Uitgelichte resultaten

2,5 miljoen mensen met toegang tot hernieuwbare energie

1 miljoen hectare bos onder duurzaam beheer

2,5 miljoen boerinnen en boeren bestendiger tegen klimaatverandering

669.000 mensen hebben voordeel van verbeterd waterbeheer

Aanvullende bronnen

Theory of Change Klimaat

Download het PDF-document met de Theory of Change voor Klimaat (najaar 2018)

Inleiding

De gevolgen van klimaatverandering worden steeds ernstiger. Met name de armsten worden hard geraakt, en onder hen in het bijzonder de vrouwen. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) worden alleen bereikt als regeringen en andere partners wereldwijd samenwerken om klimaatverandering te beperken. Mede daarom sloten 197 landen in 2015 de Klimaatovereenkomst van Parijs.

In deze overeenkomst spraken landen af de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2 graden en liefst tot 1,5 graad. Ook stelden zij vast dat aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering noodzakelijk is. Rijke landen verplichtten zich om ontwikkelingslanden hierbij (financieel) te helpen.

De afspraken betekenen dat landen op veel terreinen anders moeten gaan werken en investeren. Nederland ondersteunt ontwikkelingslanden bij de overgang naar koolstofarme, klimaatweerbare ontwikkelingspaden. Daarbij richt Nederland zich op toegang tot hernieuwbare energie, tegengaan van ontbossing, klimaatslimme landbouw en klimaatbestendig gebruik en beheer van water. Om goede resultaten te bereiken werkt Nederland samen met multilaterale organisaties, ngo’s, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

In de klimaatonderhandelingen blijft Nederland zich inzetten voor een goede invulling van de afspraken in het Parijse klimaatakkoord. Dit dient zowel de belangen van Nederland als die van ontwikkelingslanden. Met een diplomatieke campagne spoort Nederland andere landen aan om meer aan het tegengaan van klimaatverandering te doen.

Resultaten 2019

Klimaatverandering wordt veroorzaakt door een hogere concentratie broeikasgassen in de atmosfeer. Het is de wereld nog niet gelukt om deze ontwikkeling te stabiliseren, maar er zijn wel resultaten geboekt.

Nederland financiert hernieuwbare energieprojecten in ontwikkelingslanden. Dankzij deze projecten stoten ontwikkelingslanden jaarlijks al 26 miljoen ton CO2 minder uit en hebben 9,7 miljoen mensen toegang gekregen tot hernieuwbare energie sinds 2015.

Ook helpt Nederland bij het tegengaan van ontbossing in ontwikkelingslanden. Dit is belangrijk omdat bossen CO2 uit de atmosfeer opslaan. In het rapportagejaar is 1 miljoen hectare bosrijk gebied beter en meer duurzaam beheerd dankzij onze inspanningen.

Daarnaast helpt Nederland ontwikkelingslanden vooral met water- en voedselzekerheidsprogramma’s om hun weerbaarheid te vergroten tegen klimaatveranderingen die inmiddels onvermijdelijk zijn. In totaal zijn 669.000 mensen in stroomgebieden en 2,5 miljoen boerinnen en boeren weerbaarder gemaakt.

Tot slot heeft Nederland als covoorzitter van het zogenaamde NDC Partnerschap gezorgd voor extra ondersteuning van ontwikkelingslanden om hun nationale klimaatplannen (NDC’s) in 2020 ambitieuzer te maken en sneller uit te voeren.

Resultaatgebieden

Hernieuwbare energie Bossen Klimaatslimme landbouw Klimaat & Water Klimaatdiplomatie

Uitgelicht project klimaat

Schoon koken

In de mondiale energietransitie is nog te weinig aandacht voor energiegebruik in de keuken. Koken vormt de grootste vraag naar energie in veel lage-inkomenslanden. Nog steeds koken 2,9 miljard mensen op een traditionele manier met hout, houtskool en gedroogde mest. Dat beperkt vrouwen in hun ontwikkeling, draagt bij aan ontbossing en voedselonzekerheid en is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een van de voornaamste oorzaken van vroegtijdig overlijden in ontwikkelingslanden. De CO2-uitstoot hiervan is even groot als die van de luchtvaart wereldwijd.

