Uitgelichte resultaten

40.000 Palestijnen kregen toegang tot justitie

640.000 Palestijnen gebruikten veilig beheerde drinkwaterdiensten

1.900 jonge Gazanen genereerden inkomsten door middel van freelancen

Aanvullende bronnen

Factsheet Meerjarige Landenstrategie Palestijnse Gebieden

Factsheet met de Nederlandse inzet voor 2019-2022

Openaid.nl

Overzicht van projecten in de Palestijnse gebieden

Inleiding

In de Palestijnse gebieden zijn de algemene doelstellingen van Nederland het behoud en de verwezenlijking van de tweestatenoplossing: een onafhankelijke, democratische en levensvatbare Palestijnse staat naast een veilig en internationaal erkend Israël.

De verslagperiode 2018/2019 was opnieuw een uitdaging voor de Palestijnse gebieden. Dit kwam door aanhoudende vlagen van geweld in Gaza, fiscale crisis van de Palestijnse Autoriteit die de koopkracht van de Palestijnse bevolking aantastte, verdere uitbreiding van nederzettingen, gebrek aan vooruitgang bij het bereiken van verzoening tussen de Palestijnse leiders op de Westelijke Jordaanoever en in Gaza, en het ontbreken van realistische vooruitzichten op vrede.

Nederland richtte zijn activiteiten op veiligheid en de rechtsstaat (het versterken van de tegenmacht van het maatschappelijk middenveld en de toegang tot justitie), economische ontwikkeling (het creëren van werkgelegenheid voor de Palestijnen in de IT-sector en de landbouw) en handel (het vinden van praktische oplossingen om handelsbelemmeringen weg te nemen, waaronder het verlagen van de transactiekosten voor Palestijnse bedrijven). De inspanningen in de watersector waren gericht op dienstverlening aan gemarginaliseerde en onderbedeelde gemeenschappen en op afvalwater. Op het gebied van voedselzekerheid was de prioriteit van Nederland boeren in staat stellen hun land beter te bewerken en sterkere agrobedrijven te creëren. Ontwikkelingssamenwerking in deze uitdagende politieke context is niet gemakkelijk, maar de bereikte resultaten zijn grotendeels in overeenstemming met onze doelstellingen.

Resultaten 2019

De interventies van Nederland zorgden voor:

Meer banen in de IT en de landbouw

Meer mogelijkheden voor export en lagere transactiekosten voor bedrijven

Grotere stukken land die voor de landbouw worden gebruikt

Meer boeren die trotse eigenaars worden van landbouwbedrijven

Meer mensen die toegang krijgen tot veilig drinkwater en de veilige afvoer van afvalwater

Meer mensen die toegang krijgen tot justitie en sterkere maatschappelijke organisaties die de autoriteiten ter verantwoording roepen

Meer Palestijnen die klachten over mensenrechtenschendingen kunnen indienen

Meer persoonlijke contacten tussen Palestijnen en Israëliërs

Meer mensen die zijn getraind in onderhandelingsvaardigheden

Vijf miljoen Palestijnen profiteerden van de verbeterde toegang via de Allenby/King Hussein-brug. Dit is de enige constant beschikbare internationale grensovergang. De Nederlandse steun maakte het makkelijker om bouwmaterialen naar Gaza te transporteren, wat leidde tot een betere bouw in Gaza.

Resultaten per thema

Veiligheid en Rechtsorde Water Voedsel- en voedingszekerheid Private sector ontwikkeling

Uitgelicht project Palestijnse gebieden

Toezichthouder binnen de watersector

De wereldwijde ervaring is dat regelgeving de algemene prestaties van de watersector op het gebied van transparantie, bekendheid en zichtbaarheid vergroot, maar ook de financiële duurzaamheid van de sector verbetert. Om deze redenen steunt Nederland de Water Sector Regulatory Council (WSRC). De WSRC ontwikkelde in de verslagperiode de WSRC-index voor monitoring van de afvalwaterprestaties met inbegrip van 22 indicatoren voor het netwerk, de zuivering en de financiën. Na het verzamelen, analyseren en beoordelen van de gegevens van 71 afvalwaterzuiveringsinstallaties kon de WSRC aanbevelingen op maat doen. Dit was gericht op zowel het verbeteren van de operationele prestaties als ook het toepassen van een tarief dat eerlijk is voor de Palestijnse consumenten en tegelijk de onderhoudskosten van de installaties dekt. De WRSC koppelde dit aan een bestuurs- en integriteitsonderzoek om de mate van vertrouwen van de burgers in de dienstverlening op het gebied van afvalwater en de mate van hun deelname aan de besluitvormingsprocessen te beoordelen.

