Uitgelichte resultaten

10.372 organisaties gesteund, in ruim 60 landen

6. 069 organisaties zijn nu sterkere lobbyisten

7000+ activiteiten om inclusieve en duurzame ontwikkeling te agenderen

1.481 wetten en normen aangepast ter bevordering van inclusie

Inleiding

In grote delen van de wereld neemt armoede af, gaan meer kinderen naar school en verbeteren hygiëne en gezondheid. Tegelijkertijd staan mensenrechten en democratische processen in veel landen onder druk. De kloof tussen arm en rijk wordt groter en kritische stemmen wordt het zwijgen opgelegd. Landen passen bijvoorbeeld strenge wetgeving toe die het journalisten en mensenrechtenverdedigers moeilijk maakt kritiek te uiten op overheid of bedrijven. Versterking van het maatschappelijk middenveld draagt bij aan een open samenleving en een sterke democratie en rechtsstaat.

Nederland steunt maatschappelijke organisaties om op te komen voor gelijkheid, mensenrechten en democratische processen. Specifieke aandacht gaat uit naar vrouwenrechten en gendergelijkheid. Maatschappelijke organisaties zoals mensenrechten-, vakbonds- en milieuorganisaties zijn cruciaal om mensen te informeren en te pleiten voor rechten en zorgen van burgers. Ook functioneren zij als bruggenbouwers tussen structureel uitgesloten of gediscrimineerde groepen, bedrijven en autoriteiten. Zij spreken overheden, bedrijven en gemeenschappen aan op hun verantwoordelijkheid wetten uit te voeren, rechten te respecteren en gehoor te geven aan internationaal vastgelegde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs).

Maatschappelijke organisaties zijn daarmee belangrijke partners in de uitvoering van Nederlands beleid. Onder dit thema staan de behaalde resultaten van het beleidskader Samenspraak en tegenspraak centraal. Samenspraak en Tegenspraak is gericht op het versterken van de onafhankelijke rol en bijdrage van het maatschappelijk middenveld ten behoeve van een meer duurzame en inclusieve samenleving.

Resultaten 2019

Nederland werkt in partnerschap met maatschappelijke organisaties. Er wordt strategische dialoog gevoerd over doelen en resultaten, kennis uitgewisseld en gebruikgemaakt van elkaars netwerk. Ieder draagt vanuit zijn unieke rol bij aan het tegengaan van ongelijkheid en het bevorderen van democratie. Zo worden gezamenlijk resultaten behaald die anders niet worden bereikt.

Nederland steunt 10.372 maatschappelijke organisaties in meer dan 60 landen. In 2018/2019 hebben minstens 7.377 initiatieven plaatsgevonden om mensen beter te informeren, te mobiliseren of het gesprek aan te gaan met autoriteiten. Mede daardoor zijn 1.481 wetten, maatregelen en normen beïnvloed voor meer inclusieve en duurzame ontwikkeling.

Deze resultaten hebben effect op de levens van miljoenen mensen. Het gaat om structurele veranderingen op de lange termijn. Zo verbetert de positie van vrouwen en jongeren geleidelijk, mede dankzij organisaties die hen informeren over hun rechten en opkomen voor hun belangen. Deze veranderingen dragen bij aan een beter toekomstperspectief voor mensen in ontwikkelingslanden, en aan stabiliteit en veiligheid die de samenleving zowel hier als daar ten goede komen.

Resultaatgebieden

Investeren in change makers Op weg naar verandering Betere wetten en beter gedrag

Uitgelicht project versterking maatschappelijk middenveld

Eerlijke verdeling van land voor Keniaanse marktverkopers

In Kenia heeft een provinciale overheid land toegewezen aan mensen die langs de kant van de weg producten verkopen. Ondanks dat 85% van deze leveranciers vrouwen zijn, werd hun slechts 20% van het beschikbare land toegewezen. Het Strategisch Partnershap Count Me In! steunde een lokale vrouwenrechtenorganisatie om in de gemeenteraad te lobbyen en een protest met 150 vrouwen te organiseren. Als gevolg hiervan is de lokale overheid een intern onderzoek gestart. Dit heeft geleid tot positieve veranderingen. De regering heeft het land opnieuw toegewezen, waardoor 70% van het beschikbare land werd toegekend aan vrouwelijke verkopers. De marktvrouwen kunnen daardoor in hun levensonderhoud voorzien en het eigendom van hun land verwerven. In deze tijd van krimpende ruimte voor maatschappelijke organisaties is het van groot belang om groepen die opkomen voor de rechten van vrouwen en meisjes te versterken. Hiermee kunnen zij hun werk voor mensenrechten, gelijkheid en rechtvaardigheid voortzetten.