Zonder drastische versnelling hebben in 2030 nog steeds 2,2 miljard mensen geen toegang tot schoon koken. Bij de klimaatactietop in New York in september 2019 heeft Nederland opgeroepen tot meer ambitie en als eerste land een bijdrage aan het nieuwe Clean Cooking Fund van de Wereldbank aangekondigd. Dit helpt overheden van ontwikkelingslanden hun beleid te richten op schoon koken. Nederland heeft verder nieuwe financiering verstrekt aan de Clean Cooking Alliance om bedrijven en investeerders te mobiliseren. En Nederland hielp de WHO bij de oprichting van het Health and Energy Platform of Action, een initiatief om schoon koken in ontwikkelingslanden hoger op de beleidsagenda te krijgen.

Hernieuwbare energie

Zonnelampen zijn een groot succes in Kenia. Credits: Sven Torfinn.

Toegang tot hernieuwbare energie

Om klimaatverandering te stoppen moeten we de overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie versnellen. Tegelijkertijd moeten we energie-armoede aanpakken. Wereldwijd leven nog 840 miljoen mensen zonder elektriciteit. Drie miljard mensen koken op traditionele, vervuilende manieren. Energie-armoede komt vooral veel voor in Afrika.

Nederland investeert in toegang tot hernieuwbare energie voor 50 miljoen mensen tussen 2015 en 2030. In de rapportageperiode heeft Nederland 2,5 miljoen mensen bereikt met zonne-energie, biogas en betere kooktoestellen. Nederland heeft in 2019 nieuwe programma’s ontwikkeld voor schoon koken en zonne-energie in de Sahel en de Hoorn van Afrika. Deze programma’s gaan de komende jaren resultaten opleveren.

Resultaatgebied openen

Zonnelampen zijn een groot succes in Kenia. Credits: Sven Torfinn.

Resultaten

Indicator

Toegang tot hernieuwbare energie

Voortgang

Op schema

Nederland heeft zich ten doel gesteld om tussen 2015 en 2030 in totaal 50 miljoen mensen te bereiken met toegang tot hernieuwbare energie. We rekenen de resultaten van gesteunde projecten toe aan Nederland op basis van de Nederlandse bijdrage in de totale publieke financiering. Met de resultaten die afgelopen jaar gerapporteerd zijn komt het totaal sinds 2015 op 9,7 miljoen mensen. Dat is volgens planning.

Over de rapportageperiode konden we energietoegang voor 2,5 miljoen mensen toerekenen aan Nederlandse financiering. Daarnaast heeft Nederland ook projecten voorbereid voor investeringen van multilaterale banken en de private sector. Op die manier heeft Nederland indirect nog eens 15,6 miljoen mensen toegang tot hernieuwbare energie verschaft.

Voortgang in resultaatgebied Hernieuwbare energie

Hoewel de resultaten van de gesteunde programma’s bemoedigend zijn, is de energie-uitdaging mondiaal zo groot dat de SDG’s en de doelstellingen van de Klimaatovereenkomst van Parijs nog buiten bereik zijn: de CO2-uitstoot van ontwikkelingslanden en opkomende economieën groeit nog steeds sterk. Zonder verdere versnelling van de inzet zullen in 2030 vooral in Afrika nog altijd 650 miljoen mensen zonder elektriciteit leven en 2,2 miljard mensen nog op een traditionele, vervuilende manier koken.

Daarom zet Nederland zich, naast de eigen investeringen, via een beleidsdialoog in om ook grootschalige investeringen door anderen, zoals de Wereldbank en private investeerders, in hernieuwbare energie in ontwikkelingslanden te bevorderen.

Het blijkt vooral moeilijk om investeringen aan te trekken voor schoon koken. Daarom werkt Nederland samen met de Wereldgezondheidsorganisatie en de Wereldbank om internationaal extra aandacht voor dit onderwerp te vragen.

Huishoudelijk biogas in Afrika

Biogassystemen zijn meestal ondergrondse tanks waar de mest van koeien en varkens wordt omgezet in biogas (om op te koken) en een restproduct dat gebruikt kan worden als organische meststof. Huishoudelijke biogassystemen zijn geschikt voor kleine boeren met een paar koeien of varkens.

