Uitgelichte resultaten

1.491.295 m2 grond vrijgemaakt van explosieve oorlogsresten

Aantoonbare bijdrage aan het maatschappelijk debat over vrouwenrechten

Steun voor maatschappelijke organisaties bij de bevordering van de gelijkheid van mannen en vrouwen

Aanvullende bronnen

Factsheet Meerjarige Landenstrategie Jemen

Factsheet met de Nederlandse inzet voor 2019-2022

Openaid.nl

Overzicht van projecten in Jemen

Inleiding

Vijf jaar burgeroorlog in Jemen heeft een enorme tol geëist en de ontwikkeling van het land ernstig vertraagd. De indicatoren voor menselijke ontwikkeling zijn sterk verslechterd. De internationale Sustainable Development Goals (SDG’s) voor 2030 zijn voor Jemen onbereikbaar geworden, zelfs als er in 2020 een vredesakkoord zou worden gesloten. Het voortdurende conflict heeft de politieke en veiligheidssituatie in Jemen verder verslechterd.

Als langdurige en solide samenwerkingspartner van Jemen wil Nederland het afglijden van Jemen naar verdere chaos en verval voorkomen. Nederland blijft zich strategisch inzetten om bij te dragen aan vredesopbouw, veiligheid en stabiliteit en sociale ontwikkeling. Daarbij schuwt Nederland conflictgevoelige thema's als vrouwenrechten en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten niet. De inspanningen zijn sterk gericht op het bereiken van concrete resultaten die de vooruitzichten van de bevolking verbeteren. Voor het hele samenwerkingsprogramma wordt een conflict sensitieve aanpak gehanteerd.

Nederland heeft zich tijdens de verslagperiode ingespannen om:

Bij te dragen aan de inspanningen om vrede, stabiliteit en veiligheid te bewerkstelligen, het versterken van de rechtsstaat en het beëindigen van conflicten;

De meest kwetsbare groepen te bereiken door de reproductieve gezondheid en rechten van meisjes en vrouwen (SRGR) te bevorderen en door de beschikbaarheid van psychosociale zorg voor de slachtoffers van het conflict te versterken;

Het internationaal humanitair recht en de mensenrechten te bevorderen;

Verdere desintegratie van het staatsstelsel, sociale structuren en een verdere verslechtering van de humanitaire situatie te voorkomen;

Veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen zeker te stellen.

Deze focus betekent dat Nederland in de verslagperiode activiteiten heeft ondersteund binnen de volgende resultaatgebieden:

Veiligheid en rechtsorde

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten inclusief hiv/aids

Drinkwater, sanitaire voorzieningen en hygiëne

Resultaten 2019

Dankzij de steun van Nederland op het gebied van sociale vooruitgang bleef de toegang tot gezondheidsvoorzieningen in veel gebieden van Jemen mogelijk. Jemenitische vrouwen en meisjes hadden toegang tot psychosociale steun en medische hulp op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid, met inbegrip van gezinsplanning. Getraumatiseerde slachtoffers van de burgeroorlog kregen psychosociale begeleiding en therapie. De toegang tot basisvoorzieningen, zoals schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen, bleef in verschillende regio’s beschikbaar: Nederland geeft prioriteit aan sanitaire voorzieningen en hygiëne wat bijdraagt aan een gezond leven.

In het kader van het thema veiligheid en rechtsorde werden binnen en buiten Jemen talrijke dialogen over vrede en stabiliteit gevoerd met verschillende belanghebbenden, waarbij de nadruk lag op het versterken van inclusieve capaciteitsopbouw. De Jemenitische partners zijn beter uitgerust, opgeleid en in staat gesteld om grote gebieden van mijnen te ontruimen. Wat het vredesproces betreft, heeft Nederland de inspanningen van de speciale VN-gezant in zijn dialogen met de betrokken partijen voortdurend financieel en diplomatiek gesteund.

Resultaten per thema

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten Veiligheid en Rechtsorde Water

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

Resultaten

Indicator

Betere toegang tot anticonceptiemiddelen en geneesmiddelen

Score

197.572

Voortgang

Op schema

Door de ineenstorting van het gezondheidssysteem in Jemen als gevolg van de oorlog, heeft het land grote behoefte aan voorbehoedsmiddelen en levensreddende medicijnen. Voor SRGR-diensten en -maatregelen zijn veel vrouwen en meisjes volledig afhankelijk van de steun van ngo’s en VN-organisaties.

Ondanks verschillende logistieke uitdagingen, (anticonceptiemiddelen en SRGR-geneesmiddelen mogen vaak niet door de controleposten en de grenscontroles) konden dankzij de nauwe samenwerking met de overheid de meeste door Nederland gesteunde partners hun werk voortzetten.

