Uitgelichte resultaten

9 dialoogprocessen georganiseerd voor (lokale/nationale/regionale) conflictbeheersing

De kwaliteit van de betrekkingen tussen de federale lidstaten en de doelgemeenschappen is verbeterd door investeringen die de gemeenschappen ten goede komen

Participatie in het bestuur is verbeterd, met name voor vrouwen en gemarginaliseerde groepen

Aanvullende bronnen

Factsheet Meerjarige Landenstrategie Somalie

Factsheet met de Nederlandse inzet voor 2019-2022

Openaid.nl

Overzicht van projecten in Somalië

Inleiding

Somalië herstelt nog steeds van meer dan twintig jaar gewapend conflict, waarbij de meeste overheidsstructuren en –instellingen vernietigd of zwaar beschadigd werden. De steun van Nederland aan Somalië richt zich vooral op staatopbouw, in het bijzonder op de rechtsstaat. Ter ondersteuning van de regering van Somalië heeft het Nederlandse ontwikkelingsprogramma tot doel om legitiem bestuur te versterken, te zorgen dat mensen zich veiliger en beter beschermd voelen door de overheidsstructuren en om gelijke toegang tot rechtspraak te vergroten. Vrouwen en kwetsbare groepen vormen hierbij de belangrijkste doelgroep. Omdat de humanitaire nood hoog blijft als gevolg van conflicten en klimaatrisico's, blijft Nederland humanitaire hulp bieden aan kwetsbare gemeenschappen. Andere aandachtsgebieden in Somalië zijn (maritieme) veiligheid, het tegengaan en voorkomen van gewelddadig extremisme en, op kleinere schaal, ontwikkeling van de private sector met als doel bij te dragen aan werkgelegenheid voor jongeren en het bevorderen van duurzame oplossingen voor mensen die op de vlucht zijn.

Het Nederlandse programma voor Somalië is gebaseerd op de theorie dat de belangrijkste oorzaak van kwetsbaarheid en conflict in Somalië een verbroken sociaal contract tussen burgers en de staat is. Het programma portfolio heeft tot doel dit vertrouwen te herstellen en te versterken. De activiteiten worden ontworpen en uitgevoerd met inspraak van burgers en bij overheidsinstellingen op lokaal, regionaal en staatsniveau.

In de loop van de verslagperiode is de veiligheidssituatie in Somalië verslechterd. Er is beperkte vooruitgang geboekt bij het herstel van de door Al Shabaab gecontroleerde gebieden en het interstatelijke conflict is verergerd. Positief is dat de sociaaleconomische omstandigheden, de internationale betrokkenheid en de humanitaire situatie gelijk zijn gebleven of licht zijn verbeterd, met uitzondering van de betrekkingen met de Golfstaten die verder zijn verslechterd. In 2018 bedroeg de algemene stabiliteitsbeoordeling van Somalië, zoals gescoord door de Fragile State Index(FSI), 113,2. Hiermee komt het land na Zuid-Sudan op de tweede plaats van de 178 VN-lidstaten. De rating van Somalië steeg met 0,2 ten opzichte van 2017. Hoewel deze stijging verwaarloosbaar lijkt, is het noemenswaardig dat het bijna een derde is van de 0,7-puntendaling die Somalië in de loop van de afgelopen vijf jaar heeft geboekt.

Resultaten 2019

De Nederlandse ontwikkelingssteun heeft bijgedragen aan de langetermijnstabilisatie en wederopbouw van Somalië. Het heeft bijgedragen aan het voorkomen van interne conflicten en het heeft structuren op verschillende bestuursniveaus versterkt. Op lokaal niveau heeft men geprofiteerd van een grotere sociale cohesie en veiligheid, meer gelijke economische kansen, toegang tot humanitaire hulp in gebieden die door humanitaire rampen zijn getroffen en een beter en legitiemer bestuur.

