Uitgelichte resultaten

882 maatschappelijke organisaties en netwerken gesteund

451 bijdragen aan positieve gedragsverandering

36 organisaties gesteund voor het versterken van de rol van vrouwen in conflictoplossing en vredesopbouw

Ruim 60.000 vrouwen getraind in economische vaardigheden

150 traditionele rechtbanken zijn gendersensitief en functioneren beter

Aanvullende bronnen

Theory of Change

Theory of Change Vrouwenrechten en gendergelijkheid - najaar 2018

Inleiding

Nederland draagt met het internationale beleid voor vrouwenrechten en gendergelijkheid bij aan het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) en in het bijzonder SDG 5 (gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen en meisjes). De focus ligt op vier subdoelen:

vergroten van vrouwelijk leiderschap en deelname van vrouwen aan (politieke) besluitvorming;

economische zeggenschap en verbeterde economische omgeving voor vrouwen;

voorkomen en stoppen van geweld tegen vrouwen en meisjes;

versterking van de rol van vrouwen in conflictoplossing en vredesopbouw.

Nederland zet zich wereldwijd in om deze doelen te bereiken via genderdiplomatie en genderspecifieke programma’s. Nederland steunt maatschappelijke organisaties en individuele vrouwenrechtenverdedigers die zich inzetten voor bovengenoemde doelen. Zij spelen een belangrijke rol bij het vragen van aandacht voor en het versterken van de positie van vrouwen. Ook moedigt Nederland samenwerking met bedrijven aan om de arbeidsomstandigheden voor vrouwelijke werknemers en de kansen voor vrouwelijke ondernemers te verbeteren.

Daarnaast werkt Nederland aan het versterken van vrouwenrechten en gendergelijkheid in internationale verdragen, resoluties en afspraken. Een voorbeeld is de tweejaarlijkse VN-resolutie waarmee Nederland samen met Frankrijk meer internationale aandacht en inzet vraagt om geweld tegen vrouwen en seksueel grensoverschrijdend gedrag aan te pakken.

Resultaten 2019

Alleen als vrouwen en mannen gelijke kansen en rechten hebben, kunnen vrouwen een grotere rol spelen in politiek, economie en vredesprocessen. Nederland zet daarom in op het verbeteren van de randvoorwaarden daarvoor. In 2019 hebben we in totaal 882 maatschappelijke organisaties ondersteund. Deze organisaties spelen een belangrijke rol bij het agenderen en monitoren van vrouwenrechten en gendergelijkheid. Zij sporen overheden, bedrijven en andere maatschappelijke spelers aan om vrouwenrechten en gendergelijkheid te bevorderen.

Ook geven deze organisaties voorlichting aan mannen en vrouwen en ondersteunen zij vrouwen om hun potentieel beter te benutten. Ruim 68.000 individuele vrouwen en meisjes hebben hierdoor meer kennis gekregen van hun rechten. Ze hebben vaardigheden ontwikkeld om hun invloed te vergroten. Ook zijn andere maatschappelijke spelers zoals beleidsmakers, bestuurders, politieagenten en docenten getraind in het bevorderen van gelijke rechten en kansen. In 478 gevallen is een aantoonbare bijdrage geleverd aan wetgeving en gedrag om vrouwenrechten en gendergelijkheid te verbeteren.

Resultaatgebieden

Voorkomen van geweld tegen vrouwen Vrouwen, vrede en veiligheid Economische participatie Politieke participatie

Uitgelicht project vrouwenrechten en gendergelijkheid

Leading from the South (LfS)

Leading from the South heeft afgelopen jaar 240 vrouwenorganisaties gesteund in 90 landen. Het programma is uniek, omdat het geleid en uitgevoerd wordt door feministische vrouwenfondsen en -organisaties uit zuidelijke landen. Hierdoor krijgen vrouwen en meisjes ter plekke de kans hun eigen positie en die van anderen te verbeteren.

De organisaties werken aan de politieke, sociale en economische empowerment van vrouwen en meisjes. Een voorbeeld is het werk van de Zimbabwe Women Lawyers Association. Deze organisatie heeft met steun van Leading from the South met succes bij de officier van justitie gepleit voor betere wetgeving en administratieve regels voor behandeling van zaken rondom huiselijk geweld en seksuele delicten.