Het Africa Biogas Partnership Program werkt sinds 2009 aan de ontwikkeling van de huishoudelijke biogassector in Ethiopië, Kenia, Oeganda, Tanzania en Burkina Faso. In 2018 installeerde het programma 6.600 biogassystemen, waarmee ruim 40.000 mensen werden bereikt. Het wordt uitgevoerd door HIVOS en SNV.

In 2019 werd de tweede fase van het biogasprogramma afgerond en kwamen alle betrokkenen bij elkaar om inzichten te delen en lessen te leren. Ook heeft het ministerie een externe evaluatie laten uitvoeren. Daaruit bleek dat het programma zeer relevant is voor boeren in Afrika. De film 10 years of powering lives in Africa illustreert dat op een treffende manier.

HIVOS-project website

Lees hier meer over het biogas project

Scaling Solar

Scaling Solar

Zonne-energie is op veel plaatsen al de goedkoopste en snelste bron van elektriciteit. Sub-Sahara Afrika bleef lang achter, omdat overheden en elektriciteitsbedrijven vaak niet wisten hoe ze zonne-energieprojecten moesten ontwikkelen en investeerders konden aantrekken.

De Wereldbankgroep heeft met Nederlandse steun het programma Scaling Solar opgezet om landen te helpen bij de ontwikkeling van zonne-energiecentrales.

Na een kleine vijf jaar blijkt dit programma al een groot succes. Waar fossiele centrales stroom produceren voor rond de $ 0,10 per kWh, lukte het Scaling Solar bij de eerste projecten in Zambia meteen een prijsdoorbraak van $ 0,06 per kWh te bereiken. Daarna volgden Senegal met $ 0,04 per kWh en in 2019 Ethiopië met $ 0,025 per kWh.

Inmiddels heeft Nederland extra financiering beschikbaar gesteld om dezelfde aanpak toe te passen op zonne-energie met opslag.

Scaling Solar website

Lees hier meer over het Scaling Solar project

SDG 7 Tracking

De voortgang van alle landen op de SDG 7-doelen

Bossen

Een Indonesische vrouw oogst bladeren in het bos. Met ondersteuning van de Indonesische partnerorganisatie van de Green Livelihood Alliance heeft haar dorp het recht gekregen om het bos zelf duurzaam te beheren. Credits: Irpan Lamago.

Tegengaan van ontbossing

Nederland wil ontbossing en verlies van biodiversiteit voorkomen. Zo beperken we de impact van klimaatverandering en vergroten we de weerbaarheid van mensen en ecosystemen tegen klimaatverandering. In de rapportageperiode ondersteunde Nederland 15.000 mensen die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van bos. In verschillende landen ondersteunde Nederland de overheid om wet - en regelgeving op te stellen en uit te voeren om duurzaam bosbeheer te verbeteren. Meer dan 1 miljoen hectare bos werd beschermd of onder duurzaam beheer gebracht. De behaalde resultaten voldoen aan de verwachtingen. Omdat ontbossing wereldwijd een urgent probleem is, gaat Nederland meer doen om ontbossing te voorkomen.

Resultaatgebied openen

Een Indonesische vrouw oogst bladeren in het bos. Met ondersteuning van de Indonesische partnerorganisatie van de Green Livelihood Alliance heeft haar dorp het recht gekregen om het bos zelf duurzaam te beheren. Credits: Irpan Lamago.

Om klimaatverandering en biodiversiteitsverlies te stoppen moet er een einde komen aan de wereldwijde ontbossing. Bossen zijn een belangrijke opslagplaats voor CO2 en herbergen meer dan 80% van de biodiversiteit op het land. Meer dan 1,6 miljard mensen, voornamelijk in ontwikkelingslanden, zijn afhankelijk van bossen voor hun levensonderhoud.

De SDG 15-doelstelling om alle ecosystemen te beschermen, te herstellen en duurzaam te gebruiken, is nog buiten bereik. Jaarlijks gaat 7 miljoen hectare tropisch bos verloren en ontbossing is verantwoordelijk voor ruim 10% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Grootschalige commerciële landbouw en kleinschalige zelfvoorzienende landbouw veroorzaken samen meer dan 80% van de totale ontbossing in tropische gebieden.

