Uitgelichte resultaten

115.515 extra vrouwen en meisjes die moderne anticonceptiemiddelen gebruiken in de regio's Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Bamako, Koulikoro, Sikasso en Kayes.

178.942 vrouwen en 92.387 mannen kregen juridische bijstand van 725 paralegals in de gemeenschap. De paralegals werken in 28 juridische klinieken in 302 gemeenten in de regio's Ségou, Mopti, Tombouctou en Gao.

Een sterkere focus op jeugdleiderschap leidde ertoe dat 29.257 jongeren (60% man, 40% vrouw) een leidinggevende rol aannamen. Zij bevorderen de reproductieve gezondheid en seksuele rechten van jongeren in de regio's Ségou, Mopti, Tombouctou en Gao.

In de regio's Mopti en Ségou werd 7.367 ton uien/sjalotten geproduceerd. Er werd 315 ton verse vis verkocht en nog eens 396 ton vis verwerkt tot droge en gerookte vis.

Aanvullende bronnen

Openaid.nl

Overzicht van projecten in Mali

Inleiding

De Sahel is een aandachtsgebied voor de Nederlandse overheid. Het sociaaleconomische uitgangspunt in Mali is uitdagend. Door de toename van gewelddadige incidenten zijn staatsambtenaren en overheidsdiensten in veel landelijke delen van Mali afwezig, vooral in het noorden en het centrum. De afwezigheid van overheidsinstellingen, gecombineerd met criminaliteit en straffeloosheid, heeft het vertrouwen van de burgers in de staat verminderd. Mensen zijn voor een minimaal niveau van dienstverlening afhankelijk geworden van niet-overheidsactoren. Jihadistische groeperingen kregen invloed, vooral op jongeren die geen economisch perspectief hebben. Klimaatverandering en demografische trends verergeren deze risico's.

Het ontsluiten van het jeugdpotentieel van de regio is een prioriteit. Een grote arbeidsproductieve bevolking met een verbeterde toegang tot vaardigheden, justitie, voedselzekerheid, werkgelegenheid en (seksuele) gezondheidszorg biedt op de lange termijn een groot ontwikkelingspotentieel. Nederland helpt de Malinese overheid bij het bieden van basisvoorzieningen en veiligheid voor de bevolking.

Hoewel de situatie in de interventiegebieden van Ségou, Mopti, Tombouctou en Gao verslechterde, leverden de Nederlandse ontwikkelingsprogramma's tastbare resultaten op voor de Malinese bevolking. Door hun langdurige aanwezigheid in het veld en hun goede relaties met de bevolking zetten de Nederlandse uitvoeringspartners hun activiteiten grotendeels voort en ontwikkelden nieuwe activiteiten.

Met veel internationale actoren in de Sahel werkt Nederland aan een betere coördinatie en samenwerking met de internationale gemeenschap.

Resultaten 2019

Nederlandse programma's in Mali richten zich op het verbeteren van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) en het ontwikkelen van integraal waterbeheer met aandacht voor voedselzekerheid. Ze werken ook aan de ontwikkeling van de particuliere sector en de versterking van de veiligheid en de rechtsstaat, met inbegrip van lokaal bestuur.

Meer in het bijzonder de Nederlandse inspanningen:

Versterking van de samenwerking tussen Nederlandse organisaties en andere donoren die actief zijn op het gebied van SRGR. Zij informeerden meer meisjes en vrouwen over hun seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Ook kregen ze meer toegang tot gezinsplanningsdiensten.

Aanmoediging van de lokale autoriteiten in Segou, Mopti, Tombouctou en Gao om in de behoeften van hun bevolking te voorzien. Jeugdgroepen zorgen ervoor dat de lokale autoriteiten zich aan hun verplichtingen houden en informatie delen over de manier waarop de overheidsmiddelen worden gebruikt. Een transparantere lokale overheid draagt bij aan de lokale stabiliteit.

Behoud van de schokbestendigheid van een groot aantal boeren in het Mopti deltagebied, dicht bij de grens met Burkina Faso. Dit is een gebied waar de veiligheidssituatie verslechtert.

Versterking van lokale watercomités bij het verbeteren van hun besluitvorming over het gebruik van lokale watervoorraden, het voorkomen van conflicten, het verminderen van vervuiling en het vaststellen van regels voor vismethoden.

Resultaten per thema

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten Voedsel- en voedingszekerheid Veiligheid en Rechtsorde Water

Uitgelicht project Mali

Waardeketens voor de landbouw voor het programma ter versterking van de voedselzekerheid (PRCA-SA)

De particuliere sector is van groot belang voor de duurzame ontwikkeling van de landbouwsector. Het doel van dit programma is het versterken van de agrarische waardeketens van uien, vis en aardappelen.

