Uitgelichte resultaten

202.344 mensen kregen toegang tot veilig drinkwater

609 WASH-instellingen zijn op gemeenschapsniveau versterkt om WASH-faciliteiten te beheren

69.244 mensen zijn uit de ondervoeding gehaald en kregen toegang tot diverse voedselbronnen

1.641 mensen kunnen zich beter in hun levensonderhoud voorzien en zijn beter bestand tegen schokken

3.971 mensen (waarvan 1.762 vrouwen) kregen toegang tot het recht, wat het doel van 2.000 mensen overstijgt

Aanvullende bronnen

Factsheet Meerjarige Landenstrategie Zuid-Soedan

Factsheet met de Nederlandse inzet voor 2019-2022

Openaid.nl

Overzicht van projecten in Zuid-Soedan

Inleiding

In 2011 werd Zuid-Soedan onafhankelijk van Soedan en kwam er een einde aan de langstlopende burgeroorlog in Afrika. Twee jaar later brak er echter een gewelddadig conflict uit in Zuid-Soedan na politieke onenigheid tussen de president en zijn plaatsvervanger. De burgeroorlog leidde tot de dood van bijna 400.000 mensen tussen 2013 en 2018. In september 2018 werd een gerevitaliseerd vredesakkoord ondertekend, maar sindsdien hebben de partijen twee termijnen gemist om een regering van nationale eenheid te vormen.

Het huidige staakt-het-vuren biedt hoop en kansen, maar de armoede en humanitaire behoeften blijven hoog. Van de naar schatting 11 miljoen Zuid-Soedanezen hebben meer dan 7 miljoen mensen noodhulp nodig. De burgeroorlog heeft geleid tot meer dan twee miljoen vluchtelingen in de regio en twee miljoen ontheemden in het land.

Nederland heeft zijn inspraak altijd gebruikt om de bevolking van Zuid-Soedan te steunen. Zo heeft Nederland tijdens zijn lidmaatschap van de VN-Veiligheidsraad bijgedragen aan resoluties die zowel politieke als sociaaleconomische uitdagingen in Zuid-Soedan aan de orde stelden. De ontwikkelingen in Zuid-Soedan en de kwestie van gendergerelateerd geweld staan nog steeds op de agenda van de Veiligheidsraad.

De Nederlandse inzet werd getoond door middel van haar ontwikkelingsprogramma's op het gebied van veiligheid, vredesopbouw, rechtsstaat, toegang tot schoon water, voedsel- en voedingszekerheid, humanitaire hulp en klimaatadaptatie. De Nederlandse activiteiten met betrekking tot schokbestendigheid richten zich op lokale initiatieven in regio's waar sprake is van een redelijke en houdbare mate van stabiliteit; de zogenaamde 'hubs of stability'.

Resultaten 2019

Het humanitaire werk is gericht op "het helpen van degenen die zichzelf niet kunnen ondersteunen”. Deze hulp was op de goede weg om mensen veerkrachtiger te maken, maar had een tegenslag in de vorm van de enorme overstromingen in Zuid-Soedan in 2019. Onze ontwikkelingsgerichte programma's zijn gericht op "het helpen van mensen om zichzelf te helpen", dat wil zeggen het helpen van mensen met het bedrijven van landbouw (voedselzekerheid), toegang tot water en toegang tot justitie.

Resultaten per thema

Water Voedsel- en voedingszekerheid Veiligheid en Rechtsorde

Water

De resultaten in context

De toegang tot veilig drinkwater, veilig beheerde sanitaire voorzieningen en hygiënediensten blijft een enorme uitdaging in Zuid-Sudan als gevolg van politieke instabiliteit, slechte culturele praktijken en humanitaire afhankelijkheid. Het land heeft sinds 2013 te lijden onder een burgeroorlog, waardoor de capaciteit van de regering om water, sanitaire voorzieningen en hygiënediensten (WASH) te leveren aanzienlijk is afgenomen. Op dit moment heeft naar schatting 50% van de bevolking in Zuid-Soedan geen toegang tot veilig drinkwater, 90% heeft geen toegang tot veilig beheerde sanitaire voorzieningen en 61% doet nog steeds aan open defecatie. Als gevolg hiervan is naar schatting 60% van de veel voorkomende oorzaken van ziekten in Zuid-Soedan een direct gevolg van slechte WASH-diensten.