Metric
Indicator

Betere openbare en particuliere gezondheidszorg voor gezinsplanning, zwangerschappen en bevallingen, met inbegrip van veilige abortussen

Score

16.048

Voortgang

Op schema

De gezondheid van moeders en kinderen loopt in Jemen ernstig gevaar. Partners die werken aan SRGR geven prioriteit aan de ondersteuning van de gezondheid van moeders en het terugdringen van de kindersterfte. Diensten voor moeders zoals een veilige bevalling en prenatale zorg zijn daarom van groot belang voor Nederland.

16.048 zwangere vrouwen kregen zwangerschapszorg tijdens een bezoek aan een zorgverlener. De leveringen, inclusief reproductieve gezondheidsbenodigdheden en maternale en neonatale gezondheidsbenodigdheden, werden rechtstreeks geleverd aan de magazijnen van de 22 Governorate Health Offices (GHO's) en de 22 staatsziekenhuizen in Jemen.

Ondanks de uitdagende en volatiele context hebben de door Nederland gesteunde partners een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de zorg voor kinderen en moeders. Dit komt omdat binnen het SRGR-spectrum de zorg voor kinderen en moeders niet zo'n gevoelig thema is, wat ruimte schept voor de ontwikkeling van activiteiten.

De belangrijkste uitdaging was de vertraging in de distributieprocessen van de staat, tot op het niveau van het district en de gezondheidsinstellingen. Dit leidde tot berichten over het ontbreken van voorraden op sommige servicepunten, ook al waren de goederen beschikbaar op het centrale niveau of op het niveau van het gouvernement. Vanaf 2019 heeft de United Nations Population Fund (UNFPA), een van de belangrijkste Nederlandse partners op het gebied van SRGR in Jemen, ermee ingestemd om het ministerie te ondersteunen bij de distributie van de goederen naar het districtsniveau. Hierbij staat UNFPA onder het directe beheer van het ministerie van Volksgezondheid en Bevolking.

16.048 vrouwen
Indicator

Bescherming, bevordering en verwezenlijking van de universele toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR), inclusief hiv/aids

Score

N.v.t.

Voortgang

Op schema

Er is een toename van het aantal humanitaire sectoren dat gendergerelateerd geweld (GBV) heeft opgenomen in zijn SRGR-bestrijdingsplannen.

UNFPA heeft een zogenaamd 'GBVIMS-systeem' opgezet, dat regelmatig wordt bijgewerkt en verbeterd om de nauwkeurigheid van gegevens te waarborgen. Daarnaast is er een centrale database opgezet, die de gegevens en indicatoren bevat die nodig zijn om UNFPA en zijn sub-clusterpartners te helpen bij het opsporen, monitoren en ondersteunen van GBV-zaken en het verlenen van diensten.

In de context van Jemen is dit resultaatgebied vooral gericht op bewustwordingsprogramma's die het belang van de toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten bevorderen, en op verbeterde coördinatiemechanismen tussen de SRGR-partners om de uitwisseling van gegevens, goede praktijken en informatie te verbeteren.

Kennis wordt toegepast op empirisch onderbouwde SRGR-programma's, -beleid en -praktijken

Veiligheid en Rechtsorde

Resultaten

Indicator

Aantal vierkante meters ontmijnd

Score

1,5 miljoen m2

Voortgang

Op schema

Tussen 1 oktober en 31 december 2018 (de einddatum van het project) is circa 1,5 miljoen m2 land onderzocht en ontruimd, in 13 gouvernementen en 45 districten. Veldonderzoek in alle gouvernementen bedroeg 805.000 m2. In dezelfde periode zijn 312 overlevenden gescreend en bijgestaan.

In totaal zijn (direct en indirect) 355.735 mensen bereikt door het ontmijningsprogramma. Dit cijfer vertegenwoordigt het totale aantal begunstigden sinds de start van het project in 2017 en vloeit voort uit opruimingsacties van YEMAC.

Sinds de start van het project steunt UNDP het YEMAC (Yemen Executive Mine Action Centre), onder meer door het opleiden van personeel. Er zijn grote gebieden ontmijnd. Dit heeft ertoe geleid dat een groot aantal begunstigden en overlevenden is gescreend en geholpen. De bereikte resultaten worden uitgedrukt in miljoen m2 ontmijnd.

De bereikte resultaten zijn zoals gepland, maar worden beïnvloed door het voortdurende conflict: de veranderlijke veiligheidssituatie en de toegang tot vervuilde terreinen als gevolg van de verslechtering van de veiligheidssituatie en de escalatie van de gevechten. Ook is sprake van een versnippering binnen YEMAC: de ene tak valt in het door Houthis gecontroleerde noorden en de andere tak valt onder de legitieme GOY in het zuiden. Dit maakt het soms moeilijk om de opleiding van de twee divisies te stroomlijnen en te combineren.