Kleine bedrijven en familiebedrijven kregen ondersteuning bij het verbeteren van hun zaad- en opslagbeheer. Ook kregen ze steun op het gebied van de voedselverwerking en de toegang tot financiering. Het programma helpt bij de kwaliteitsverbetering van het voedsel in Mali en betrekt meer vrouwen bij het proces. Doordat de gezinsinkomens verbeterden, zijn de gezinnen schokbestendiger in een steeds moeilijkere omgeving. Nederland heeft ook geholpen om het watergebruik in de Malinese landbouw efficiënter en effectiever te maken, vooral met betrekking tot de uienproductie en de viskweek.

De eerste fase van het programma eindigde in 2019. De tweede fase van het programma omvat ook aardappelen.

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

De resultaten in context

De resultaten van Mali op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) zijn erg zorgwekkend. Het moedersterftecijfer in Mali behoort met 325 sterfgevallen per 100.000 levendgeborenen tot de slechtste in de regio. Het aantal vrouwen tussen 15 en 49 jaar dat moderne anticonceptiemiddelen gebruikt is zeer laag: 16 % in 2018. In Mali is 36 % van de vrouwelijke adolescenten (15-19 jaar) al bevallen. Dit is het hoogste percentage ter wereld.

Ondanks de steeds onzekerder wordende context en de groeiende conservatieve invloeden was het werk ter bevordering van de reproductieve gezondheid en rechten van vrouwen en meisjes succesvol.

Nederland droeg bij aan de bewustwording van SRGR en aan de verbetering van de kwaliteit van en de toegang tot SRGR-diensten en producten. Nederland streeft ernaar jongeren actief te betrekken bij haar programma's op dit gebied. Het doel daarvan is het aantal geboorten onder jonge vrouwen verminderen en de gezondheid en rechten van jongeren verbeteren. Jongeren nemen het voortouw. Zij spelen een belangrijke rol bij het bepalen van welk soort informatie wordt verspreid en hoe de informatie bij hun leeftijdsgenoten terechtkomt.

De programma's richten zich ook op gendergerelateerd geweld, kindhuwelijken en genitale verminking van vrouwen. Nederland werkt, samen met jongerenorganisaties, religieuze en traditionele leiders en lokale overheden, aan een verbod op deze praktijken. Er worden verschillende methoden gebruikt, zoals theater, om (jonge) vrouwen te bereiken. In veel Malinese gemeenschappen nam de vraag naar en het gebruik van anticonceptiemiddelen toe. Nederland investeert ook in de kwaliteit van de SRGR-diensten, zodat vrouwen tevreden zijn, terugkomen en hun leeftijdsgenoten meenemen.

Ingewonnen terrein kan echter ook verloren gaan. In 2018 begon Nederland in samenwerking met het ministerie van Onderwijs en een nationale ngo met een uitgebreid programma voor seksuele voorlichting. Religieuze leiders interpreteerden uitgebreide seksuele voorlichting als het bevorderen van LGBTI. Na protesten als gevolg van de verkeerde interpretatie zette de president van Mali het programma stop. Dit illustreert de gevoeligheid van deze onderwerpen, de noodzaak van voorzichtigheid in onze samenwerking en het belang van het versterken van de dialoog met religieuze leiders. Een nieuw programma met Save the Children gaat dit jaar van start. Het zal zich richten op seksuele voorlichting op scholen in het kader van menstruatiehygiëne.

Voedsel- en voedingszekerheid

De resultaten in context

De Voedselzekerheidsprogramma's zijn geconcentreerd in het centrum van het land, waar de veiligheidssituatie het snelst verslechtert. De uitvoerende organisaties ontwikkelden hun eigen strategieën om zich aan de moeilijke context aan te passen. De veiligheidssituatie veroorzaakte vertragingen bij het operationeel worden van het steunprogramma voor Voedselzekerheid en veerkracht van de bevolking ten aanzien van klimaat en sociale schokken (PASARC II).

In de Mopti- en Segou-regio's werden echter goede resultaten geboekt via het Ontwikkelingsprogramma van de Binnen-Nigerdelta (PADIN II) en het Programma ter verbetering van de landbouwwaardeketens voor de voedselzekerheid (PRCA-SA). Meer dan 51.000 huishoudens verbeterden hun productiecapaciteit door verbeterde irrigatie en de aanleg van dijken, visvijvers en melkophaalcentra. Op deze manier verbeterden de huishoudens hun inkomen en hun bestendigheid tegen klimaatverandering en schokken. Bovendien werd 1.220 hectare land verbeterd door het invoeren van agro-ecologische methoden, zoals erosiebestrijding en het planten van veevoeder. De boeren begonnen ook met het planten van gewassen die bestand zijn tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Een belangrijk resultaat van PADIN II was de afsluiting van een masterplan door een collectief van 29 gemeenschappen voor de economische, sociale en ecologische ontwikkeling van hun gebied. Nederland zal de gemeenschappen de komende jaren ondersteunen bij de uitvoering van het plan.