Sinds 2013 richt Nederland zich op de regio's Meren en Oostelijk Equatoria in Zuid-Soedan met een duurzame voorziening van veilig drinkwater, adequate sanitaire en hygiënische voorzieningen met actieve deelname van de gemeenschap. Deze diensten werden geleverd door de bouw en het herstel van handpompen, kleine waterdistributiesystemen en de bescherming van putten en bronnen om een veilige watervoorziening te bieden, terwijl sanitaire diensten werden geleverd door de bouw van latrines onder leiding van de gemeenschap. Om de duurzaamheid te waarborgen, worden de gemeenschappen betrokken bij de exploitatie en het onderhoud. Als gevolg van de Nederlandse interventies in de Meren (Euroconsult/Mott MacDonald) en Oostelijk Equatoria (Niras International) zijn de gevallen van diarree sinds november 2013 met respectievelijk 34% en 56% gedaald.

Resultaten

Indicator

Aantal mensen dat gebruikmaakt van veilig beheerde drinkwaterdiensten

Score

202.344

Voortgang

Op schema

Meer dan 50% van de mensen in Zuid-Soedan heeft geen toegang tot veilig drinkwater en zelfs de beschikbare watervoorzieningen zijn niet allemaal functioneel. Tussen de 30 en 50% van de watervoorzieningen in het land zijn niet functioneel.

Om deze uitdaging aan te gaan, bouwt en repareert Nederland handpompen (boorgaten), kleine waterdistributiesystemen, bronnen en putten, voornamelijk in landelijke gebieden. Dit gaat gepaard met de vorming en opleiding van waterbeheerscomités voor elk waterpunt, die verantwoordelijk zijn voor het dagelijks beheer van de watervoorzieningen.

Toegang tot duurzaam en veilig drinkwater is een grote uitdaging voor gemeenschappen, met name op het platteland van Zuid-Soedan, die regelmatig afhankelijk zijn van onveilig water uit beken, rivieren en plassen om te drinken. Zelfs de gelukkigen met boorgaten in hun gebied moeten soms lange afstanden afleggen om water te halen voor het huishouden, wat vaak de hele dag kan duren. Het ergst getroffen zijn vrouwen en meisjes die van oudsher verantwoordelijk zijn voor het halen van water voor hun huishouden. Dit beperkt de mogelijkheden van vrouwen om deel te nemen aan andere economische activiteiten en verkleint de kansen van meisjes om naar school te gaan.

De steun van Nederland is erop gericht om niet alleen te zorgen voor veilige drinkwatervoorzieningen, maar ook om ervoor te zorgen dat de geleverde watervoorzieningen functioneel blijven. Het gaat hierbij om actieve participatie van de gemeenschap, eigendom en financiële bijdrage. In 2019 zijn meer dan 609 gemeenschapsinstellingen versterkt en zijn 73 dorpskrediet- en spaarverenigingen gevormd, getraind en versterkt om een financiële basis te leggen voor het leveren van een bijdrage aan een duurzame watervoorziening.

Community-based organizations (CBOs) waren de belangrijkste uitvoerders in beide regio's waar Nederland actief is en deze samenwerking bleek van vitaal belang. Veel van deze organisaties hebben lokaal personeel gerekruteerd dat de lokale gebruiken en culturele praktijken begrijpt. Zij spelen een rol bij het doorgeven van passende gedragsveranderingsboodschappen met betrekking tot gemeenschapseigendom en financiële steun voor de exploitatie en het onderhoud van watervoorzieningen. Dit leidde tot een snelle invoering van de duurzaamheidsaanpak die door de Nederlandse steun werd bevorderd.

Indicator

Aantal mensen dat gebruikmaakt van veilig beheerde sanitaire voorzieningen, inclusief het wassen van de handen met zeep

Score

13.601

Voortgang

Voortgang, niet op schema

Naar schatting 90% van de Zuid-Soedanezen heeft geen toegang tot verbeterde sanitaire voorzieningen, waardoor 61% van de bevolking openlijke ontlasting toepast. In 2019 was het aanpakken van problemen in verband met sanitaire voorzieningen een steeds grotere uitdaging omdat sanitaire voorzieningen voor veel gemeenschappen een secundaire prioriteit werden. De meeste mensen hadden moeite om in hun directe basisbehoeften te voorzien, zoals voedsel, water en onderdak. Dit maakte het moeilijk om de gewenste resultaten te bereiken.