Leading from the South

Lees meer over het programma Leading from the South

Voorkomen van geweld tegen vrouwen

Organization of Women's Freedom in Iraq (OWFI) protesteert in Bagdad tegen geweld tegen vrouwen op Internationale Vrouwendag 2018. Credits OWFI

Vrouwen en meisjes hebben recht op een leven vrij van geweld

Nederland wil alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes tegengaan. Dit doen we via genderdiplomatie en genderspecifieke programma’s. Zo steunt Nederland de jaarlijkse Orange the World-campagne en maakt Nederland zich sterk voor aanname van de tweejaarlijkse VN-resolutie over het tegengaan van geweld tegen vrouwen.

Daarnaast heeft Nederland 79 maatschappelijke organisaties gesteund die zich inzetten om geweld tegen vrouwen te stoppen. Ze vangen slachtoffers op en werken samen met de zorgsector en de politie om geweld te voorkomen. Ruim 5.500 vrouwen en meisjes zijn door de organisaties getraind om op te komen voor hun rechten en zich te verzetten tegen geweld.

Resultaatgebied openen

Organization of Women's Freedom in Iraq (OWFI) protesteert in Bagdad tegen geweld tegen vrouwen op Internationale Vrouwendag 2018. Credits OWFI

Geweld tegen vrouwen vormt een groot probleem voor de volksgezondheid en is een schending van mensenrechten. Volgens schattingen heeft wereldwijd een op de drie vrouwen te maken met fysiek of seksueel geweld.

Nederland wil alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes tegengaan. Het richt zich daarbij op drie niveaus: wetgeving en beleid, handhaving, en aanpassen van normen en waarden die geweld tegen vrouwen in stand houden. In 2018 heeft Nederland een VN-resolutie ingediend die overheden oproept om geweld tegen vrouwen en seksueel grensoverschrijdend gedrag aan te pakken. Daarnaast vragen we aandacht voor het tegengaan van geweld tegen vrouwen via de jaarlijkse Orange the World-campagne.

Via genderspecifieke programma’s worden maatschappelijke organisaties gesteund die bekend zijn met de lokale context. Zij bieden hulp aan slachtoffers, roepen op tot overheidsingrijpen en zetten zich in om iedereen te bereiken en waar mogelijk te betrekken. Om geweld tegen vrouwen te stoppen is het namelijk belangrijk de normen en waarden te veranderen die het probleem in stand houden. Echtgenoten, vaders en zonen, maar ook bestuurders, politieagenten, artsen en docenten worden daarom getraind in vrouwenrechten en het voorkomen van geweld tegen vrouwen.

Resultaten

Indicator

Aantal aantoonbare bijdragen aan de randvoorwaarden voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen en meisjes

Voortgang

Op schema

Via lobby, bewustmaking en training dragen Nederlandse programma’s bij aan veranderingen in wetgeving en gedrag om geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan. In totaal zijn 8 aantoonbare bijdragen in beleid en wetgeving geleverd en 1001 aantoonbare bijdragen aan veranderingen in gedrag, normen en waarden. Over het algemeen geldt dat het bereiken van dit soort veranderingen veel tijd kost en resultaten niet direct zichtbaar zijn.

Waarom meten we deze indicator?

Geweld tegen vrouwen en meisjes pakken we op verschillende niveaus aan:

wetgeving en beleidregelgeving en handhavinggemeenschappen en samenleving als geheel waar normen en gebruiken dit onrecht gedogen en in stand houden

Via lobby, bewustmaking en training dragen Nederlandse programma’s bij aan veranderingen in wetgeving en gedrag.

Hoe wordt de waarde bepaald?

Aantoonbare bijdragen aan verbeterde randvoorwaarden voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen en meisjes worden gemeten op het niveau van beleid en gedrag. Dit kunnen bijvoorbeeld verbeteringen van wetgeving, actieplannen en procedures zijn, of veranderingen in normen, waarden en gedrag van sleutelpersonen zoals bestuurders of samenlevingen als geheel.