Het komende jaar wordt een scharnierpunt voor de Voedsel- en voedingszekerheidsprogramma’s met de start van drie nieuwe programma's. De toenemende instabiliteit blijft een potentieel risico dat de ambassade en de uitvoerende organisaties zullen moeten managen.

Veiligheid en Rechtsorde

De resultaten in context

Mali lijdt aan een gebrek aan functionerende, verantwoordelijke en toegankelijke staatsinstellingen. In combinatie met de vermeende hoge mate van corruptie holde dit het vertrouwen van de burgers in de staat uit, vooral dat van de jongere generatie. De verslechterende veiligheidssituatie maakte het voor vrouwen, mannen en kinderen nog moeilijker om toegang tot recht te krijgen. De instellingen, met inbegrip van de rechtbanken, zijn nog niet in heel Noord-Mali teruggekeerd.

In het algemeen wordt het strafrechtelijk systeem geconfronteerd met capaciteitsproblemen om zaken te behandelen. Dat geldt ook voor misdaden die tijdens de crisis zijn gepleegd. Het aantal mensen in de gevangenis dat op een proces wacht is hoog: 89 % in december 2019 (Bron: ministerie van Justitie). Ondanks de jonge bevolking zijn jongeren ondervertegenwoordigd in de bestuursprocessen. Om de meervoudige uitdagingen van de rechtsstaat in Mali aan te pakken, werkt Nederland samen met het ministerie van Justitie, het maatschappelijk middenveld, de Verenigde Naties en andere bilaterale partners.

Nederland ondersteunt politie, officieren van justitie en rechters bij het versnellen van de behandeling van strafzaken. Tegelijkertijd bieden wij rechtsbijstand aan burgers door middel van community-based legal clinics. In totaal werden meer dan 270.000 mensen (66 % vrouwen) in zes regio's geïnformeerd over hun rechten, kregen ze juridisch advies en werden ze doorverwezen naar diensten.

Daarnaast draagt het programma Veiligheid en rechtsorde bij aan de verbetering van de detentieomstandigheden en verbeterde de omstandigheden in 26 gevangenissen. Opgezette activiteiten voor sociale re-integratie helpen mensen hun leven weer op gang te brengen. Nederland steunt ook het onderzoek naar ernstige mensenrechtenschendingen in de periode 2012/2018. In 2019 resulteerde een samenwerkingsverband met The Central Office against Illegal Enrichment (OCLEI) in het opzetten van een meldpunt, waardoor het publiek verdenkingen van corruptie anoniem kan melden.

Tot slot ondersteunt Nederland jonge leiders in 180 gemeenschappen bij het oproepen tot transparantie en verantwoording in het publieke beheer van fondsen en dienstverlening. Op deze manier wordt een nieuwe generatie sociaal en politiek geëngageerde mensen opgebouwd. Jongeren en lokale overheden bespreken nu het beheer van de openbare diensten en het lokale budget. De deelname van de gemeenschap aan deze debatten nam toe.

Water

De resultaten in context

Mali is voor zijn watervoorziening grotendeels afhankelijk van de rivier de Niger. Door de economische activiteiten en de bevolkingsgroei hebben meer mensen water nodig, maar klimaatverandering maakt de beschikbaarheid van water wisselvalliger.

Nederland ondersteunt de overheid van Mali bij het duurzaam beheer van het beschikbare water en bij het voorkomen van conflicten over schaarse hulpbronnen. Met Nederlandse steun is door de Malinese overheid een Nationaal Beleidsdocument Integraal Waterbeheer ontwikkeld. Ook ontwikkelde de overheid een Nationaal Programma om het beleid uit te voeren. Een van de resultaten is dat de Nationale Waterschapsraad nieuw leven is ingeblazen om op hoog niveau beslissingen te nemen. De raad besloot om de rijstteelt in het droge seizoen te verbieden. Dit is een zeer belangrijk besluit, omdat de rijstteelt veel water vergt. Water dat ook voor andere doeleinden nodig is. Daarnaast verbeterde de overheid het verzamelen van informatie over de waterkwaliteit om op basis daarvan beslissingen te nemen. De ngo Wetlands ontwikkelde een instrument om droogte en overstromingen van de Niger te voorspellen. De tool helpt de overheid ook om betere beslissingen te nemen.