Nederland investeert in het tegengaan van ontbossing met als doel de uiterst waardevolle bossen in onder andere het Amazonegebied, het Congobekken en Zuidoost-Azië te behouden. We werken samen met overheden in ontwikkelingslanden en bieden ondersteuning voor formulering en implementatie van wet- en regelgeving die nodig is om ontbossing te stoppen en bos beter te beheren. Nederland steunt ook bedrijven en kleine boeren in bosrijke landschappen om duurzame landbouw te bedrijven, bos te beschermen en te herstellen op een manier die hen tegelijkertijd van een beter inkomen verzekert.

Resultaten

Indicator

Hectare bos onder duurzaam beheer of andere verbeterde praktijken die bijdragen aan minder ontbossing, meer opslag van broeikasgassen of grotere weerbaarheid van ecosystemen en mensen

Voortgang

Op schema

In de rapportageperiode werd ruim 1 miljoen hectare bos duurzaam beheerd. In 2016 en 2018 zijn verschillende programma’s afgelopen. Het aantal hectares bos onder duurzaam beheer is toch nagenoeg gelijk gebleven vanwege goede resultaten bij doorlopende programma’s. In 2019 zijn nieuwe programma’s gestart die naar verwachting vanaf 2020 voor extra resultaten zullen zorgen.

In bosrijke landschappen investeert Nederland zowel in bescherming en herstel van divers en koolstofrijk bos als in ondersteuning van lokale gemeenschappen en kleine boeren. Doel is om mensen weerbaarder te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering en om bos en biodiversiteit te behouden.

Een programma van Initiatief Duurzame Handel (IDH) heeft voortgang geboekt in gebieden waar veel ontbossing voorkomt in Indonesië, Brazilië, Vietnam, Kenia, Liberia en Ivoorkust. Het heeft ervoor gezorgd dat de overheid en de belangrijkste bedrijven in deze gebieden beter zijn gaan samenwerken om ontbossing te beperken. Voortbouwend op toezeggingen van bedrijven om ontbossing te stoppen, bereikt dit programma resultaten bij de productie van onder andere palmolie, soja, vlees, cacao en tropisch hardhout.

Een programma van het International Network for Bamboo and Rattan (INBAR) in Ethiopië, Kenia en Oeganda is erop gericht kleine boeren te helpen bij het duurzaam beheer van inheemse bamboebossen en de productie van bamboeproducten. Daarnaast wordt gedegradeerd land hersteld door middel van herbebossing.

Indicator

Publiek-privaat beleid dat is aangenomen, verbeterd en/of uitgevoerd en bijdraagt aan het stoppen van ontbossing, duurzaam bosbeheer en herbebossing

Voortgang

Op schema

Gedurende de rapportageperiode heeft Nederland via programma’s voor beter bestuur, beter beleid en een beter wettelijk kader bijgedragen aan hogere kwaliteit van bossen en randvoorwaarden voor beter bosbeheer. Daarbij werkt Nederland samen met regeringen en maatschappelijke organisaties in ontwikkelingslanden om illegale boskap tegen te gaan.

De programma’s voor beter bestuur proberen gebruik te maken van de kansen die de markt biedt. Zo ondersteunt Nederland een programma waarbij de Europese Commissie overheden in ontwikkelingslanden ondersteunt bij verbetering van hun bosbeheer. Dit in ruil voor vereenvoudigde markttoegang tot de EU. In het afgelopen jaar is er belangrijke voortgang geboekt in Guyana, Honduras en Vietnam.

Indonesië heeft als eerste alle stappen afgerond en heeft nu een compleet systeem voor het effectief stoppen van illegale houtkap. Sinds de voorgaande rapportageperiode is het aantal afgegeven exportvergunningen voor de export van legaal hout vanuit Indonesië naar de EU verdubbeld tot 70.000 met een totale waarde van meer dan € 2 miljard.