Indicator

Aantal vrouwen en organisaties gesteund om geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan

Voortgang

Op schema

2018/2019

Maatschappelijke organisaties zijn belangrijk om geweld tegen vrouwen en meisjes aan te pakken. Ze kennen de lokale context, vangen slachtoffers op en werken samen met de zorgsector en de politie om geweld te voorkomen. Daarnaast trainen ze zowel mannen als vrouwen in het behartigen van de rechten van vrouwen. Het versterken van de capaciteit van organisaties en individuele vrouwen is een centraal element van het Nederlandse beleid voor vrouwenrechten en gendergelijkheid.

Waarom meten we deze indicator?

In 2018/2019 steunde Nederland 5.403 organisaties die zich speciaal inzetten om geweld tegen vrouwen en meisjes te stoppen. De organisaties doen uiteenlopend werk, van opvang van slachtoffers tot het trainen van politieagenten om hun dienstverlening te verbeteren. Deze organisaties versterken ook de capaciteit van een groot aantal vrouwen en meisjes om op te komen voor hun rechten en die van anderen.

Hoe wordt de waarde bepaald?

Het aantal organisaties en vrouwen met versterkte capaciteit wordt gemeten via het 5C-model. Dit houdt in dat zij capaciteit of vaardigheden vergroten op minimaal een van de volgende vlakken: capaciteit om actie te ondernemen, capaciteit om resultaten te behalen, capaciteit om aan te passen, capaciteit om externe stakeholders te betrekken en capaciteit om coherentie te bereiken.

Voortgang in resultaatgebied Voorkomen van geweld tegen vrouwen

In 2018/2019 hebben we via het programma Funding Leadership and Opportunities for Women (FLOW) 79 organisaties gesteund die zich inzetten om geweld tegen vrouwen te stoppen. In totaal zijn ruim 5.500 vrouwen en meisjes voorgelicht over hun rechten en getraind in weerbaarheid en het tegengaan van geweld. Een Irakese vrouwenrechtenorganisatie organiseert in eigen land regelmatig conferenties over verbetering van de rechtspositie van vrouwen, bewustwordingscampagnes voor een breder publiek via de media en trainingen van vrouwelijke journalisten. Via de VN weten zij pressie uit te oefenen op de Iraakse overheid om de rechtspositie van en dienstverlening aan vrouwen te verbeteren.

Orange the World-campagne 2019

Orange the World-campagne 2019

Nederland gaf ook in 2019 gehoor aan de oproep van UN Women om geweld tegen vrouwen en meisjes een halt toe te roepen door zich aan te sluiten bij de internationale campagne Orange the World (16 Days of Activism). Meer dan 140 Nederlandse gemeenten deden mee aan de campagne. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Mensenrechtenambassadeur en de burgemeester van Utrecht gaven gezamenlijk het startsein. In Nederland werden zestien dagen lang meer dan 100 publieke gebouwen, inclusief het gemeentehuis in Utrecht en het EYE in Amsterdam, in de voor de campagne kenmerkende kleur oranje verlicht.

Ook Nederlandse ambassades en consulaten grepen Orange the World aan om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen wereldwijd. Dit jaar deden meer dan 40 ambassades en consulaten mee. Zo werden de ambassades in Harare, Dhaka, Rome en New Delhi oranje verlicht en werden in samenwerking met belangrijke stakeholders paneldiscussies georganiseerd.

Orange the World

Bezoek de website voor meer nieuws rondom de campagne

Vrouwen, vrede en veiligheid

Nederland heeft binnen het NAP-programma in Libië acht maatschappelijke organisaties gesteund, die via gezamenlijke trainingen leren over het opzetten van gender-sensitieve vredesinitiatieven. Credits Cordaid

Vrouwen zijn op zinvolle wijze betrokken bij het voorkomen en oplossen van conflict

Vredesonderhandelingen met vrouwen aan tafel leiden tot duurzamere vrede. VN-Veiligheidsraad Resolutie 1325 richt zich op versterking van de rol van vrouwen in de opbouw van vrede en veiligheid, en op de bescherming tegen seksueel geweld in conflict. In 2019 droeg Nederland met Nationaal Actieplan (NAP) 1325 bij aan programma’s in Afghanistan, Irak, Jemen, Syrië, Zuid-Soedan, Colombia, Democratische Republiek Congo en Libië.

Nederland droeg in 2019 ook bij aan het Women’s Peace and Humanitarian Fund in Mali. Via het pilotfonds Peace and Security 4 All steunde Nederland kleinschalige projecten gericht op doelgroepen of thema’s die binnen het NAP onderbelicht zijn.

