Uitgelichte resultaten

In de eerste vier maanden van het project maakten 84.326 mensen gebruik van de hulplijn voor juridische ondersteuning opgezet met Nederlandse steun.

Waterbeheersplannen zijn operationeel voor een gebied met 4,2 miljoen inwoners.

Ondersteuning van 25 kleine en middelgrote ondernemingen, coöperaties en micro-ondernemers in verschillende landbouwwaardeketens.

Aanvullende bronnen

Factsheet Meerjarige Landenstrategie Rwanda

Factsheet met de Nederlandse inzet voor 2019-2022

Openaid.nl

Overzicht van projecten in Rwanda

Inleiding

Rwanda kende ook in 2018/2019 een gestage economische groei, hoewel het land kampte met uitdagingen als gevolg van overstromingen en droogte. Rwanda bleef goed presteren op het gebied van gendergelijkheid; vrouwen en mannen genieten gelijke sociaaleconomische en politieke rechten. De volgende uitdagingen bestaan echter nog steeds:

De armoede is de laatste jaren niet significant verminderd

Aanhoudende ondervoeding bij kinderen

Grote inkomensongelijkheid

Beperkte toegang tot recht en slecht begrip van de rechten

Beperkte vrijheid van meningsuiting en geen ruimte voor politieke oppositie

Het bilaterale programma van Nederland en Rwanda richt zich op belangrijke interventies die bijdragen aan de economische ontwikkeling. Tegelijkertijd draagt het bij aan de economische ontwikkeling door:

Het waarborgen van een grotere voedsel- en voedingszekerheid met het oog op de risico's van klimaatverandering

Vroege ontwikkeling van kinderen

Overgang van hulp naar handel

Toegang tot kwaliteitsrechtspraak voor iedereen

Meer democratische ruimte voor de burgers

Sinds het besluit om de bilaterale ontwikkelingssamenwerking met Rwanda af te bouwen, staat de economische diplomatie voor duurzame handel en investeringen steeds centraler in de Nederlandse betrokkenheid bij Rwanda.

Resultaten 2019

In 2018/2019 begon Nederland met de geleidelijke afschaffing van de bilaterale ontwikkelingssamenwerking. Dit is in overeenstemming met het besluit van de minister van Internationale Handel en Ontwikkelingssamenwerking om de bilaterale betrekkingen met Rwanda te verschuiven van hulp naar handel. Nederland paste het samenwerkingsprogramma aan om de duurzaamheid na de uitfasering te maximaliseren. Desalniettemin was het bilaterale programma in 2019 omvangrijk.

Door middel van een multi-sectoraal programma bleef Nederland Rwanda ondersteunen in de strijd tegen ondervoeding. Tegelijkertijd breidde het de mogelijkheden uit voor kleine boeren om hun inkomen uit de tuinbouw te verhogen.

Het programma voor integraal waterbeheer heeft de capaciteit van de Rwandese regering verder uitgebouwd om het water te beheren en zich voor te bereiden op een toekomst waarin de vraag naar water sterk zal toenemen.

Op het gebied van de veiligheid en rechtsorde zijn belangrijke resultaten geboekt wat betreft toegang tot recht via een juridische hulplijn. Veel groepen bestaande uit zowel overlevenden als daders van genocide werkten aan verzoening door middel van gemeenschapssociotherapie.

Nu de bilaterale ontwikkelingssamenwerking geleidelijk wordt afgebouwd, neemt de verantwoordelijkheid van de lokale actoren (met name de regering van Rwanda) voor het overnemen van de interventies toe. Omdat de capaciteit van de lokale actoren soms beperkt is, wordt zorgvuldig aandacht besteed aan de capaciteitsversterking en de begeleiding van de counterparts van de Nederlandse ambassade.