De toegang tot sanitaire voorzieningen in Zuid-Soedan blijft achter als gevolg van een combinatie van voortdurend conflict, inadequate culturele praktijken en een sterke toename van de armoede in de gemeenschappen.

Nederland heeft de gemeenschappen actief ondersteund bij de bouw van hun latrines met gebruik van lokale materialen. Dit heeft twee voordelen. Ten eerste is deze aanpak veel duurzamer, omdat gemeenschappen geen materialen hoeven te importeren voor de bouw van hun latrines. Ten tweede vermindert het de afhankelijkheid van hulp en heeft het een positief langetermijneffect op de sanitaire voorzieningen in Zuid-Soedan.

In een context als die van Zuid-Soedan is het vragen van gemeenschappen om hun eigen latrines te bouwen echter een behoorlijk uitdagende en tijdrovende oefening, aangezien het een langdurige sensibilisering van de gemeenschap, capaciteitsopbouw en rigoureuze monitoring vereist om resultaten te bereiken. De grote armoede onder de lokale bevolking maakt het ook moeilijk voor de gemeenschappen om prioriteit te geven aan sanitaire voorzieningen, omdat ze moeite hebben om veilig drinkwater, voedsel en onderdak te vinden.

Indicator

Aantal versterkte WASH-organisaties

Score

609

Voortgang

Op schema

Duurzame toegang tot water, sanitaire voorzieningen en hygiënediensten is een chronisch probleem in Zuid-Soedan, mede door de zwakke institutionele capaciteit om de geleverde diensten te beheren. Dit betekent dat de meeste watervoorzieningen niet goed worden beheerd, wat leidt tot frequente storingen en een gebrek aan middelen om reparaties uit te voeren.

Nederland richtte zijn activiteiten op het gebied van veilige watervoorziening niet alleen op het leveren van handpompen en waterdistributiesystemen, maar ook op het ondersteunen van institutionele structuren op gemeenschapsniveau bij het beheer van de watervoorzieningen die door de projecten worden geleverd.

In Zuid-Soedan, waar tussen 30 en 50% van alle watervoorzieningen niet-functioneel is, is de versterking van de institutionele capaciteit voor het beheer van deze watervoorzieningen van cruciaal belang. Het gebrek aan functionaliteit is een gevolg van meerdere uitdagingen, variërend van zwakke overheidsinstellingen, burgerconflicten in het land, tot een gebrekkige capaciteit van de gemeenschap om het basisbeheer van de watervoorzieningen op zich te nemen.

De steun van Nederland voor een veilige watervoorziening gaat gepaard met capaciteitsopbouw van instellingen op gemeenschapsniveau, algemeen bekend als comités voor waterbeheer. Dit was gericht op het opbouwen van bottom-up capaciteit voor duurzaam beheer van waterdiensten. De comités voor waterbeheer zijn verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de watervoorzieningen, inclusief de inzameling, het beheer en het juiste gebruik van de middelen voor het onderhoud van de watervoorzieningen.

Hierdoor is het aantal binnen drie weken gerepareerde boorgaten gestegen van 56% voor de start van Nederlandse interventies naar 93% in projectgebieden. Vrouwen kunnen nu actief deelnemen aan andere economische activiteiten en meisjes kunnen naar school, omdat ze geen uren hoeven te besteden aan het vinden en halen van water.

Voedsel- en voedingszekerheid

De resultaten in context

In Zuid-Soedan leeft ongeveer 80% van de bevolking op het platteland met een inkomen dat voornamelijk bestaat uit akkerbouw of veeteelt. Een aanzienlijk deel van de (rurale) armen bestaat uit vrouwengezinnen. Vrouwen spelen een sleutelrol in de landbouw. De bronnen van levensonderhoud verschillen tussen de verschillende gemeenschappen en kunnen vaak leiden tot conflicten, waaronder conflicten over landgebruik en water, die soms worden verergerd door de grote toestroom van repatrianten.