Het Forest Carbon Partnership Fund (FCPF) van de Wereldbank heeft ook belangrijke voortgang geboekt bij de ondersteuning van landen om een monitoringsysteem op te zetten om ontbossing te signaleren en te voorkomen. Met een goed functionerend monitoringsysteem kunnen landen aantonen dat ontbossing wordt tegengegaan. Ook kunnen zij daarmee aantonen hoeveel koolstof in het bos wordt opgeslagen.

Indicator

Aantal mensen in bosrijke landschappen direct ondersteund door programma’s voor duurzame landbouw, duurzaam bosbeheer en beter levensonderhoud

Voortgang

Op schema

Gedurende de rapportageperiode bereikte Nederland direct tenminste 15.000 kleine boeren en andere mensen in lokale gemeenschappen die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van het bos.

Nederland ondersteunt lokale gemeenschappen om nieuwe inkomstenbronnen te ontwikkelen, zodat zij niet langer stukken bos hoeven te kappen om in hun levensonderhoud te voorzien. Op deze manier zijn door een programma van IDH kleine producenten en inheemse volkeren ondersteund in Brazilië, Ethiopië, Indonesië, Ivoorkust, Kenia en Vietnam.

Een partnerschap van het Wereld Natuur Fonds en IUCN NL heeft bijgedragen aan betere inkomsten voor lokale gemeenschappen. In Myanmar werd de oprichting van een comité voor bosbescherming en duurzaam bosbeheer ondersteund. De lokale bevolking heeft nu zeggenschap over het duurzaam beheer van het bos. In Guyana werden gemeenschappen ondersteund bij de duurzame oogst en verkoop van producten uit het bos, zoals honing en medicinale planten, waardoor hun inkomen is gestegen.

In 2018 zijn enkele programma’s afgelopen waardoor er in de rapportageperiode minder mensen bereikt zijn. Bij enkele andere programma’s kan nog met onvoldoende zekerheid vastgesteld worden hoeveel mensen zijn bereikt. Naar verwachting ligt het werkelijke aantal bereikte mensen hoger dan weergegeven. Van programma’s die in 2019 zijn gestart worden vanaf 2020 extra resultaten verwacht.

Initiatief voor Duurzame Landschappen - Mau Forest Kenya

Het Mau-bos en aangrenzende landschappen is 400.000 hectare groot. De afgelopen jaren is ongeveer 25% van het gebied ontbost. Ontbossing bedreigt de biodiversiteit in het gebied en draagt bij aan klimaatverandering. Daarnaast is de toegang tot water van meer dan 10 miljoen mensen in gevaar, omdat zij afhankelijk zijn van de rivieren die in het Mau-bos ontspringen.

In samenwerking met overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties heeft Initiatief Duurzame Handel (IDH) een actieplan ontwikkeld voor bosbescherming, toegang tot water, duurzame energie en duurzame alternatieve inkomstenbronnen voor de lokale gemeenschappen in het Mau-bos. Door samen het actieplan uit te voeren wordt ruim 60.000 hectare van het Mau-bos beter beschermd en hersteld en worden lokale gemeenschappen ondersteund, zodat zij op een duurzame manier een beter inkomen verkrijgen.

Gegevens over het project via IDH

Lees meer over het project ISLA Mau Forest Kenya op de website van Initiatief Duurzame Handel (IDH)

Green Livelihood Alliance - Social Forestry in Indonesië

In Indonesië leven lokale gemeenschappen vaak in bosgebieden die eigendom zijn van de overheid. Via het Social Forestry programma kunnen gemeenschappen zelf de rechten verkrijgen om het bos duurzaam te beheren. Op deze manier behouden ze toegang tot hun land en inkomstenbronnen en wordt het bos duurzaam beheerd. Omdat het proces om landrechten te verkrijgen erg ingewikkeld is, hebben gemeenschappen hulp nodig om een aanvraag te doen.

De Indonesische partnerorganisaties van de Green Livelihoods Alliance (GLA) lobbyen bij de overheid om procedures te vereenvoudigen en meer vergunningen te verlenen aan lokale gemeenschappen. Ook helpen ze lokale gemeenschappen om landrechten te verwerven en hun land te beheren op zo’n manier dat bos behouden blijft en lokale gemeenschappen inkomsten verkrijgen. Inmiddels hebben 30 gemeenschappen in onder andere West-Sumatra en West-Kalimantan voor 56.000 hectare een vergunning gekregen met hulp van het GLA.