Eerlijke verdeling van land voor Keniaanse marktverkopers

Investeren in change makers

Sterke maatschappelijke organisaties en mensenrechtenverdedigers wereldwijd

Mensenrechtenverdedigers, klimaatactivisten, journalisten en maatschappelijke organisaties spelen een cruciale rol in het bijdragen aan duurzame en inclusieve ontwikkeling. Nederland financiert 25 allianties van maatschappelijke organisaties op het gebied van onder andere vrouwenrechten, conflictpreventie, natuurbescherming en eerlijke handel. Vanuit deze allianties worden lokale organisaties in landen in Afrika, het Midden-Oosten, Azië en Latijns-Amerika ondersteund, zodat zij de belangen van hun achterban zo goed mogelijk kunnen behartigen.

Resultaatgebied openen

Nederland investeert in de capaciteiten van maatschappelijke organisaties op het gebied van pleiten en beïnvloeden. Daarmee ondersteunt Nederland hen om bij te dragen aan sociale, politieke en economische verandering voor inclusieve en duurzame ontwikkeling. In 2018/2019 werden meer dan 10.372 maatschappelijke organisaties in meer dan 60 landen gesteund op diverse thema’s. Meer dan 6.000 daarvan zijn aantoonbaar sterker geworden in het vervullen van hun rol als pleiter en beïnvloeder. Dit gebeurde bijvoorbeeld door trainingen over mensenrechten, het ontwikkelen van lobbytechnieken op lokaal, nationaal en internationaal niveau en het uitwisselen van geleerde lessen hierover. Je sterk maken voor mensenrechten en ontwikkeling waar iedereen van kan profiteren vraagt aanzienlijke moed, kennis en vaardigheden. In steeds meer landen worden burgers vervolgd of bedreigd als hun meningen en activiteiten niet overeenstemmen met de agenda van lokale machthebbers en worden zij uitgesloten van besluitvormingsprocessen die voor hen van belang zijn. Daarom is actieve en strategische steun aan maatschappelijke organisaties nu belangrijker dan ooit.

Een voorbeeld van een programma dat wordt ondersteund is het strategisch partnerschap Empowering People in Fragile Contexts, dat bijdraagt aan een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in vredesbesprekingen. En onder het strategisch partnerschap Towards a Worldwide Influencing Network worden wereldwijd maatschappelijke organisaties gemobiliseerd hun krachten te bundelen in de strijd tegen armoede. Dit heeft geleid tot een beweging van moedige burgers die via kunst, muziek en politiek aandacht vragen voor ongelijkheid.

Resultaten

Indicator

Aantal maatschappelijke organisaties dat wereldwijd wordt gesteund door Nederland

Voortgang

Op schema

10.372

Via 25 allianties steunt Nederland diverse maatschappelijke organisaties, variërend van internationale netwerken en grotere ngo’s zoals Oxfam Novib en Action Aid tot lokale milieuorganisaties, vakbonden en kleinere organisaties van gemarginaliseerde groepen. De allianties richten zich op diverse thema’s, zoals persvrijheid, vrede en veiligheid of eerlijke handel. Soms bundelen zij de krachten voor overkoepelende doelen zoals het bevorderen van vrijheid van meningsuiting of democratie.

Indicator

Aantal maatschappelijke organisaties dat aantoonbaar sterker is op het gebied van pleiten en beïnvloeden

Voortgang

Op schema

6.069

Een van de belangrijkste doelstellingen van Samenspraak en Tegenspraak is het versterken van de politieke rol van maatschappelijke organisaties. Dit betekent dat organisaties beter worden uitgerust met kennis en vaardigheden om op te komen voor hun rechten, contacten te onderhouden met hun achterban, onderzoek te doen, samen te werken met overheden en bedrijven, deel te nemen aan consultaties of juist meer de confrontatie op te zoeken via demonstraties of campagne.