De noodzaak om de ontmijning voort te zetten blijft bestaan, maar YEMAC heeft een beperkte capaciteit en er is nog steeds behoefte aan voortdurende versterking en bijstand (zowel technisch als financieel). De doelstellingen kunnen als gedeeltelijk bereikt worden beschouwd: grote gebieden zijn ontmijnd en YEMAC-personeel is opgeleid. Desalniettemin blijft het ontmijnen van gebieden een noodzakelijke actie: zolang het conflict voortduurt, zullen de strijdende partijen in (nieuwe) gebieden mijnen blijven leggen.

1,5 miljoen m2
Indicator

Aantal dialoogprocessen ter bevordering van constructief conflictbeheer en lokale vredesprocessen

Score

n.v.t.

Voortgang

Op schema

Het conflict in Jemen duurt voort en er is geen vredesakkoord bereikt. Tijdens de verslagperiode is Nederland de bemiddelingsinspanningen van de speciale VN-gezant voor Jemen blijven ondersteunen. Dit heeft geleid tot talrijke dialogen met en tussen de partijen en belanghebbenden, en tot diplomatie op hoog niveau in samenwerking met internationale partners (steun op Track I-niveau). Tegelijkertijd is Nederland steun blijven verlenen aan initiatieven van verschillende ngo's op Track II- en III-niveau. Deze steun is nodig om het maatschappelijk middenveld, volksleiders op nationaal, regionaal en lokaal niveau, ondernemers, vrouwen en jongeren bij vredesopbouw/conflictoplossing te versterken en om participatie op lokaal en regionaal niveau te bevorderen. De activiteiten van de ngo's omvatten training, capaciteitsversterking, het faciliteren van dialogen, het publiceren van beleidsdocumenten en het voeden van het Track I, door middel van dialogen/beleidsadviezen van de verschillende Jemenitische groepen die bij elkaar zijn gebracht. Op elk van de drie Tracks vonden talrijke dialogen plaats (informeel, formeel, seminars, politieke bijeenkomsten op hoog niveau, gemeenschapsgroepen, etc.). De meeste activiteiten werden uitgevoerd zoals gepland hoewel er enige vertraging is opgetreden. Het voortdurende conflict heeft in bepaalde gevallen geleid tot beperkingen bij de uitvoering. Enkele voorbeelden van knelpunten die zich blijven voordoen zijn toestemming krijgen om het land te verlaten, veiligheidsproblemen, militaire en politieke ontwikkelingen en problemen bij het verkrijgen van visa en tickets.

talrijke dialogen met en tussen de partijen en belanghebbenden, en tot diplomatie op hoog niveau in samenwerking met internationale partners

Water

Resultaten

Indicator

Aantal mensen dat gebruik maakt van veilig beheerde drinkwaterdiensten

Score

15.556

Voortgang

Op schema

Jemen heeft de laagste beschikbaarheid van water per hoofd van de bevolking ter wereld. De uitbraken van diarree en cholera zijn een bewijs van de huidige slechte WASH-situatie.

15.556 mensen maakten gebruik van veilige drinkwaterdiensten. De resultaten zijn bereikt door de integratie van watervoorziening, sanitaire voorzieningen en hygiëne. De uitvoerende partner reageerde op het huidige watertekort - een gevolg van de geleidelijke verlaging van het grondwaterpeil, de periodieke watervoorziening van gemeenschappen in stedelijke en landelijke gebieden en de voortdurende achteruitgang als gevolg van overmatig verbruik.

De resultaten zijn bereikt door de voltooiing van 1.569 dakreservoirs, vier gemeenschappelijke reservoirs en het herstel van de watervoorziening in zes scholen en twee openbare gezondheidsvoorzieningen.

De nieuwe watervoorzieningssystemen hebben de volksgezondheid en de economische en sociale omstandigheden van de doelgroep/gezinnen verbeterd. Bovendien heeft de interventie geleid tot een toename van het aantal studenten dat terugkeert naar school (vooral meisjes), omdat ze hun dagen niet meer hoeven te besteden aan het halen van water uit verre onveilige waterbronnen.

Het aantal mensen met toegang tot veilige drinkwaterdiensten, is nauwkeurig gemeten en weerspiegelt een van de kernindicatoren van de ambassade voor de WASH-activiteiten.

15.556 mensen
Indicator

Aantal mensen dat gebruikmaakt van veilig beheerde sanitaire voorzieningen, inclusief handwasvoorzieningen met zeep en water

Score

7.964

Voortgang

Op schema

In Jemen zijn er onder veel plattelandsgemeenschappen onveilige gewoontes, zoals gebruik van open riolering, het niet wassen van de handen en het drinken van ongezuiverd water. De redenen hiervoor zijn talrijk, waaronder een gebrek aan gezondheidsbewustzijn, waterschaarste, gebrek aan toegang tot schoon water en algemene slechte economische omstandigheden. De meeste huizen hebben geen sanitaire basisvoorzieningen, zoals wastafels voor het wassen van je handen.