Social Forestry in Indonesië

Lees meer over het Social Forestry programma in Indonesië via de website van Tropenbos International. Green Livelihoods Alliance (GLA) bestaat uit Tropenbos Internationaal, Milieudefensie en IUCN Nederland.

Beleidsbrief Bossen

Lees de Kamerbrief Internationale inzet voor bosbehoud en -herstel.

Amsterdam Declarations Partnership

Een link naar de website van het Amsterdam Declarations Partnership, waarbinnen Nederland zich inzet om ontbossing tegen te gaan.

Klimaatslimme landbouw

Het partnerschap Partners for Resilience maakt klimaatslimme landbouw mogelijk voor vrouwen in Mali. Credits: CARE and Makmende Media.

Klimaatslimme landbouw

Kleine boeren in ontwikkelingslanden zijn kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. Onvoorspelbare weersomstandigheden, droogte en overstromingen vormen een gevaar voor hun landbouwopbrengsten. Ook bedreigt klimaatverandering de beschikbaarheid van betaalbaar voedsel voor de lokale consument. Daarom helpt Nederland via zijn voedselzekerheidsprogramma’s kleine boeren om zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. Ondersteuning richt zich bijvoorbeeld op betere opvang van regenwater, verbeterde landbouwtechnieken, betere weersinformatie en ontwikkeling van zaden die beter bestand zijn tegen droogte.

De resultaten worden weergegeven onder het thema Voedselzekerheid.

Thema Voedselzekerheid

De resultaten van dit subthema worden weergeven onder het thema Voedselzekerheid

Het partnerschap Partners for Resilience maakt klimaatslimme landbouw mogelijk voor vrouwen in Mali. Credits: CARE and Makmende Media.

Klimaat & Water

Duurzaam beheer van water in de Sahel. Credits: LuxDev Niger.

Klimaatbestendig gebruik en beheer van water

Klimaatverandering heeft grote gevolgen op het gebied van water. Op sommige plekken neemt de kans op overstromingen toe door stijging van de zeespiegel, meer smeltwater uit de bergen of heftiger regenval. Elders leidt klimaatverandering juist tot droogte en minder water. Op weer andere plaatsen is verzilting van grond- en oppervlaktewater een groot probleem. Met zijn waterprogramma’s maakt Nederland mensen minder kwetsbaar voor deze gevolgen.

De resultaten worden weergegeven onder het thema Water.

Thema Water

De resultaten van dit subthema worden weergeven op de Themapagina van Water

Duurzaam beheer van water in de Sahel. Credits: LuxDev Niger.

Klimaatdiplomatie

Minister Kaag als covoorzitter van het NDC-Partnerschap tijdens COP25

Klimaatdiplomatie

In de Klimaatovereenkomst van Parijs spraken landen af om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2 graden en liefst tot 1,5 graad. Landen doen nog onvoldoende om dit doel te bereiken.

In 2019 heeft Nederland via klimaatdiplomatie geprobeerd om andere landen te stimuleren meer klimaatambitie te tonen en meer actie te nemen. Dit is belangrijk, omdat landen in 2020 hun ambitie moeten verhogen en een nieuw plan moeten indienen om te laten zien wat ze de komende jaren meer gaan doen om de opwarming van de aarde te beperken. Hiertoe werd interdepartementaal samengewerkt onder coördinatie van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland en de Nederlandse klimaatgezant werden actief ingezet om de klimaatdiplomatiecampagne te voeren. Voor meer informatie over de ondernomen activiteiten en bereikte resultaten wordt verwezen naar de hieronder genoemde Kamerbrieven.