De landbouwsector wordt geconfronteerd met een aantal onderling samenhangende uitdagingen, zoals de hervestiging en rehabilitatie van gemeenschappen na conflicten, lage productiviteit, bedreigingen door plagen en ziekten, gebrek aan kwaliteitszaad, ontoereikende plattelandsinfrastructuur en markttoegang, beperkte opgeleide menselijke hulpbronnen en institutionele capaciteiten, ontoereikende landbouwdiensten en zeer beperkte investeringen van de openbare en de particuliere sector. De landbouw wordt grotendeels door regen gevoed, wat het land ook kwetsbaarder maakt voor klimaatverandering. Sinds het uitbreken van het conflict in 2013 is de voedselzekerheidssituatie in het land verslechterd: 60% van de bevolking heeft te kampen met voedselonzekerheid en ondervoeding loopt in een hoog tempo op.

Om te reageren op de voedselonzekerheidscrisis richtte Nederland zich op het vergroten van de schokbestendigheid door middel van verbetering van waardeketens en zaadontwikkeling om de productie van gewassen te verhogen. Ook werden sterke banden tussen humanitaire hulp en hulp bij herstel versterkt door het Emergency, Livelihoods and Resilience Programme (ELRP, FAO).

Tijdens het conflict was Nederland een van de weinige donoren die nog actief waren in de ontwikkeling van de particuliere sector, met behulp van innovatieve financieringsinstrumenten ter ondersteuning van het mkb in waardeketens met een specifieke focus op vrouwen en jongeren (Youth and Women Agribusiness Entrepreneurship programme/Spark). Door middel van dit soort projecten is er technische en zakelijke ondersteuning aan boeren geboden om hen te helpen bij het verhogen van hun inkomen.

Door de interventies en steun van Nederland (Seed Sector Development South Sudan/Agra) kregen de begunstigden toegang tot kwaliteitszaden om voedsel voor eigen consumptie te produceren. De betrokkenheid van Nederland droeg ook bij aan de verbetering van de voedselinname door middel van voedselprogramma's. Dit alles samen heeft ertoe geleid dat de basisbehoeften van de gemeenschappen beter worden voorzien en dat de mogelijkheden om een inkomen te genereren zijn verbeterd.

Resultaten

Indicator

Aantal mensen met een verbeterde toegang tot gezonde/diverse levensmiddelen

Score

69.264

Voortgang

Op schema

De voedselzekerheidssituatie in Zuid-Soedan is verslechterd als gevolg van het conflict en het land heeft een hoog ondervoedingspercentage. Het ELRP-project richt zich daarom specifiek op het verbeteren van de toegang tot gezond divers voedsel, waaronder; het verstrekken van bonnen voor voedzaam voedsel zoals vis, melk en groenten; het aanleggen van moestuinen; en het aanbieden van voedingsvoorlichting over verschillende onderwerpen (bijvoorbeeld kooktechnieken, bouw van zonnedrogers, voedselverwerking en -conservering, tuinier technieken en goede visproductiepraktijken).

Op basis van de bereikte resultaten heeft het ELRP-project de meest kwetsbare groep van vrouwen en kinderen kunnen ondersteunen bij de toegang tot en de beschikbaarheid van voedzaam voedsel. Het project hielp ook om vrouwen te informeren over het belang van een gezond dieet door het introduceren van moestuinen en het verstrekken van groentezaden. De lokale markten werden gestimuleerd door de voucher-regelingen, waardoor de handel en daarmee het inkomen van de handelaren toenam.

Ook wordt algemeen erkend dat projecten als het ELRP de kloof tussen humanitaire hulp en ontwikkeling overbruggen. Door middel van dit project konden de begunstigden opnieuw beginnen en hun levensonderhoud verbeteren door hun eigen voedsel te produceren, door de levering van zaden en gereedschap. De begunstigden kregen ook technische ondersteuning op het gebied van goede landbouwpraktijken om hun kennis te vergroten.

Nederland zal het ELRP-project in 2020 blijven steunen, gezien de bevredigende resultaten die zijn bereikt.

69.264 mensen met verbeterde toegang tot gezonde/diverse levensmiddelen
Indicator

Aantal familiebedrijven (producenten van gewassen/vruchten/vis) met een betere markttoegang (inkoop en/of verkoop)

Score

23.444

Voortgang

Op schema

In Zuid-Soedan is een van de belangrijkste factoren die de ontwikkeling van de landbouwsector belemmeren, de toegang tot kwaliteitszaden. De hieronder genoemde projecten voorzagen kwetsbare groepen van aangepaste rapid response kits, bestaande uit snel rijpende zaden, landbouwhandgereedschap en viskits, die huishoudens in staat stelden om voedsel voor eigen consumptie te produceren. Ze bieden ook technische ondersteuning voor algemene landbouwpraktijken, om de productiviteit van de boeren te verhogen en de productie te verhogen.