Resultaten per thema

Veiligheid en Rechtsorde Water Voedsel- en voedingszekerheid Private sector ontwikkeling

Uitgelicht project Rwanda

HortInvest

Het project Investing in Horticultural Development in Rwanda (HortInvest) is een vierjarig (2018/2021) tuinbouwproject dat de missie van het Rwandese Nationale Tuinbouwbeleid ondersteunt op het gebied van snelle economische groei en het snel terugdringen van armoede en ondervoeding in Rwanda. Dit project wordt uitgevoerd door SNV (lead partner), IDH, WUR, Agriterra en Holland Greentech.

De belangrijkste interventiegebieden zijn:

1. 1. Verbetering van de marktgestuurde tuinbouwproductie en van het aanbod voor de binnenlandse en regionale markten

2. 2. Verbetering van de voedsel- en voedingszekerheid van plattelandshuishoudens die betrokken zijn bij de tuinbouw en de stedelijke consumenten

3. 3. Ontwikkeling van hoogwaardige tuinbouwexport

4. 4. Het creëren van een gunstig klimaat voor commerciële tuinbouwontwikkelingen

Door zich te richten op 44.000 tuinbouwers, 30 kleine en middelgrote bedrijven, 300 coöperaties en boerengroepen, en minstens 5 exportbedrijven, wil het project een grote impact hebben op zowel huishoudens als op de nationale economie.

Het project boekte in de verslagperiode goede vooruitgang. De resultaten zijn hieronder weergegeven, onder het thema Voedsel- en voedingszekerheid.

HortInvest
Details over dit project op OpenAid

Lees meer over het HortInvest project op OpenAid

Veiligheid en Rechtsorde

De resultaten in context

Nederland zorgde voor verdere versterking van de rechtsstaat in Rwanda, zodat de burgers beter toegang krijgen tot recht. Dit gaat door middel van eerlijke, efficiënte, onpartijdige, onafhankelijke en verantwoordingsplichtige instellingen. Zo kregen 84.326 mensen door de oprichting van een telefoonlijn voor rechtsbijstand betere informatie over hun rechten. Bovendien droeg Nederland bij aan de verbetering van de kwaliteit van het rechtssysteem door bijvoorbeeld rechters, openbare aanklagers en advocaten op te leiden.

Bij de bevordering van de mensenrechten via onder meer het Mensenrechtenfonds richtte Nederland zich op de prioritaire gebieden van de ondersteuning van mensenrechtenverdedigers en de bevordering van de vrijheid van meningsuiting. De capaciteit van mensenrechtenverdedigers en journalisten is verbeterd door training in digitale veiligheid en onderzoekvaardigheden in het documenteren van mensenrechtenschendingen. Begunstigden kregen vaardigheden om op bewijs gebaseerde rapporten te produceren en tegelijkertijd hun eigen veiligheid te waarborgen. Deze capaciteitsopbouw leidde inderdaad tot een aantal interessante mensenrechtenrapporten. Nederland bevorderde de vrijheid van meningsuiting door steun te verlenen aan een progressieve en inclusieve radioshow, dat elke maand een bepaalde maatschappelijke kwestie aanpakt en bediscussieert. Als gevolg daarvan was er meer publiek debat tussen journalisten, vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, overheidsfunctionarissen en burgers over de mensenrechtensituatie in Rwanda en de ontwikkeling daarvan.

Water

De resultaten in context

In de watersector ondersteunt Nederland Rwanda sinds 2015 bij de implementatie van integraal waterbeheer (IWRM).

Een programma voor technische bijstand werkt samen met de bevoegde autoriteiten aan de ontwikkeling van waterbeheersplannen. Deze hebben betrekking op vier stroomgebieden met een totale bevolking van 4,2 miljoen mensen. Een aantal van de in de plannen genoemde maatregelen wordt momenteel uitgevoerd, zoals maatregelen ter voorkoming van erosie.

In het midden van 2019 startte een tweede fase van ondersteuning van IWRM. Met het oog op de beslissing om de bilaterale ontwikkelingssamenwerking af te bouwen, werd de duurzaamheid van de interventies op lange termijn aanzienlijk belangrijker. Deze tweede fase zet de Rwandese overheid dan ook meer aan het roer als het gaat om het uitrollen van IWRM in het land en het versterken van een gemeenschapsgerichte aanpak van het landschapsherstel.