Deelname vrouwen aan Afghaanse vredesbesprekingen

Deelname vrouwen aan Afghaanse vredesbesprekingen

Vrouwen in Afghanistan hebben recht om gelijkwaardig deel te nemen aan vredesprocessen tussen de Verenigde Staten en de Taliban en ook in de toekomst tijdens de Afghaanse vredesonderhandelingen. Deze onderhandelingen bepalen de toekomst van Afghanistan en gaan iedereen aan. Desalniettemin worden de stemmen van vrouwen nauwelijks gehoord. Cordaid en het Afghan Women Network (AWN) ondersteunen binnen het Empowering People in Fragile Contexts partnerschap vrouwen om hun plek aan de onderhandelingstafel te claimen. Zij bepleitten bij de Verenigde Naties en de leden van de VN-veiligheidsraad vrouwen een centrale rol te geven in de ontwikkeling van het land. De Amerikaanse senaat gaf vervolgens de regering opdracht Afghaanse vrouwen structureel te betrekken bij de gesprekken. Cordaid en AWN ondersteunen nu de delegatie vrouwen bij hun deelname aan de vredesbesprekingen en zorgen ervoor dat stemmen van vrouwen met diverse achtergronden vertegenwoordigd zijn en blijven.

Een beweging van mondige burgers in de strijd tegen armoede

Een beweging van mondige burgers in de strijd tegen armoede

De Keniaanse activiste Njoki Njehu heeft zich ontwikkeld tot opvallende stem binnen het wereldwijde debat over ongelijkheid. Als oprichter van Daughters of Mumbi versterkt ze de positie van vrouwenrechtenactivisten. Ieder jaar, als wereldleiders in Davos samenkomen voor het World Economic Forum, organiseert Njoki in de slum Dandora in Nairobi het Usawa Festival (Swahili voor ongelijkheid). Met muziek, theater en debatten over ongelijkheid inspireert ze andere burgers. Daarnaast is zij de coördinator van de Afrikaanse tak van de Fight Inequality Alliance (FIA), een alliantie van 200 maatschappelijke organisaties uit 26 landen. Vanuit die positie vraagt Njoki op internationale congressen aandacht voor de relatie tussen ongelijkheid en onderwijs, welvaart, gendergelijkheid en klimaat. In het programma Towards a Worldwide Influencing Network wordt het bereik van drijvende krachten als Njoki Njehu vergroot en zetten activisten zich in voor een wereld waarin gelijkheid de norm is.

Op weg naar verandering

Initiatieven van pleiten en beïnvloeden

De afgelopen jaren hebben maatschappelijke organisaties die door Nederland zijn gesteund op veel verschillende en succesvolle manieren hun stem laten horen. Zij hebben ongelijkheid en mensenrechtenschendingen op de agenda gezet van autoriteiten of bij het bredere publiek, bijvoorbeeld via onderzoeken, bijeenkomsten en nieuwsberichten. Zij zijn het gesprek aangegaan met overheden, bedrijven en traditionele en religieuze leiders om hen te ondersteunen bij het nemen van hun verantwoordelijkheden. Daar waar dialoog niet tot resultaat leidt, hebben maatschappelijke organisaties ook meer confronterende strategieën toegepast om besluitvorming te beïnvloeden, zoals demonstraties of publiekscampagnes.

Resultaatgebied openen

In 2018/2019 zijn meer dan 7.377 initiatieven ondernomen om onderwerpen voor meer inclusie en duurzaamheid op de kaart te zetten. Het lukte maatschappelijke organisaties ten minste 5.460 keer in gesprek te gaan met autoriteiten uit de politiek, het bedrijfsleven of de eigen gemeenschap om de politieke agenda te beïnvloeden.

Een voorbeeld is het werk van Citizen Agency Consortium. Dit partnerschap was in staat om informatie van overheden en bedrijven over bijvoorbeeld budgetten, infrastructuurprojecten en gezondheidszorg toegankelijk te maken voor burgers. De toegang tot informatie heeft ervoor gezorgd dat inheemse groepen in de Filipijnen hun recht op financiële ondersteuning van een mijnbouwbedrijf konden claimen. En met ondersteuning van het Health System Advocacy Partnership zijn Oegandese jongeren versterkt in hun positie om zich te uiten en aanbevelingen te doen richting lokale politici. Met succes: op aanbeveling van jongeren is budget vrijgemaakt voor diensten waar jongeren zich kunnen laten informeren over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR).