Resultaatgebied openen

Nederland heeft binnen het NAP-programma in Libië acht maatschappelijke organisaties gesteund, die via gezamenlijke trainingen leren over het opzetten van gender-sensitieve vredesinitiatieven. Credits Cordaid

Onderzoek toont aan dat vredesonderhandelingen waar vrouwen aan tafel zitten duurzamere en meer inclusieve vrede opleveren. Net zoals organisaties met een brede diversiteit tot betere prestaties komen, leveren vredesonderhandelingen met een representatieve vertegenwoordiging meer duurzame uitkomsten op. Om die reden steunt Nederland projecten die onder andere als doel hebben vrouwen een plek te geven aan de onderhandelingstafel. In Jemen financiert Nederland bijvoorbeeld een project waarin vrouwen, lokale ngo’s en besluitvormers training krijgen over gendernormen. Deze normen bemoeilijken vaak de deelname van vrouwen aan vredesprocessen. Het is belangrijk ook lokale besluitvormers te trainen, zodat zij beter rekening kunnen houden met de behoeften en belangen van vrouwen. In Colombia steunt Nederland een programma gericht op de implementatie van het vredesakkoord. Consultaties met vrouwelijke leiders leidden er bijvoorbeeld toe dat aanbevelingen over gender en conflict werden meegenomen door de waarheidscommissie.

Naast zinvolle participatie binnen vredesprocessen is de bescherming van vrouwen en meisjes in conflictsituaties een belangrijk thema waar Nederland op inzet. In sommige conflictsituaties is sprake van veel seksueel geweld tegen vrouwen. Bestaande gendernormen in de samenleving houden deze situaties in stand. Het is voor vrouwen bijvoorbeeld lastig om aangifte te doen. Nederland financiert projecten die deze normen proberen te veranderen. In Irak steunt Nederland bijvoorbeeld een project dat belangrijke spelers binnen een samenleving bewust maakt van de negatieve effecten van seksueel geweld. Als politieagenten zich hier meer van bewust zijn, is de drempel om aangifte te doen lager voor vrouwen. In het NAP-programma in Democratische Republiek Congo worden specifiek mannen en jongens betrokken bij het tegengaan van schadelijke gendernormen, bijvoorbeeld via trainingen.

Resultaten

Indicator

Aantal aantoonbare bijdragen aan de randvoorwaarden voor zinvolle deelname van vrouwen aan conflictoplossing en vredesonderhandelingen

Voortgang

Voortgang, niet op schema

150

Via lobby, bewustmaking en training dragen Nederlandse programma’s bij aan veranderingen in wetgeving en gedrag om meer vrouwen te betrekken bij conflictoplossing en vredesonderhandelingen. In totaal zijn 150 aantoonbare bijdragen geleverd aan gedragsverandering. Over het algemeen geldt dat het bereiken van dit soort veranderingen veel tijd kost en resultaten niet direct zichtbaar zijn.

Waarom meten we deze indicator?

Vrouwenrechten maken integraal onderdeel uit van een inclusieve en duurzame vrede. Om deze rechten te waarborgen moeten ze worden opgenomen in de grondwet en de basis vormen voor het beleid met betrekking tot veiligheid en justitie, gezondheidszorg en onderwijs. Dit vergt mogelijk aanzienlijke investeringen in de werving en training van personeel. De erkenning van de rol van vrouwen in vredesprocessen en wederopbouw neemt toe, maar slechts zeer langzaam. Elke structurele maatregel is een stap in de goede richting.

Hoe wordt de waarde bepaald?

Aantoonbare bijdragen aan verbeterde randvoorwaarden voor de deelname van vrouwen aan vredesprocessen en wederopbouw worden gemeten op het niveau van beleid en gedrag. Dit kunnen bijvoorbeeld verbeteringen van wetgeving, actieplannen en procedures zijn, of veranderingen in normen, waarden en gedrag van sleutelpersonen zoals bestuurders of samenlevingen als geheel.

