indonesië

Inleiding

In de periode 2018/2019 is Nederland zich blijven richten op sectoren waarin de Nederlandse expertise een specifieke toegevoegde waarde kan bieden: veiligheid en rechtsorde, water en landbouw. De Nederlandse kennis op deze gebieden kan worden ingezet om bij te dragen aan de realisatie van diverse SDGs. Binnen deze sectoren heeft Nederland ook bijgedragen aan de ontwikkeling van het bedrijfsleven en het onderwijs. In dit rapport richten we ons op water en veiligheid en rechtsorde.

In 2018/2019 heeft Indonesië een groei van ongeveer 5% weten vast te houden, wat consistent is met voorgaande jaren. Er blijven echter uitdagingen op het gebied van ondernemen waardoor ontwikkelingen voor handel en buitenlandse investeringen kunnen stagneren. Op het gebied van veiligheid en rechtsorde zijn er in de afgelopen jaren belangrijke processen in gang gezet. Zo is het Indonesische hooggerechtshof onder meer begonnen met de ontwikkeling van een nieuwe langetermijnstrategie. De Nederlandse samenwerking is hier nauw mee verbonden, bijvoorbeeld door samenwerking op het gebied van planning en budgettering. Daarnaast zijn 1.600 nieuwe rechters begonnen met hun opleiding - de eerste lichting sinds vele jaren. Politiek gezien was 2019 een bewogen jaar vanwege de presidentsverkiezingen die in april plaatsvonden. Het grootste 1-dags verkiezingsproces ter wereld verliep goed. De daaropvolgende maanden waren minder rustig, met demonstraties die verband hielden met de verkiezingsuitslag, nieuwe wetgeving die in het parlement werd besproken en de situatie in Papoea.

Resultaten 2019

Water

De twee lopende sanitatieprogramma's (USDP2 en SEHATI) hebben op concrete wijze bijgedragen aan de planning, de budgettering en de uitvoering van sanitatie- en hygiëneprogramma's in hun programmagebieden, en ook daarbuiten, door middel van replicatie in andere gebieden. Intensieve samenwerking met centrale, gemeentelijke en districtsbesturen en het opbouwen van hun capaciteit bleken een effectieve aanpak.

Veiligheid en rechtsorde

Het rechtsstaatprogramma heeft in deze periode belangrijke stappen gezet. Naast de voortzetting van inspanningen om kwetsbare groepen betere toegang tot het recht te bieden en de verbetering van de community policing aanpak (vergelijkbaar met de Nederlandse wijkagent) in Papoea, West-Papoea en de Molukken, hebben een aantal projecten in 2018-2019 belangrijke resultaten opgeleverd. Zo was Studiecentrum Rechtspleging (SSR) de belangrijkste partner van het Indonesische opleidingscentrum voor rechters bij de ontwikkeling van het nieuwe onderwijsprogramma voor 1.600 nieuwe rechters (het Nederlandse RAIO-programma). Met ondersteuning van SSR zijn belangrijke veranderingen in het systeem van onderwijs, beoordeling en monitoring ontwikkeld. Een andere samenwerking heeft de aanzet gegeven tot de ontwikkeling van standaardprocedures voor het gebruik van elektronisch bewijs in het Indonesische rechtssysteem.

Resultaten per thema

Water Veiligheid en Rechtsorde

Uitgelicht project Indonesië

Verbetering van de toegang tot de rechter voor gemarginaliseerde groepen (Rule of Law fund)

Indonesië heeft specifieke wetgeving over rechtsbijstand. Verbetering van de toegang tot het recht voor iedereen is een prioriteit van het ontwikkelingsbeleid. De wetgeving is zeer effectief, hoewel er uitdagingen zijn bij de implementatie ervan. Ten eerste is de wetgeving gericht op het mogelijk maken van een goede verdediging van mensen die van een misdrijf worden beschuldigd. Dit betekent dat slachtoffers van misdrijven of onrechtvaardigheid geen toegang hebben tot gratis rechtsbijstand. Ten tweede richt de wet zich op mensen die om financiële redenen geen toegang hebben tot rechtsbijstand. Dit betekent dat mensen die om andere redenen moeite hebben om rechtsbijstand te krijgen, niet dezelfde steun kunnen krijgen. Ten derde is het aantal rechtsbijstandorganisaties nog steeds veel te beperkt om alle mensen in nood te helpen.