Resultaten

Indicator

Aantal initiatieven van pleiten en beïnvloeden

Voortgang

Op schema

7.377

Initiatieven van pleiten en beïnvloeden zijn er in soorten en maten: van een internationale publiekscampagne en een bijeenkomst in een lokale gemeenschap tot het uitspreken van een statement tijdens een vergadering van de Verenigde Naties en een demonstratie op straat. Dit alles kan bijdragen aan het beïnvloeden van de publieke en politieke opinie die uiteindelijk sociale verandering teweegbrengt.

Indicator

Aantal gelegenheden om gehoord te worden

Voortgang

Op schema

5.460

Het aantal gelegenheden waarbij maatschappelijke organisaties een onderwerp op de agenda hebben gekregen, invloed konden uitoefenen op maatschappelijke debatten en/of aanschoven bij beleidsmakers, is een belangrijke graadmeter voor duurzame verandering. Of het nu gaat om politieke besluitvorming, beslissingen van bedrijven, of normen en regels van lokale leiders, het is belangrijk de betreffende mensen erbij te betrekken en te horen. Alleen zo komen duurzame oplossingen tot stand die recht doen aan alle betrokkenen.

Oegandese jongeren laten van zich horen

Oegandese jongeren laten van zich horen

In Oeganda is meer dan 70% van de bevolking jonger dan 30 jaar. Het is van cruciaal belang dat zij vrije en geïnformeerde keuzes kunnen maken over hun eigen lichaam en leven. Dit is helaas in veel landen niet het geval. Het strategisch partnerschap Health System Advocacy steunt burgers en lokale maatschappelijke organisaties in Sub-Sahara Afrika om op te komen voor hun seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Binnen dit partnerschap organiseert de Oegandese organisatie Kabale Women in Development (KWID) dialogen tussen jongeren en lokale autoriteiten. Hierdoor zijn jongeren nu structureel vertegenwoordigd in de besluitvorming in het Kabale district en is een jongerenraad opgezet. Op aanbeveling van jongeren heeft het district budget toegekend voor het opzetten van aparte diensten voor jongeren waar zij geïnformeerd worden over hun seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, zoals het recht op anticonceptie. Ook gaat het district leden van de jongerenraad coachen. Jongeren kunnen hierdoor zelf beslissingen nemen over zaken die van invloed zijn op hun leven.

Toegang tot informatie als middel om autoriteiten aan te spreken

Toegang tot informatie als middel om autoriteiten aan te spreken

Inheemse volken hebben een essentiële rol in de wereld door de eeuwenoude kennis die zij bezitten over natuur en cultuur. Hun land- en mensenrechten moeten echter vaak plaatsmaken voor infrastructuur- en mijnbouwprojecten. “Wij hebben het recht mee te beslissen over hoe ons land wordt gebruikt”, zegt Sylvestera, leider van de Tagbanuasgemeenschap. Op hun stuk land in de Filipijnen is een mijnbouwbedrijf gestart. In de Filipijnse wetgeving is vastgelegd dat 1% van de omzet van mijnbouwbedrijven naar de bevolking moet gaan. Deze wet is echter bij velen onbekend en het budget is vaak moeilijk te begrijpen. Het Open Up Contracting programma werkt daarom aan het toegankelijk maken van informatie van de overheid en bedrijven. De lokale organisatie Bantay Kita hielp Sylvestera en haar gemeenschap kennis te vergaren van het mijnbouwcontract en –budget. Hierdoor konden zij aanspraak maken op hun rechten om 1 % van het budget te besteden aan de gewenste gezondheidsfaciliteiten, onderwijs en wegen.

Betere wetten en beter gedrag

Wetgeving en gedrag voor meer inclusieve en duurzame ontwikkeling

Maatschappelijke veranderingen die bijdragen aan inclusieve en duurzame samenlevingen zijn langetermijnprocessen. Nederland steunt maatschappelijke organisaties om hierin een rol te spelen. Dit heeft belangrijke resultaten opgeleverd op diverse thema’s. Zo hebben in verschillende landen overheden hun wetten verbeterd of bestaande wetten daadwerkelijk uitgevoerd na advies of druk van maatschappelijke organisaties. Hetzelfde geldt voor het gedrag en beleid van bedrijven, bijvoorbeeld ten aanzien van uitbuiting van arbeiders of veranderende normen en waarden in een samenleving over het belang van gendergelijkheid.