Resultaten per thema

Veiligheid en Rechtsorde

Uitgelicht project Somalië

Somalia Stability Fund

Het Somalia Stability Fund (SSF) is een multidonorfonds dat de ontwikkeling van een vreedzaam, stabiel en veilig Somalië ondersteunt. Het fonds ondersteunt een grotere legitimiteit van de regering en een vermindering van politieke en gemeentelijke conflicten. Het fonds doet dit middels projecten ter vergroting van de zichtbaarheid van de regering en de betrokkenheid van de gemeenschap; ter bevordering van de participatie van de bevolking in het bestuur, met name van vrouwen en gemarginaliseerde groepen; en ter bestrijding van de structurele oorzaken van conflicten en instabiliteit op politiek en gemeentelijk niveau.

Veiligheid en Rechtsorde

De resultaten in context

Tijdens de verslagperiode is de veiligheidssituatie in Somalië licht verslechterd. Er is beperkte vooruitgang geboekt bij het herstel van gebieden die door Al Shabaab worden gecontroleerd en het conflict tussen de staten verergerd. De onderstaande resultaten op het gebied van vredesprocessen en politiek bestuur zijn voornamelijk die van het Somalia Stability Fund. Een van de belangrijkste verwezenlijkingen van het fonds tijdens de verslagperiode is de voortgang in het vredesproces tussen de Galmudug en Ahlu Sunna Wal Jama (ASWJ). Deze voortgang is gedeeltelijk bereikt door middel van faciliteringsactiviteiten. De vredesovereenkomst stelt de staat Galmudug in staat zijn gezag uit te breiden tot de door ASWJ bezette gebieden en de controle over de aangewezen hoofdstad van Dhusamareb op zich te nemen. Een ander resultaat is dat er aanzienlijke vooruitgang is geboekt bij de ondersteuning van de participatie van de bevolking in het bestuur, met name van vrouwen en gemarginaliseerde groepen.

De doelstelling voor 2018 voor het aantal mensen dat met stabilisatieactiviteiten via het Somalia Stability Fund wordt bereikt, is overtroffen. De vooruitgang bij de voltooiing van de bouw van het gevangenis- en gerechtscomplex van Mogadishu (het Mogadishu Prison and Court Complex) , die al in de voorgaande periode operationeel werd, was trager dan verwacht.

Resultaten

Indicator

Aantal georganiseerde dialoogprocessen voor (lokale/nationale/regionale) conflictbeheersing

Score

7

Voortgang

Op schema

Dialoogprocessen in de vorm van dialoogfora, vergaderingen of conferenties hebben conflicten voorkomen en geleid tot meer sociale cohesie.

Alle 7 dialoogprocessen zijn toe te schrijven aan financiering vanuit Nederland. Dit aantal vertegenwoordigt 12% van de totale prestaties van het Somalia Stability Fund.

7 processen
Indicator

Totaal aantal mannen en vrouwen die in samenwerking met de overheid hebben geprofiteerd van de sociaaleconomische mogelijkheden

Score

121

Voortgang

Op schema

121 mannen en vrouwen hebben geprofiteerd van de sociaaleconomische mogelijkheden in samenwerking met de overheid. Verspreid over Somalië zijn 13 ontwikkelingsinvesteringen gedaan ter verbetering van het levensonderhoud. Deze investeringen worden gedaan in nauwe samenwerking met de lokale overheden en bieden de mogelijkheid om de betrokkenheid van de overheid en de gemeenschap te versterken.

De streefwaarde is met 34% overschreden. Alle begunstigden kunnen worden toegeschreven aan financiering uit Nederland. Dit cijfer vertegenwoordigt 12% van het totale aantal mensen dat via het Somalia Stability Fund is bereikt.

Foto: Boeren die hun plantage in het Jowhar district van de staat Hirshabelle cultiveren. credit: SSF

121
Indicator

Verbeterde infrastructurele capaciteit van het Somalische strafrechtsysteem voor de veilige vervolging van maritieme criminaliteit en verdachten van ernstige misdrijven

Score

2 (cummulatief)

Voortgang

Voortgang, niet op schema

Het gevangenis- en gerechtsgebouw van Mogadishu was in de vorige verslagperiode al voor 98% operationeel gemaakt door de uitvoeringspartner van het United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Tijdens de huidige verslagperiode konden de Somalische autoriteiten de faciliteit in gebruik nemen. Hoewel het complex operationeel was, waren niet alle onderdelen van de bouw voltooid. Het complex moest nog worden uitgebreid met een extra blok van 250 bedden, een administratief gebouw, een opslagruimte en een medische vleugel. Voor de ontbrekende onderdelen zijn tijdelijke oplossingen gevonden.