Zoals hierboven vermeld, is het voor landbouwers van cruciaal belang geweest om toegang te krijgen tot kwaliteitszaden om de productie te verhogen. Door de interventies van Nederland werd dit bereikt met 23.444 familiebedrijven die een betere toegang tot de productiemiddelen kregen. Daarnaast heeft het SSD4SS-project de particuliere sector kunnen ondersteunen bij de productie en verkoop van zaden rechtstreeks aan de boeren.

Door het verstrekken van zaaigoed en technische ondersteuning konden de boeren hun productie voor eigen gebruik en hun inkomen verhogen. De projecten presteerden goed op basis van de algemene planning en doelstellingen.

23.444 familiebedrijven met verbeterde markttoegang (inkoop en/of verkoop)

Veiligheid en Rechtsorde

De resultaten in context

Sinds het uitbreken van de burgeroorlog in Zuid-Soedan op 15 december 2013 hebben de politieke en etnische breuklijnen, die ten grondslag liggen aan het conflict, geleid tot terugkerende moorden en misbruiken van burgers. Veel mensen worden vaak blootgesteld aan mensenrechtenschendingen, intimidatie, ontvoeringen, gedwongen rekrutering in gewapende groepen, buitengerechtelijke executies en seksueel en gendergerelateerd geweld, alsmede aan de inbeslagname en vernieling van eigendommen. Het versterken van de rechtsstaat en de toegang tot de rechter is essentieel om de straffeloosheid te beteugelen.

Het conflict resulteerde in slechte betrekkingen tussen gemeenschappen, burgers en autoriteiten. Om de spanningen en het geweld te verminderen, zijn vredesopbouwende initiatieven op lokaal niveau essentieel om het wederzijds begrip tussen de gemeenschappen te bevorderen en de dienstverlening door de autoriteiten te verbeteren (Veiligheidsprogramma van de Gemeenschap/Saferwereld). Samen met andere ontwikkelingsgerelateerde interventies is dit noodzakelijk voor de veerkracht en ontwikkeling van mensen.

Het land heeft sinds het begin van de oorlog in 2013 een toename van seksueel en gendergerelateerd geweld (SGBV) gezien. Dit heeft een traumatische erfenis achtergelaten, niet alleen voor individuele overlevenden maar ook voor hele gemeenschappen. Vaak worden vrouwen ontmoedigd en beroofd van hun rechten en stem, wat hun kwetsbaarheid vergroot. Bovendien zijn vrouwen zich vaak niet bewust van hun rechten en hebben ze geen wettelijke bescherming en geen toegang tot mechanismen waarmee hun grieven kunnen worden aangepakt.

Nederland ondersteunt vredesopbouwende initiatieven, verbetering van de positie van vrouwen en meisjes (bevordering van de rol van vrouwen bij vredesopbouw en preventie van gendergerelateerd geweld/niet-gewelddadige vrede) en versterking van de rechtsstaat en de toegang tot justitie (A2J en RoL/UNDP) in Zuid-Soedan, en werkt samen met meerdere partners, zoals internationale ngo's.

Resultaten

Indicator

Percentage begunstigden dat diensten heeft ontvangen van formele en informele autoriteiten met betrekking tot de menselijke veiligheid

Score

79%

Voortgang

Op schema

79% van de begunstigden meldde dat rechtshandhavings- en justitiële diensten effectieve/rechtvaardige behandeling bieden aan overlevenden van gendergerelateerd geweld (GBV).

Er zijn goede resultaten geboekt, ondanks GBV in Zuid-Soedan.

Door middel van dit project, geïmplementeerd door Nonviolent Peaceforce, ondersteunt Nederland directe bescherming, bewustwording van gedragsverandering en GBV-onderwerpen, capaciteitsopbouw van gemeenschapsgebonden beschermingsmechanismen en coördinatie en belangenbehartiging op lokaal en nationaal niveau.