Het door Nederland gesteunde Rule of Law Fund richt zich op deze uitdagingen. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van provinciale rechtshulpwetgeving om de beschikbare rechtshulp in de provincies waar dit het meest nodig is uit te breiden, terwijl er ook voorstellen zijn ontwikkeld (en is gelobbyd) om de nationale rechtshulpwetgeving aan te passen. Daarnaast zijn juridische dienstverleners geholpen bij het aantrekken en opleiden van extra rechtshulpmedewerkers, om het aantal mensen dat kan worden bijgestaan sterk uit te breiden.

Een van de provincies waar het programma is uitgevoerd is Papoea, waar de kloof tussen het aanbod van en de vraag naar rechtsbijstand groot is. Deze video laat zien hoe het project voor toegang tot het recht heeft bijgedragen aan meer en betere rechtshulp in deze provincie.

Water

De resultaten in context

Sanitaire voorzieningen op het platteland en overstromingsbeheer voor steden, met name voor de stad Jakarta, blijven belangrijke aandachtspunten van de Nederlandse steun aan de watersector. Meer dan 30 miljoen Indonesiërs maken nog steeds geen gebruik van toiletten, terwijl in Jakarta ongeveer 4 miljoen mensen niet of nog steeds onvoldoende beschermd zijn tegen de risico's van overstromingen.

De door Nederland gesteunde USDP2- en SIMAVI/SEHATI-projecten hebben diensten voor capaciteitsopbouw en steun aan overheids- en niet-overheidspartners en de private sector geleverd. Deze activiteiten moeten een einde maken aan de praktijk dat mensen hun behoefte buiten doen en de verbetering van andere hygiënepraktijken voortzetten, zoals handenwassen met zeep, menstruatiehygiëne en afval(water)beheer. Ze ondersteunen het nationale overheidsprogramma voor verbetering van sanitaire voorzieningen, dat bekend staat als STBM (Community-led Total Sanitation). Centrale en lokale overheidsinstellingen en andere sectorale partners hebben veel waardering voor de strategische steun van Nederland.

De Nederlandse en Koreaanse technische assistentie blijft de regering van Indonesië steunen bij de voorbereiding van een geïntegreerd overstromingsveiligheidsplan voor op korte, middellange en lange termijn te nemen maatregelen waarmee mensen in Jakarta in de toekomst beter beschermd zullen zijn tegen overstromingen. Dat is besloten in het kader van een trilateraal memorandum uit 2016 dat in 2019 verder is verlengd en uitgebreid. De Indonesische regering heeft grote waardering voor de Nederlandse steun en beschouwt de Nederlandse watersector als een betrouwbare adviseur op het gebied van waterveiligheid en kustherstel- en ontwikkeling.

Resultaten

Indicator

Aantal extra mensen bereikt met duurzame toegang tot en gebruik van verbeterde sanitaire voorzieningen.

Score

23.000 mensen

Voortgang

Op schema

De aanpak van de twee sanitatieprojecten USDP2 en SIMAVI/SEHATI richt zich op samenwerking met en verstrekking van formele en informele (on the job) training en capaciteitsopbouw aan centrale en lokale overheden en niet-gouvernementele partners. Tot en met 2018 hadden bijna 465 organisaties geprofiteerd van verschillende ondersteunende activiteiten en diensten (technische assistentie, training) en hadden meer dan 7.000 mensen een vorm van opleiding gekregen. Dankzij deze aanpak hebben de projecten invloed gehad op het nationale sanitatieprogramma, niet alleen in de eigen projectgebieden, maar ook daarbuiten.

In 2018 zijn 23.000 mensen bereik, daarmee komt het totaal sinds 2012 op 1,67 miljoen mensen .

23.000 mensen
Indicator

Aantal mensen in Jakarta dat profiteert van een verminderd overstromingsrisico

Score

2,5 miljoen mensen

Voortgang

Voortgang, niet op schema

Hoewel Jakarta nog steeds te maken heeft met frequente en ernstige overstromingen, wordt aangenomen dat naar schatting 2,5 miljoen mensen al profiteren van het verminderde overstromingsrisico als gevolg van eerdere investeringen in de infrastructuur voor de bescherming tegen overstromingen. Een deel van deze investeringen is gedaan op basis van gegevens, plannen en ontwerpen die in de afgelopen 10-12 jaar met hulp van Nederland zijn ontwikkeld.