Resultaatgebied openen

Om klimaat, vrouwenrechten, eerlijke handel en vrijheid van meningsuiting en vergadering te beschermen of te bewerkstelligen zijn er kaders nodig. Deze kaders leggen de rechten en regels vast op papier en zorgen ervoor dat ze in praktijk worden gebracht. Maatschappelijke organisaties spelen hierin een belangrijk rol door hun positie als waakhond en adviseur richting overheden en bedrijven. Met de opgedane kennis over lobbytechnieken en rechten, informatie over mensenrechten- of klimaatschendingen en aanbevelingen voor verbeteringen spreken zij autoriteiten aan op hun gedrag en wetgeving. In 2018/2019 zijn 1.481 wetten, maatregelen en normen beïnvloed door maatschappelijke organisaties voor meer inclusieve en duurzame ontwikkeling. Maatschappelijke organisaties hebben daarnaast voor 1.539 wetten, maatregelen en normen ondersteuning geboden op de naleving en goede implementatie hiervan.

In Jordanië werkt bijvoorbeeld het International Center for Not-for-Profit Law (ICNL) aan het voorkomen van een wetswijziging die de internetvrijheid van mensen ernstig beperkt. En Partnership for Rights, Inclusivity, Diversity and Equality (PRIDE) deed met succes aanbevelingen richting de Pakistaanse overheid om de mensenrechtensituatie van transgenders te verbeteren.

Resultaten

Indicator

Aantal wetten, maatregelen en normen dat is beïnvloed door maatschappelijke organisaties voor meer inclusie en duurzaamheid

Voortgang

Op schema

1.481

De beïnvloeding van wetgeving, maatregelen en normen houdt in sommige gevallen in dat nieuwe, meer inclusieve normen zijn aangenomen. In andere gevallen zijn schadelijke wetten, regelgeving en normen tegengehouden of verbeterd om beter te voorzien in de rechten en zorgen van belanghebbenden. Het beïnvloeden van wetten, maatregelen en normen is meestal een langdurig proces waar veel verschillende organisaties en mensen bij betrokken zijn.

Indicator

Aantal geïmplementeerde wetten, maatregelen en normen

Voortgang

Op schema

1.539

Goede wetten, maatregelen en normen zijn belangrijk, maar ze hebben alleen effect wanneer ze ook daadwerkelijk worden toegepast. Maatschappelijke organisaties vervullen hierbij een essentiële rol door overheden, bedrijven en gemeenschappen aan te spreken op hun verantwoordelijkheden en toezeggingen.

Internetvrijheid in Jordanië

Internetvrijheid in Jordanië

In oktober 2018 diende de regering van Jordanië een voorstel in voor een wetswijziging op het gebied van cybercriminaliteit. Hierdoor zou bijna elke vorm van internetgebruik strafbaar worden. Zelfs het versturen van een privébericht via sociale media kon onder de noemer haatzaaiing reden zijn voor arrestatie. Activisten en oppositieleiders vreesden het doelwit te worden van valse beschuldigingen. The International Center for Not-for-Profit Law (ICNL) deed onafhankelijk onderzoek en deelde dit met maatschappelijke organisaties, de overheid en de internationale gemeenschap. Hierdoor konden lokale organisaties zich uitspreken tegen de wetswijzigingen en een campagne lanceren om het bewustzijn te vergroten over de negatieve gevolgen. Ook nam ICNL deel aan een hoorzitting die wereldwijd aandacht vestigde op de ernst van de wetswijziging. De snelle reactie bleek succesvol. De regering heeft het voorstel in december 2018 ingetrokken en een aangepaste versie aan het parlement voorgelegd.

Transgenderwetgeving in Pakistan

Transgenderwetgeving in Pakistan

In mei 2018 werd in Pakistan de zogeheten Transgender persons (protection of Rights) Act aangenomen. Deze wet beschermt de gelijke rechten van transgenderpersonen en is uniek in Pakistan en omliggende landen. De lobbyactiviteiten van Partnership for Rights, Inclusivity, Diversity and Equality (PRIDE) droegen bij aan het tot stand komen van deze wet. PRIDE-activisten kwamen samen op de Nederlandse residentie in Islamabad om een gezamenlijke lobbystrategie te ontwikkelen richting diplomaten van de Equal Rights Coalition. PRIDE deed onder andere aanbevelingen over de rechten van transgenderpersonen tijdens de Universal Periodic Review, een vierjaarlijks moment waarop overheden verantwoording afleggen over de mensenrechtensituatie in hun land. Pakistan accepteerde enkele van deze aanbevelingen en de Transgender persons Act werd in 2018 aangenomen. Nu informeren maatschappelijke organisaties burgers en politie over de inhoud van deze wet en draagt de alliantie bij aan het daadwerkelijk uitvoeren van de wet.