Een combinatie van activiteiten draagt bij aan een omgeving die vrij is van alledaags geweld, waar de rechten van vrouwen en meisjes worden gerespecteerd en hun deelname en besluitvorming over vredesopbouw, bescherming en veiligheidskwesties wordt bevorderd.

Tot de belangrijkste resultaten in het kader van dit programma behoren 36.932 begunstigden die worden bereikt via bewustmakingsactiviteiten op het gebied van gedragsverandering en GBV-onderwerpen. Bijstand en doorverwijzingen voor steun na incidenten hebben 520 begunstigden geholpen. In totaal werden 2.637 mannen en jongens, en 4.841 vrouwen en meisjes ondersteund door middel van training en capaciteitsopbouw op het gebied van belangenbehartiging, communicatie en coördinatie met betrekking tot GBV-gerelateerde kwesties.

Indicator

Aantal begunstigden met toegang tot de rechter

Score

3.971

Voortgang

Op schema

In het kader van het UNDP/Access to Justice and Rule of Law-programma verkregen bijna 4.000 begunstigden toegang tot recht, waaronder 1.762 vrouwelijke begunstigden die gevallen van seksueel geweld of huiselijk geweld aan de rechter en andere justitiële dienstverleners voorlegden.

Het project Access to Justice and Rule of Law (A2J/RoL) opereert in een conflictcontext en in een nieuwe staat met niet-functionele instellingen. Via UNDP ondersteunt Nederland de capaciteitsopbouw en de mechanismen van de rechtsstaatinstellingen. Daarnaast ondersteunt Nederland de toegenomen vraag naar toegang tot de rechter op gemeenschapsniveau, door middel van op rechten gebaseerde interventies zoals de oprichting van een GBV en een jeugdrechtbank.

Ondanks de kwetsbaarheid van het land zijn de bereikte resultaten bemoedigend, aangezien ze het gestelde doel overschrijden. De belangrijkste resultaten waren een betere toegang tot de rechter door middel van rechtsbijstand, met inbegrip van juridisch advies, juridisch overleg en juridische vertegenwoordiging voor de rechtbanken. Door de Justice and Confidence Centres (GRCs) is het juridische bewustzijn van het publiek vergroot en heeft de gemeenschap zich op het niveau van de basis verspreid door op maat gesneden juridische informatie te verspreiden, wat heeft geleid tot een groter gebruik van juridische diensten door de burgers.

Er werden wetsontwerpen opgesteld, er vonden wetsherzieningen plaats en er werd een handboek voor constitutionele geschillen opgesteld. Dit laatste dient als hulpmiddel voor rechtshulpverleners (advocaten, rechters) om de toegang tot de rechter te bevorderen, kwetsbare groepen te beschermen en de grondwettelijke wetgeving te stimuleren.

Aan 1.118 overlevenden van seksueel en gendergerelateerd geweld werd begeleiding en psychologische ondersteuning geboden, evenals verwijzingen naar andere responsmechanismen.

12 mobiele rechtbanken verminderden de achterstand van rechtszaken en werkten gedurende 261 dagen in 9 gebieden in het land, waarvan5 oppositiegebieden.

Door de oprichting van een nationale taskforce, voor het beheer van rechtszaken en de opbouw van zijn capaciteit, werd het beheer van rechtszaken op basis van bewijsmateriaal in de justitiële sector transparanter en beter.

Achtergrond en toekomst Zuid-Soedan

Achtergrond

De kerngebieden van de Nederlandse interventies vallen onder de drie beleidspijlers van: veiligheid en rechtsorde, water en voedsel- en voedingszekerheid.

Nederland ondersteunt de versterking van de mensenrechten en het rechtssysteem, in relatie tot de overgang naar een vreedzame en rechtmatige samenleving. Het gaat hierbij om de fysieke en juridische bescherming van mensen en gemeenschappen, het waarborgen van juridische vertegenwoordiging, toegang tot de rechter en empowerment van gemeenschappen. De programma's werken aan de ontwikkeling van de capaciteit van justitie en rechtshandhavingsinstanties en zorgen ervoor dat de veiligheidsaanbieders onder civiel toezicht staan. De nadruk wordt gelegd op de aanpak van seksueel en gendergerelateerd geweld.