Jongeren uit het beroepsopleidingscentrum Galgaduud volgen lessen in computervaardigheden die worden gefinancierd door het Somalia Stability Fund in het Guriceel-district van de deelstaat Galmudug. Foto: SSF

Achtergrond en toekomst Somalië

Achtergrond

Ondanks het feit dat Somalië een zeer uitdagende omgeving vormt, zijn de resultaten over het algemeen gehaald of overtroffen. Wat we hebben geleerd van eerdere ervaringen met programma’s in een fragiele context, en in Somalië in het bijzonder, is dat het belangrijk is dat ontwikkelingsactiviteiten flexibel van aard zijn. Het kan nuttig zijn om niet van tevoren exacte geografische aandachtsgebieden en activiteiten vast te stellen. In plaats daarvan proberen we te werken aan gezamenlijk overeengekomen algemene resultaten. Bovendien wordt geen enkele activiteit uitgevoerd zonder voorafgaande grondige beoordeling van de risico's op het gebied van veiligheid, politieke economie, gewelddadig extremisme en genderdynamiek. Voor de toekomstige programma’s zullen de klimaatrisico's een meer specifiek aandachtspunt van dergelijke analyses zijn.

Blik op de toekomst

Het Nederlandse ontwikkelingsprogramma voor de komende jaren zal worden geleid door de Meerjarige Landenstrategie voor Somalië 2019-2022.

Het aantal beleidsterreinen zal worden uitgebreid met mensenrechten; gendergelijkheid en weerbaarheid van de Somalische bevolking bij humanitaire rampen, met een sterkere nadruk op jongeren, werkgelegenheid en banen. Nederland heeft klimaatverandering geïdentificeerd als een oorzaak van een reeks bedreigingen en andere gevolgen die leiden tot maatschappelijke veranderingen. Het programma zal daarom rekening houden met dergelijke voorspelde veranderingen en zal klimaatoverwegingen integreren in de gehele activiteitenportefeuille.

De volgende verslagperiode zal worden gekenmerkt door verkiezingen op staatsniveau en presidentsverkiezingen, die kunnen leiden tot verdere politieke instabiliteit en veiligheidsproblemen. Ook wordt verwacht dat het land te maken zal krijgen met ernstige humanitaire uitdagingen, aangezien er een tendens is dat cycli van extreme droogte elkaar sneller opvolgen. Het land kan ook worden geconfronteerd met andere humanitaire uitdagingen, zoals de sprinkhanenplaag die de Hoorn van Afrika eind 2019/begin 2020 heeft getroffen. Vooruitlopend op deze uitdagingen zal het Nederlandse ontwikkelingsprogramma zijn flexibele, iteratieve en adaptieve koers voortzetten.

Het Corona virus zal naar verwachting een forse impact hebben. De mate waarin deze crisis gevolgen zal hebben voor lopende en geplande ontwikkelinsactiviteiten is momenteel nog niet duidelijk.

Aanvullende bronnen

Op de begrotingswebsite kunt u precies terugvinden hoe het budget voor 2019 is onderverdeeld en welke projecten ermee gefinancierd zijn.

  1. Bezoek de website
    Programma begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  2. Selecteer het begrotingsjaar 2019
Website van de ambassade

Bezoek de website van de Nederlandse overheid over Somalië

Resultaten Veiligheid en Rechtsorde

Download PDF met resultaten voor Veiligheid en Rechtsorde in Somalië

Uitgaven ambassade per kanaal

Metric

Uitgaven ambassade per thema

Metric

Dit zijn de financiële uitgaven van het kalenderjaar 2019. Dit komt niet volledig overeen met de resultaten op deze pagina die verzameld zijn tussen oktober 2018 - oktober 2019. Meer informatie hierover vindt u onder 'Over de Resultatenrapportage'.