Achtergrond informatie thema versterking maatschappelijk middenveld

Achtergrond

De resultaten, ervaringen en geleerde lessen van het afgelopen jaar tonen aan dat ondersteuning van het maatschappelijk middenveld onverminderd van belang is. Zeker nu de ruimte voor het maatschappelijk middenveld in veel landen onder druk staat. In meer dan honderd landen worden de vrijheden van vereniging, vergadering en meningsuiting sterk ingeperkt, bijvoorbeeld door middel van bureaucratische restricties of door openlijk geweld. En steeds vaker worden nieuwe technologieën en surveillancemethoden gebruikt om mensenrechtenverdedigers en vreedzame demonstranten te volgen en te intimideren. Dit raakt niet alleen maatschappelijke organisaties zelf, maar ook datgene waar zij voor staan, zoals inzet op gendergelijkheid, corruptiebestrijding of milieubescherming.

Het beschermen van de ruimte waarin mensen zich kunnen uitspreken vraagt om een aanpak die nauw aansluit bij de lokale context, zodat lokale maatschappelijke organisaties zeggenschap hebben over de manier waarop Nederland daaraan kan bijdragen. Nederland is een van de weinige donoren die de onafhankelijke rol van het maatschappelijk middenveld steunt en pleit voor meer ruimte voor maatschappelijke organisaties. Deze benadering wordt internationaal erkend als uniek en vooruitstrevend.

Blik op de toekomst

In december 2019 is het beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld (2021-2025) gepubliceerd. In dit kader staat de onafhankelijke, krachtige rol van maatschappelijke organisaties en het sociaal contract tussen burgers, overheid en bedrijfsleven centraal. Strategische partnerschappen en het bevorderen van vrouwenrechten, gendergelijkheid en inclusie zijn dwarsdoorsnijdende thema’s. Dit betekent ook het actief betrekken van mensen met een beperking, lesbische, homoseksuele, biseksuelen, transgender- en intersekse personen (LHBTI’ers) en religieuze en etnische minderheden.

Het subsidie-instrument Power of Voices is de opvolger van Samenspraak en Tegenspraak en richt zich op het versterken van maatschappelijke organisaties en hun bijdrage aan een inclusieve en duurzame samenleving. Bescherming en bevordering van het maatschappelijk middenveld staat hierbij nog meer centraal dan in vorige kaders.

Er is in dit instrument ook meer aandacht voor zeggenschap en een sterkere rol van organisaties in ontwikkelingslanden in de vormgeving en uitvoering van programma’s. Van Nederlandse en internationale organisaties wordt verwacht dat zij lokale organisaties meer autonomie geven en hen aanvullen met vernieuwing en versterking van netwerken. Nederland wil zo bijdragen aan gelijkwaardige verhoudingen tussen organisaties uit verschillende landen. Bovendien is de kans op succesvolle en blijvende verandering groter als mensen en organisaties lokaal zélf de drijvende kracht zijn.

Aanvullende bronnen

Op de begrotingswebsite kunt u precies terugvinden hoe het budget voor 2019 is onderverdeeld en welke projecten ermee gefinancierd zijn.

  1. Bezoek de website
    Programma begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  2. Selecteer het begrotingsjaar 2019
Beleidsbrief

Beleidskader Samenspraak en Tegenspraak

Onderzoek

Zes onderzoeken naar de aannames achter het Nederlandse beleid voor maatschappelijke organisaties. Uitgezet door NWO-WOTRO en Include.

Evaluatie

Evaluatie naar het functioneren van strategische partnerschappen tussen maatschappelijke organisaties en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Uitgevoerd door IOB.

Beleidsbrief

Beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld

Rapport

Civicus jaarlijkse rapportage over de status van maatschappelijk middenveld wereldwijd in 2019

Uitgaven per kanaal

Metric

Dit zijn de financiële uitgaven van het kalenderjaar 2019. Dit komt niet volledig overeen met de resultaten op deze pagina die verzameld zijn tussen oktober 2018 - oktober 2019. Meer informatie hierover vindt u onder 'Over de Resultatenrapportage'.