Voedsel- en voedingszekerheid

De resultaten in context

Het Tuinbouwwaardeketenontwikkelingsproject bouwde 10 proefpercelen bij coöperaties om kleine boeren te trainen in het telen van groenten, zoals sperziebonen, broccoli en groene paprika's. In het kader van het waardeketenproject zijn ook 14 business cases en innovatieprojecten voor medefinanciering goedgekeurd. Dit draagt bij aan de commercialisering en professionalisering van de tuinbouwsector voor de handel in en de afzet van producten op de lokale, regionale en exportmarkten.

Een aantal Rwandese groente-exporterende bedrijven begonnen producten naar Nederland te exporteren via leveringscontracten met een grote Nederlandse importeur. Het project coacht deze bedrijven.

Private sector ontwikkeling

De resultaten in context

Na het besluit van november 2018 om het programma voor bilaterale ontwikkelingssamenwerking geleidelijk en zorgvuldig af te bouwen, is meer nadruk gelegd op het versterken van de economische banden. Dit gaat door het bevorderen van duurzame bilaterale handel en investeringen en de betrokkenheid van de Nederlandse particuliere sector. In 2019 was er meer belangstelling van Nederlandse bedrijven voor samenwerking met Rwandese bedrijven. Ook was er meer belangstelling voor het gezamenlijk aanvragen van instrumenten van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) met 50% eigen investeringen. Er is geïnvesteerd in verschillende landbouwsectoren en de maritieme logistieke sector. Ook zijn er projecten geïnitieerd om drie commerciële waardeketens (maïs, thee en aardappelen) te verbeteren.

Achtergrond en toekomst Rwanda

Blik op de toekomst

In 2018 besloot Nederland de bilaterale ontwikkelingssamenwerking met Rwanda geleidelijk af te bouwen. Dit proces wordt gespreid over de periode 2019/2022. Tijdens de afbouwperiode zet Nederland de politieke samenwerking tussen de twee landen voort en intensiveert de inspanningen om de economische en handelsbetrekkingen te versterken.

De afbouw betekent dat duurzaamheid en de lokale inbedding van interventies nog meer aandacht krijgen dan gebruikelijk.

Tegelijkertijd zullen Nederland en Rwanda samen met andere partners kijken naar innovatieve benaderingen en alternatieve financieringsmechanismen, bijvoorbeeld via instrumenten uit de particuliere sector. Het doel is om de economische samenwerking te vergroten, wat beide landen ten goede zal komen.

Het Corona virus zal naar verwachting een forse impact hebben. De mate waarin deze crisis gevolgen zal hebben voor lopende en geplande ontwikkelinsactiviteiten is momenteel nog niet duidelijk.

Aanvullende bronnen

Op de begrotingswebsite kunt u precies terugvinden hoe het budget voor 2019 is onderverdeeld en welke projecten ermee gefinancierd zijn.

  1. Bezoek de website
    Programma begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  2. Selecteer het begrotingsjaar 2019
Landenpagina op Nederlandse overheidssite

Pagina over het huidige beleid ten aanzien van Rwanda

Facebookpagina

Volg de ambassade in Rwanda op Facebook

Ambassade van Rwanda website

Bezoek de website van de ambassade in Rwanda

Resultaten Veiligheid en Rechtsorde

Download PDF met resultaten voor Veiligheid en Rechtsorde in Rwanda

Resultaten Water

Download PDF met resultaten voor Water in Rwanda

Resultaten Voedsel- en voedingszekerheid

Download PDF met resultaten voor Voedsel- en voedingszekerheid in Rwanda

Uitgaven ambassade per kanaal

Metric

Uitgaven ambassade per thema

Metric

Dit zijn de financiële uitgaven van het kalenderjaar 2019. Dit komt niet volledig overeen met de resultaten op deze pagina die verzameld zijn tussen oktober 2018 - oktober 2019. Meer informatie hierover vindt u onder 'Over de Resultatenrapportage'.