7.964 mensen hebben gebruik gemaakt van veilig beheerde sanitaire voorzieningen. Het resultaat is bereikt door de voltooiing van 1.673 latrines en het herstel van de sanitaire voorzieningen in zes scholen en twee volksgezondheidsvoorzieningen.

In het verleden moesten de studenten wachten tot ze weer terug naar huis gingen om naar een toilet te kunnen en om toegang te hebben tot water. Bovendien had twee procent van de studenten last van diabetes en hadden ze behoefte aan functionerende latrines die er niet waren. De aanwezigheid van deze studenten daalde tot 50 procent door een gebrek aan goede sanitaire voorzieningen. Na de rehabilitatie van de voorzieningen en de watervoorziening daalde het ziekteverzuim onder de studenten, waaronder ook onder de studenten met diabetes.

Het aantal mensen dat door veilig beheerde sanitaire voorzieningen wordt bereikt, is nauwkeurig gemeten en weerspiegelt een van de kernindicatoren van de ambassade voor WASH-activiteiten.

7.964 mensen

Achtergrond en toekomst Jemen

Blik op de toekomst

Het strategische doel van Nederland blijft het leveren van belangrijke bouwstenen voor een toekomstige overgang van conflict naar vrede. Dat doet Nederland op basis van de volgende principes:

Op het gebied van vredesopbouw wordt de tweeledige aanpak voortgezet. Zo zal op hoog niveau financiële en diplomatieke steun gegeven worden aan (internationale inspanningen in) het formele vredesproces. Daarnaast tracht Nederland de diepere oorzaken van het conflict aan te pakken door lokale gemeenschapsstructuren te versterken, sociale versnippering tegen te gaan en de integratie van minderheidsgroepen (ook in de vredesopbouw) te bevorderen.

Nederland zal de samenwerking met de VN-gezant, VN-organisaties en ngo's voortzetten. In de belangrijkste sectoren (drinkwater en sanitatie, SRGR en vredesopbouw) zal de nadruk blijven liggen op duurzame ontwikkeling op lokaal niveau en de wederopbouw van sociale structuren en basisvoorzieningen.

Nederland zal zich meer inspannen om de aanwezigheid van vrouwen in invloedrijke posities, hun deelname aan de oplossing van conflicten en hun rol in de vredesopbouw (lokaal, regionaal en nationaal) te vergroten. In het kader van duurzame ontwikkeling onderzoekt Nederland de mogelijkheden voor kleinschalige landbouw in combinatie met een grotere waterefficiëntie, met extra aandacht voor maatregelen die conflicten verminderen. De focus zal liggen op het creëren van werkgelegenheid voor jongeren en vrouwen. Er zal actief worden gezocht naar manieren om de ontwikkeling van ondernemerschap te ondersteunen. Tot slot zal, gezien de enorme impact van de crisis, de steun aan psychosociale diensten worden versterkt.

De implementatiemodaliteit in het huidige samenwerkingsprogramma betreft ngo’s en de VN. Er is geen directe samenwerkingsrelatie met de regering, zoals voor het uitbreken van de oorlog. Dit heeft te maken met het zwakke beleid en beheer van overheidsstructuren, de hoge mate van corruptie en fragmentatie en onvoldoende controle over het land.

Het Corona virus zal naar verwachting een forse impact hebben. De mate waarin deze crisis gevolgen zal hebben voor lopende en geplande ontwikkelinsactiviteiten is momenteel nog niet duidelijk.

Aanvullende bronnen

Op de begrotingswebsite kunt u precies terugvinden hoe het budget voor 2019 is onderverdeeld en welke projecten ermee gefinancierd zijn.

  1. Bezoek de website
    Programma begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  2. Selecteer het begrotingsjaar 2019
Website van de Nederlandse ambassade in Jemen

Bezoek de website van de Nederlandse ambassade in Jemen

Facebookpagina Nederlandse ambassade in Jemen

Volg de Nederlandse ambassade in Jemen op Facebook

Resultaten Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

Download PDF met resultaten voor Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in Jemen

Resultaten Veiligheid en Rechtsorde

Download PDF met resultaten voor Veiligheid en Rechtsorde in Jemen

Resultaten Water

Download PDF met resultaten voor Water in Jemen

Uitgaven ambassade per kanaal

Metric

Uitgaven ambassade per thema

Metric

Dit zijn de financiële uitgaven van het kalenderjaar 2019. Dit komt niet volledig overeen met de resultaten op deze pagina die verzameld zijn tussen oktober 2018 - oktober 2019. Meer informatie hierover vindt u onder 'Over de Resultatenrapportage'.