Op lokaal niveau startte de reactivering van de zogenaamde Lokale Watercomités. Deze comités brengen verschillende gemeenschappen samen om beslissingen te nemen over het waterbeheer. Zo hebben ze bijvoorbeeld de visserij verboden door middel van baggerwerken, omdat dit de rivierbedding vernietigt en er geen vis overblijft voor kleinschalige vissers. Een ander voorbeeld is het voorkomen van vervuiling door goudzoekers. De comités zijn ook belangrijk voor het voorkomen van conflicten over de toegang tot de rivier door verschillende groepen die gebruik maken van het water, zoals vissers, herders en boeren.

Tot slot werden twee stroomgebiedsorganisaties ondersteund. Deze organisaties brengen de regeringen van de Niger-rivier en de Sourou-rivier samen, aangezien deze rivieren verschillende landen doorkruisen. Met Nederlandse steun verbeterden de landen hun onderlinge planningsproces. Zo bespreken ze bijvoorbeeld hoeveel water er door een dam zal vrijkomen. Hun werk is belangrijk omdat het de transparantie over het gebruik van het rivierwater vergroot.

Achtergrond en toekomst Mali

Achtergrond

De Nederlandse programma's voor Seksuele en reproductieve gezondheidsrechten bleven succesvol, ondanks de toenemende druk van religieuze leiders. Nederland zette jeugdleiders aan het roer en verankerde programma's op gemeenschapsniveau. Op deze manier zorgden we ervoor dat belangenbehartiging gebaseerd is op lokale behoeften en eisen.

De resultaten voor de veiligheid en de rechtsstaat liggen op schema. De transparantie en verantwoording van gemeentelijke overheden verbeterde licht. Het vertrouwen van de jongeren in de lokale overheden in de doelgebieden nam toe. Dit is belangrijk voor de stabiliteit en voorkomt radicalisering. In 2019 kregen meer mensen juridische bijstand, maar de verslechterende veiligheidssituatie maakt het voor paralegals steeds moeilijker om de begunstigden te bereiken.

Op het gebied van voedselzekerheid verbeterde de productiviteit en schokbestendigheid van familiebedrijven. De uienproductie en de viskweek behaalden goede resultaten. De toename van de productie verbeterde de inkomens van een groot aantal gezinnen (34.279 gezinnen).

Het programma voor geïntegreerd waterbeheer (GIRE) leverde op operationeel niveau verschillende resultaten op. Door het activeren van lokale watercomités kunnen gemeenschappen gezamenlijk beslissingen nemen over het waterbeheer.

Blik op de toekomst

Zoals reeds het geval was voor Tombouctou en Gao, worden de programma's in de regio's Ségou en Mopti steeds meer getroffen door onveiligheid en instabiliteit. Langdurige lokale partners die een vertrouwensrelatie met de lokale bevolking hebben, kunnen onder deze moeilijke omstandigheden blijven functioneren. Maar de realiteit is dat hun personeel steeds meer onder druk staat. Een sterkere samenwerking met andere donoren en ngo's is noodzakelijk. Als de situatie blijft verslechteren, kunnen we in 2020 een grotere behoefte aan humanitaire hulp verwachten.

De manier waarop Nederland programma's uitvoert en voortgang bewaakt vraagt om aanpassingen. Zo kunnen de mogelijkheden van smartphones en moderne data-analyses worden benut, maar in de huidige veiligheidsomstandigheden moeten de verwachtingen niet te hoog liggen.

Het Corona virus zal naar verwachting een forse impact hebben. De mate waarin deze crisis gevolgen zal hebben voor lopende en geplande ontwikkelinsactiviteiten is momenteel nog niet duidelijk.

Aanvullende bronnen

Op de begrotingswebsite kunt u precies terugvinden hoe het budget voor 2019 is onderverdeeld en welke projecten ermee gefinancierd zijn.

  1. Bezoek de website
    Programma begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  2. Selecteer het begrotingsjaar 2019
Landenpagina op Nederlandse overheidssite

Pagina over het huidige beleid ten aanzien van Mali (Engels)

Landenpagina op Nederlandse overheidssite

Pagina over het huidige beleid ten aanzien van Mali (Frans)

Facebookpagina

Volg de ambassade van Nederland in Mali

Ambassade website

Bezoek de ambassade van Nederland in Mali (Frans)

Resultaten Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

Download PDF met resultaten voor Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in Mali

Resultaten Voedsel- en voedingszekerheid

Download PDF met resultaten voor Voedsel- en voedingszekerheid in Mali

Resultaten Veiligheid en Rechtsorde

Download PDF met resultaten voor Veiligheid en Rechtsorde in Mali

Resultaten Water

Download PDF met resultaten voor Water in Mali

Uitgaven ambassade per kanaal

Metric

Uitgaven ambassade per thema

Metric

Dit zijn de financiële uitgaven van het kalenderjaar 2019. Dit komt niet volledig overeen met de resultaten op deze pagina die verzameld zijn tussen oktober 2018 - oktober 2019. Meer informatie hierover vindt u onder 'Over de Resultatenrapportage'.