De helft (50%) van de Zuid-Soedanese bevolking heeft geen toegang tot veilig drinkwater en 90% van de bevolking heeft geen toegang tot verbeterde sanitaire voorzieningen, terwijl 61% nog steeds open ontlasting toepast. Nederland heeft, als een van de belangrijkste donoren in deze sector, gezorgd voor duurzame veilige drinkwaterbronnen, verbeterde sanitaire voorzieningen en hygiënevoorlichting in twee regio's met een gezamenlijke bevolking van ongeveer 2 miljoen Zuid-Soedanezen.

De voedselzekerheidssituatie in Zuid-Soedan blijft kritiek, aangezien meer dan 60% van de bevolking te kampen heeft met ernstige voedselonzekerheid. Nederland richtte zich op het opbouwen van de schokbestendigheid van gemeenschappen door middel van steun voor de productie van lokaal zaaigoed, toegang tot wegeninfrastructuur en financiering, en capaciteitsontwikkeling en het creëren van werkgelegenheid.

Blik op de toekomst

In februari 2020 is eindelijk een regering van nationale eenheid gevormd. Op basis van het beleid van deze nieuwe regering beoordelen we hoe we er het beste voor kunnen zorgen dat er overheidsdiensten worden geleverd aan de bevolking van Zuid-Soedan. Er zal behoefte zijn aan een goed beheer van de overheidsfinanciën en aan transparantie. Bovendien zullen voormalige strijders het leger verlaten en op zoek gaan naar banen. Het scheppen van banen door het verwerven van vaardigheden en andere vormen van onderwijs zal steeds belangrijker worden.

De gebiedsgerichte 'hubs'-aanpak is ontwikkeld om herstel- en weerbaarheidsinterventies in Zuid-Soedan te leveren. Deze aanpak is gericht op de uitvoering van veerkrachtactiviteiten in stabielere gebieden en maakt deel uit van een bredere aanpak die meerdere donoren omvat, namelijk het Partnership for Recovery and Resilience (PfRR). De gebiedsgerichte aanpak kan ook in andere delen van het land worden uitgevoerd, zodra deze stabieler worden. Door middel van humanitaire hulp en programma's gericht op stabilisatie is Nederland ook actief in minder stabiele gebieden. Voor een meer geografisch evenwichtige aanpak wil Nederland de stabilisatieactiviteiten in gebieden buiten de knooppunten ondersteunen.

Het doel is om de Zuid-Soedanese bevolking te helpen zo veel en zo snel mogelijk zelfvoorzienend te worden, en wel op de meest kosteneffectieve manier. Als het vredesakkoord overeind blijft, moet het in de nabije toekomst leiden tot meer stabiliteit en dus tot meer veerkracht bij allerlei schokken in Zuid-Soedan. De specifieke focus van toekomstige Nederlandse programma's zal liggen op voedsel- en voedingszekerheid, water, het creëren van werkgelegenheid en de rechtsstaat, inclusief het voorkomen van seksueel en gendergerelateerd geweld.

Het Corona virus zal naar verwachting een forse impact hebben. De mate waarin deze crisis gevolgen zal hebben voor lopende en geplande ontwikkelinsactiviteiten is momenteel nog niet duidelijk.

Aanvullende bronnen

Op de begrotingswebsite kunt u precies terugvinden hoe het budget voor 2019 is onderverdeeld en welke projecten ermee gefinancierd zijn.

  1. Bezoek de website
    Programma begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  2. Selecteer het begrotingsjaar 2019
Facebookpagina

Volg de Nederlandse ambassade in Zuid-Soedan op Facebook

Ambassade van Zuid-Soedan

Bezoek de website van de Nederlandse ambassade in Zuid-Soedan

Resultaten Water

Download PDF met resultaten voor Water in Zuid-Soedan

Resultaten Voedsel- en voedingszekerheid

Download PDF met resultaten voor Voedsel- en voedingszekerheid in Zuid-Soedan

Resultaten Veiligheid en Rechtsorde

Download PDF met resultaten voor Veiligheid en Rechtsorde in Zuid-Soedan

Uitgaven ambassade per kanaal

Metric

Uitgaven ambassade per thema

Metric

Dit zijn de financiële uitgaven van het kalenderjaar 2019. Dit komt niet volledig overeen met de resultaten op deze pagina die verzameld zijn tussen oktober 2018 - oktober 2019. Meer informatie hierover vindt u onder 'Over de Resultatenrapportage'.