Tijdens de rapportageperiode hebben Nederlandse en Koreaanse consultants het ministerie van Openbare Werken ondersteund bij de ontwikkeling van een Integrated Flood Safety Plan (IFSP). Het plan omvat de verdere uitbreiding, verhoging en versterking van de bestaande zeeweringen en rivierdijken, een verbeterde drinkwatervoorziening en vermindering van bodemdaling, schonere rivieren en uiteindelijk de bouw van een open buitengaatse zeewering, wat zal leiden tot een hoger veiligheidsniveau voor alle 4 miljoen mensen die nu nog steeds gevaar lopen.

Hoewel er goede vooruitgang is geboekt bij de ontwikkeling van het IFSP, moet er nog veel worden gedaan om de goedkeuring van de regering te verkrijgen (wat onder meer door de provinciale en nationale verkiezingen in 2018-2019 veel vertraging heeft opgelopen) en om de nodige financiële en institutionele capaciteit voor de uitvoering te waarborgen.

Doel: samenwerking in het kader van NCICD2 tussen Indonesië, Nederland en Zuid-Korea resulteert in een plan dat bij uitvoering 4 miljoen mensen in Jakarta beter zal beschermen tegen toekomstige overstromingen.

2,5 miljoen mensen

Veiligheid en Rechtsorde

De resultaten in context

Het rechtssysteem in Indonesië bevindt zich in een lange-termijnhervormingsproces, waarbij geleidelijk stappen worden gezet richting een systeem en processen die zowel de kwaliteit als de rechtszekerheid verhogen. Het hooggerechtshof speelt een leidende rol bij het aansturen van dergelijke hervormingen en wisselt regelmatig ervaringen uit met de Hoge Raad over dergelijke onderwerpen. De consistentie van uitspraken blijft een uitdaging in het Indonesische rechtssysteem. Digitalisering, het gebruik van jurisprudentie, verbetering van de opleiding van nieuwe rechters en het aanbieden van permanente juridische opleidingen voor andere rechters moeten bijdragen aan meer consistentie. In al deze gebieden is sprake van Nederlandse samenwerking. Zo zijn er meer dan 3 miljoen uitspraken gedigitaliseerd en wordt er een systeem ontwikkeld voor het digitaal zoeken naar relevante jurisprudentie. Nederland en zijn partners in Indonesië spelen ook een belangrijke rol in de lobby om het gebruik van jurisprudentie in het juridisch onderwijs en in de rechtspraak te bevorderen. In december 2018 organiseerden Nederlandse partners (de President van de Hoge Raad en enkele decanen van Nederlandse juridische faculteiten) een belangrijke discussie onder Indonesische juridische faculteiten over het gebruik van jurisprudentie in het juridisch onderwijs. Sindsdien zijn een aantal universiteiten verder gegaan met het opnemen van jurisprudentie in een deel van hun opleidingen.

Tegelijkertijd blijft de gelijke toegang tot het recht voor kwetsbare groepen een uitdaging, ondanks relatief effectieve wetgeving, zoals de wet op de rechtsbijstand. Het Nederlandse rechtshulpprogramma heeft zich zowel gericht op het vergroten van het aantal rechtshulpverleners (zowel advocaten als juridisch medewerkers) als op het wijzigen van de rechtshulpwetgeving om

Resultaten

Indicator

Aantal begunstigden met toegang tot de rechter

Score

5.241 mensen

Voortgang

Op schema

Nederland ondersteunt meerdere projecten in Indonesië die zich richten op het verbeteren van de toegang tot het recht. Deze projecten richten zich vooral op milieurechten (vaak voor gemeenschappen die conflicten hebben met bedrijven) en op toegang tot het recht voor kwetsbare mensen in de samenleving (mensen met een handicap, vrouwen, minderheden). Door de ondersteuning van deze projecten hebben mensen die voorheen geen toegang tot het recht hadden, dit nu wel.

Aantal mensen

Achtergrond en toekomst Indonesië

Achtergrond

Veiligheid en rechtsorde

Nederland en Indonesië zijn strategische partners met een gedeeld verleden. Door hun vergelijkbare juridische systemen wordt de toegevoegde waarde van de juridische samenwerking tussen Nederland en Indonesië sterk erkend. Het rechtsstaatprogramma bestaat uit een combinatie van steun aan lokale ngo's, onderzoek en lobby voor juridische hervorming, capaciteitsopbouw en peer-to-peer samenwerking tussen Nederlandse en Indonesische juridische instellingen. Door relaties die gedurende vele jaren zijn opgebouwd, kan zeer effectief advies worden gegeven over juridische hervorming en juridisch onderwijs. Ook al lijken de individuele stappen die worden gezet soms klein, samen kunnen ze uiteindelijk leiden tot fundamentele veranderingen in het rechtssysteem. Nauwe samenwerking met lokale autoriteiten en gemeenschapsleiders blijkt de sleutel tot succes voor de meeste programma's.