Toezichthouder binnen de watersector
Details over dit project op Openaid.nl

Lees meer over het project van de Raad van Toezicht op de Watersector over OpenAid

Veiligheid en Rechtsorde

De resultaten in context

Ondanks de uitdagende politieke, juridische en veiligheidscontext van de Palestijnse gebieden leidden de inspanningen van Nederland op het gebied van veiligheid en de rechtsstaat wel degelijk tot relevante resultaten. Het Sawasya-programma verbeterde het juridisch bewustzijn van de Palestijnse burgers. Een toenemend aantal mensen, met name vrouwen, kreeg toegang tot de rechter en kreeg rechtsbijstand. Capaciteitsontwikkeling in combinatie met diplomatieke inspanningen droeg bij tot een betere coördinatie tussen de justitiële instellingen. De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht stond echter onder grote druk. De steun van Nederland aan civil society watchdogs bleef daarom relevant en leidde ertoe dat op kritieke momenten kritische stemmen werden gehoord. In het algemeen droeg het partnerschap met mensenrechtenorganisaties bij aan de ondersteuning en bevordering van de verantwoordingsplicht en het respect voor de mensenrechten en het internationaal recht.

In het kader van het regeerakkoord (2017/2020) zet Nederland zich tevens in voor verbetering van de onderlinge relaties tussen Israëliërs en Palestijnen. De Nederlandse steun op het gebied van verzoening droeg ertoe bij dat verschillende Israëliërs en Palestijnen over de Groene Lijn bij elkaar zijn gekomen. Dit draagt bij aan een beter klimaat voor vredesbesprekingen. Een aantal invloedrijke personen kreeg een hoogwaardige onderhandelingstraining. Deze interacties blijven echter moeilijk en liggen in het huidige politieke klimaat zeer gevoelig. Voor inzicht in enkele verhalen achter de mensen die bij deze projecten betrokken zijn, kunt u terecht op de website van People-to-people.

Water

De resultaten in context

De Nederlandse inzet creëerde draagvlak voor betere waterinfrastructuur, vergemakkelijkte stappen in de hervorming van de watersector en verhoogde de capaciteit van relevante actoren op watergebied. Met Nederlandse steun geïnstalleerde stromingsmeters en afvalwateropvangsystemen hielpen bij het meten en beheren van grensoverschrijdend afvalwater op verschillende locaties op de Westelijke Jordaanoever. Palestijnen die momenteel geen toegang hebben tot basale water- en energiediensten kregen meer toegang tot schoon water door de Nederlandse bijdrage aan grootschalige infrastructuur in Gaza en groene water- en energiesystemen op de Westelijke Jordaanoever.

De Nederlandse steun versterkte het institutionele en juridische kader voor de sector. De technische ondersteuning van Nederland verbeterde de dienstverlening (zie ook het uitgelichte project met betrekking tot de Water Sector Regulatory Council). De bewustwording en het onderzoek van de Council zorgden voor innovatieve, sectorspecifieke kennis, technologieën en praktijken wat het mogelijk maakt de beperkte watervoorraden efficiënter te gebruiken.

Als plaatsvervangend voorzitter van de Werkgroep Watersector droeg Nederland bij aan een betere afstemming en harmonisatie van het draagvlak. Sectoroverschrijdende hervorming, planning, coördinatie en uitvoering zijn aangemerkt als lacunes waaraan verder moet worden gewerkt.

Nederland stimuleerde met succes de Palestijns-Israëlische samenwerking op het gebied van onderzoek. Een gezamenlijk onderzoeksproject van de Hebreeuwse universiteit en de Al Quds Public Health Society leidde tot versterkte promotie voor de inzet van gezuiverd afvalwater voor landbouwdoeleinden. De gegevens die uit twee nieuwe testmonstermachines zijn gehaald, geven aan dat het beleid kan worden bijgesteld.

Voedsel- en voedingszekerheid

De resultaten in context

Nederland hielp de Palestijnse bevolking om toegang te krijgen tot voldoende, veilig en voedzaam voedsel; Palestijnse boeren zetten hun land in voor duurzaam en economisch levensvatbaar gebruik en agro-bedrijven werden competitiever. Met Nederlandse steun is de controle op en het voorkomen van plantenziektes op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook verbeterd. Toegang tot land en water zijn belangrijke kwesties in de Palestijnse landbouwcontext, die lijdt onder zowel externe als interne beperkingen. Dit is dan ook de kern van het Nederlandse voedselzekerheidsbeleid in de Palestijnse gebieden.