Resultaatgebied openen

Minister Kaag als covoorzitter van het NDC-Partnerschap tijdens COP25

Video ten behoeve van de Nederlandse klimaatdiplomatie

Bekijk deze korte video die Nederland heeft ontwikkeld om andere landen aan te sporen meer aan klimaatverandering te doen

Kamerbrief over Europese en mondiale klimaatdiplomatie

Lees de Kamerbrief over de inzet en voortgang van de klimaatdiplomatie

Kamerbrief over de resultaten van COP25

Lees de Kamerbrief over de resultaten van de VN-Klimaattop in Madrid december 2019 (COP25)

Kamerbrief over de inzet van NL tijdens COP25

Lees de Kamerbrief over de verwachtingen van de VN-Klimaattop in Madrid december 2019 (COP25)

SNV by Aidan Dockery

Achtergrond informatie thema klimaat

Achtergrond

In deze resultatenrapportage rapporteert Nederland over de resultaten die het met zijn klimaatfinanciering en diplomatieke inspanningen heeft bereikt. Klimaatfinanciering is meer dan het budget voor klimaat in de BHOS-begroting. Ook uit andere onderdelen van de begroting wordt aan klimaatactie in ontwikkelingslanden bijgedragen. In bijlage 6 van het HGIS-Jaarverslag 2019 wordt een overzicht van de Nederlandse klimaatfinanciering gegeven. Het bedrag dat hier genoemd wordt is de publieke klimaatfinanciering die Nederland in 2019 verstrekte.

Blik op de toekomst

Het kabinet Rutte III heeft besloten om meer aandacht te geven aan het tegengaan van klimaatverandering en aanpassing aan de gevolgen ervan.

Met extra geld voor klimaatactie in ontwikkelingslanden wil Nederland de armste en kwetsbaarste mensen beter ondersteunen. Veel van dit extra geld wordt ingezet via het nieuwe Dutch Fund for Climate and Development dat in 2019 van start is gegaan. Ook worden extra middelen ingezet om ontbossing te stoppen en gaat Nederland net als veel andere landen meer bijdragen aan het Groene Klimaatfonds.

Verder blijft Nederland zich richten op onderwerpen waar het op grond van zijn kennis, kunde en rol in de wereld het meest kan betekenen, zoals toegang tot hernieuwbare energie, klimaatslimme landbouw, klimaatbestendig gebruik en beheer van water en tegengaan van ontbossing. Daarbij blijft Nederland samenwerken met multilaterale organisaties, ngo’s, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

In 2020 zet Nederland zijn diplomatieke campagne voort om andere landen aan te sporen meer aan klimaatverandering te doen. Minister Kaag blijft dit jaar nog covoorzitter van het internationale samenwerkingsverband NDC Partnership.

Aanvullende bronnen

Op de begrotingswebsite kunt u precies terugvinden hoe het budget voor 2019 is onderverdeeld en welke projecten ermee gefinancierd zijn.

  1. Bezoek de website
    Programma begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  2. Selecteer het begrotingsjaar 2019
Themapagina Klimaat en ontwikkelingssamenwerking

Lees de pagina over het actuele beleid voor thema Klimaat

Facebookpagina NL Global Issues

Volg het thema Klimaat op de Facebookpagina van de Directie Inclusieve Groene Groei

Twitteraccount Directie Inclusieve Groene Groei

Volg het thema Klimaat via de Twitteraccount van de Directie Inclusieve Groene Groei

Klimaatdashboard ClimateNL

Kijk op dit dashboard voor gedetailleerde informatie over de publieke klimaatfinanciering van Nederland

Kamerbrief over Dutch Fund for Climate and Development (DFCD)

Lees de Kamerbrief over context, doelen, voorwaarden en inrichting van het Dutch Fund for Climate and Development

Website van Dutch Fund for Climate and Development (DFCD)

Bekijk de website van het Dutch Fund for Climate and Development met informatie over doelstellingen en werkwijze

Website van NDC Partnerschap

Bekijk de vwebsite van het NDC Partnership met informatie over doelstellingen, leden en werkwijze

Beleidsbrief Biodiversiteit

Lees de Kamerbrief over de versterking van de internationale inzet voor behoud van biodiversiteit.

Uitgaven per kanaal

Metric

Dit zijn de financiële uitgaven van het kalenderjaar 2019. Dit komt niet volledig overeen met de resultaten op deze pagina die verzameld zijn tussen oktober 2018 - oktober 2019. Meer informatie hierover vindt u onder 'Over de Resultatenrapportage'.