Water

Dankzij onder meer de steun van Simavi (SHAW en SEHATI) en SNV (STBM Lampung) hebben sinds 2012 bijna 1,67 miljoen mensen op Sumatra en in Oost-Indonesië duurzaam toegang gekregen tot sanitaire voorzieningen. Nauwe samenwerking met en capaciteitsopbouw van lokale overheden en niet-overheidspartners bleek een krachtige en effectieve aanpak om de planning, budgettering en uitvoering van nationale sanitatieprogramma's te verbeteren. In de tweede fase van het National Capital Integrated Coastal Development (NCICD2) project is goede vooruitgang geboekt bij de ontwikkeling van een nieuwe Integrated Flood Safety Plan (IFSP) om het risico op overstromingen in Jakarta te verminderen. Het huidige plan komt tegemoet aan eerder geuite milieu- en maatschappelijke zorgen en biedt technische oplossingen en versnellingsstrategieën voor veiligheidsmaatregelen voor drinkwatervoorziening, sanitaire voorzieningen, vermindering van bodemdaling en tegen overstromingen. Tot dusver is slechts in heel beperkte mate vooruitgang geboekt bij het nemen van concrete investeringsbesluiten, met name als gevolg van de provinciale en nationale verkiezingen.

Blik op de toekomst

Veiligheid en rechtsorde

In 2019 was het rechtsstaatprogramma in zijn laatste jaar, hoewel er nog enkele jaren een overgangsfaciliteit zal blijven bestaan. Deze overgangsfaciliteit richt zich op een aantal lang termijn relaties tussen de Nederlandse en Indonesische juridische instellingen, die hun strategische betrokkenheid bij bepaalde belangrijke hervormingsprocessen zullen voortzetten. Dit omvat onder andere de samenwerking tussen de Nederlandse Hoge Raad en het Indonesische hooggerechtshof, en de samenwerking tussen de Nederlandse en Indonesische ombudsman.

Water

Het SNV Lampung-programma eindigde eind 2017. Aangezien de activiteiten van Simavi (met het nieuwe SEHATI-programma) en de tweede fase van het USDP tegen eind 2020 zullen worden beëindigd, zullen deze programma's zich in hun exit strategieën blijven richten op consolidatie en de duurzaamheid van de behaalde resultaten en de door de project geïntroduceerde aanpak.

Wat betreft de technische bijstand van Nederland aan de kustveiligheid van Jakarta (via de tweede fase van het National Capital Integrated Coastal Development Programme - NCICD2), die ook eind 2020 wordt afgesloten, zal de Nederlandse TA-inbreng de komende tijd ook steeds meer gericht zijn op kennismanagement en institutionele/capaciteitsontwikkeling.

Het Corona virus zal naar verwachting een forse impact hebben. De mate waarin deze crisis gevolgen zal hebben voor lopende en geplande ontwikkelingsactiviteiten is momenteel nog niet duidelijk.

Aanvullende bronnen

Op de begrotingswebsite kunt u precies terugvinden hoe het budget voor 2019 is onderverdeeld en welke projecten ermee gefinancierd zijn.

  1. Bezoek de website
    Programma begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  2. Selecteer het begrotingsjaar 2019
Landenpagina op Nederlandse overheidssite

Pagina over Nederland en Indonesië

Facebook pagina

Volg de Nederlandse ambassade in Indonesië op Facebook

Website van de Nederlandse ambassade in Indonesië

Bezoek de website van de ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Indonesië

Resultaten Water

Download PDF met resultaten voor Water in Indonesië

Resultaten Veiligheid en Rechtsorde

Download PDF met resultaten voor Veiligheid en Rechtsorde in Indonesië

Uitgaven ambassade per kanaal

Metric

Uitgaven ambassade per thema

Metric

Dit zijn de financiële uitgaven van het kalenderjaar 2019. Dit komt niet volledig overeen met de resultaten op deze pagina die verzameld zijn tussen oktober 2018 - oktober 2019. Meer informatie hierover vindt u onder 'Over de Resultatenrapportage'.