Met steun van Nederland hebben 8.700 mensen een betere toegang gekregen tot gezond en gevarieerd voedsel. Door projecten die Nederland steunt is 2.865 hectare landbouwgrond gericht op duurzamer gebruik. Bovendien ondersteunde Nederland de ontwikkeling van meerdere wetten en beleidslijnen met betrekking tot voedselveiligheidsnormen, wat de mogelijkheden voor de export van landbouwproducten versterkt en veilig voedsel voor de Palestijnen garandeert.

Private sector ontwikkeling

De resultaten in context

Met steun van Nederland maakt de Gaza Sky Geeks, de eerste tech hub in Gaza, sterke vooruitgang in het bereiken van zijn doelen en ambities. Ondanks de zware dagelijkse omstandigheden voor de mensen in Gaza, kan Gaza Sky Geeks haar leden vaardigheden en praktische hulpmiddelen aanbieden bij het vinden van een baan voor zowel de korte als de lange termijn. Gaza Sky Geeks traint mensen in IT-vaardigheden die de arbeidsmarkt vraagt in zowel de Palestijnse gebieden als daarbuiten. Via het Digital Agency zijn jonge mannen en vrouwen verbonden met klanten binnen en buiten de Palestijnse gebieden. In een context waarin het verkeer van mensen problematisch is, heeft het een sterke toegevoegde waarde om jonge Gazanen deel uit te laten maken van de wereldwijde economische activiteiten. In cijfers uitgedrukt hielp de Nederlandse steun in de verslagperiode 44 afgestudeerden van de Coding Academy om een cumulatief inkomen van US$ 96.107 te genereren. Daarnaast zijn meer dan 300 mensen via de Freelance Academy opgeleid en deze genereerden in totaal een cumulatief inkomen van meer dan US$ 719.000. Het Gaza Sky Geeks Geexelerator programma ondersteunde 10 start-ups, die samen US$ 12.000 aan inkomsten genereerden. Bovendien haalden zes van deze start-ups US$ 220.000 aan fondsen op.

Nederland boekte ook vooruitgang bij het wegnemen van belemmeringen voor het verkeer van goederen en personen over de grenzen heen, wat de economische ontwikkeling stimuleert. Met Nederlandse steun heeft het Gaza-Reconstructiemechanisme (GRM) de toegang tot bouwmaterialen in Gaza vergroot. Dit maakte met name in de woningsector economische bedrijvigheid mogelijk. Bovendien zorgde Nederlandse steun aan de Office of the Quartet voor drastische verbetering van het verkeer van mensen via de Allenby/King Hussein-brug. De langere openingstijden van deze belangrijke (en voor velen enige) internationale toegangspoort komt de Palestijnen over de hele linie ten goede.

Achtergrond en toekomst Palestijnse gebieden

Blik op de toekomst

Het Corona virus zal naar verwachting een forse impact hebben. De mate waarin deze crisis gevolgen zal hebben voor lopende en geplande ontwikkelingsactiviteiten is momenteel nog niet duidelijk.

Aanvullende bronnen

Op de begrotingswebsite kunt u precies terugvinden hoe het budget voor 2019 is onderverdeeld en welke projecten ermee gefinancierd zijn.

  1. Bezoek de website
    Programma begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  2. Selecteer het begrotingsjaar 2019
Website Nederlandse vertegenwoordiging

Bezoek de website van de Nederlandse vertegenwoordiging bij de Palestijnse gebieden

Facebookpagina

Volg de Nederlandse vertegenwoordiging bij de Palestijnse gebieden op Facebook

Resultaten Veiligheid en Rechtsorde

Download PDF met resultaten voor Veiligheid en Rechtsorde in Palestijnse gebieden

Resultaten Water

Download PDF met resultaten voor Water in Palestijnse gebieden

Resultaten Voedsel- en voedingszekerheid

Download PDF met resultaten voor Voedsel- en voedingszekerheid in Palestijnse gebieden

Resultaten Private sector ontwikkeling

Download PDF met resultaten voor Private sector ontwikkeling in Palestijnse gebieden

Uitgaven Nederlandse vertegenwoordiging per kanaal

Metric

Uitgaven Nederlandse vertegenwoordiging per kanaal

Metric

Dit zijn de financiële uitgaven van het kalenderjaar 2019. Dit komt niet volledig overeen met de resultaten op deze pagina die verzameld zijn tussen oktober 2018 - oktober 2019. Meer informatie hierover vindt u onder 'Over de Resultatenrapportage'.