Indicator

Aantal vrouwen en organisaties gesteund om de zinvolle deelname van vrouwen aan conflictoplossing en vredesonderhandelingen te vergroten

Voortgang

Op schema

In 2018/2019 zijn 36 maatschappelijke organisaties gesteund die zich inzetten om het aantal vrouwen dat op een zinvolle wijze deelneemt aan conflictoplossing en vredesonderhandelingen te vergroten. Daarnaast zijn 6.685 individuele vrouwen en meisjes gesteund om deel te nemen. Zij zijn bijvoorbeeld getraind in bepaalde vaardigheden of in contact gebracht met sleutelpersonen in vredesonderhandelingen.

Waarom meten we deze indicator?

De deelname van vrouwen aan vredesonderhandelingen en processen van wederopbouw levert een inclusiever en duurzamer resultaat op. Door maatschappelijke organisaties te steunen bevordert Nederland hun lokale vredeswerk en deelname aan formele vredesonderhandelingen. Daarnaast worden individuele vrouwen gesteund om deel te nemen. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen in staat zijn contact te leggen met vertegenwoordigers van uiteenlopende politieke of religieuze groeperingen en dat zij bereid zijn om compromissen te sluiten in het belang van de vrede.

Hoe wordt de waarde bepaald?

Het aantal organisaties en vrouwen met versterkte capaciteit wordt gemeten via het 5C-model. Dit houdt in dat zij hun capaciteit of vaardigheden vergroten op minimaal een van de volgende vlakken:

capaciteit om actie te ondernemen

capaciteit om resultaten te behalen

capaciteit om aan te passen

capaciteit om externe stakeholders te betrekken

capaciteit om coherentie te bereiken

Nationaal Actieplan (NAP) 1325 Learning Event 2018 op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag

In het najaar van 2018 organiseerde Nederland het NAP 1325 Learning Event over vrouwen, vrede en veiligheid met partners uit de hele wereld. Bekijk de video voor informatie over de belangrijkste resultaten van deze bijeenkomst.

Video: Nationaal Actieplan (NAP) 1325 Learning Event 2018

Impressie van het Nationaal Actieplan (NAP) 1325 Learning Event 2018 op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag

National Action Plan (NAP) 1325

Bezoek de NAP website voor meer informatie

Economische participatie

Veldbezoek aan aspergecoöperatie Vietnam

Vrouwen benutten hun kansen op economische invloed

Wereldwijd verdienen vrouwen nog steeds minder dan mannen. Vaak zijn zij afhankelijk van hun echtgenoot, vader of zoon. In 2018/2019 heeft Nederland 28 organisaties gesteund die zich inzetten om de randvoorwaarden voor economische deelname van vrouwen te verbeteren. Ruim 60.000 vrouwen werden getraind in vaardigheden om economisch zelfstandig te worden en onbetaalde zorgtaken beter te verdelen binnen hun gezin. Behalve technische steun geven deze organisaties vrouwen ook voorlichting over hun rechten en worden mannen betrokken in dit proces. In het programma in Ghana leidde dit tot minder geweld binnen gezinnen en behoren kindhuwelijken in deze gemeenschappen tot het verleden.

Resultaatgebied openen

Veldbezoek aan aspergecoöperatie Vietnam

Uit onderzoek van UN Women over gendergelijkheid en inclusieve groei blijkt dat invloed en gezag van vrouwen binnen gezin en gemeenschap groter worden wanneer hun economische positie is versterkt en zij beschikken over eigen inkomen. Zij zijn daardoor bovendien minder vaak slachtoffer van huiselijk geweld. Omdat vrouwen meer investeren in gezondheid en opleiding van hun kinderen, geven ze ook een belangrijke impuls aan de ontwikkeling van toekomstige generaties. Volgens onderzoek van McKinsey kan een grotere gendergelijkheid over een periode van tien jaar een groei van 25% van het Bruto Nationaal Product opleveren.

Resultaten

Indicator

Aantal aantoonbare bijdragen aan de randvoorwaarden voor economische participatie van vrouwen

Voortgang

Voortgang, niet op schema

19 bijdragen

Via lobby, bewustmaking en training dragen Nederlandse programma’s bij aan veranderingen in wetgeving en gedrag, zodat vrouwen betere toegang krijgen tot financiële middelen en de arbeidsmarkt. In totaal zijn er 19 aantoonbare bijdragen in beleid en wetgeving gerealiseerd. Over het algemeen geldt dat het bereiken van dit soort veranderingen veel tijd kost en resultaten niet direct zichtbaar zijn.

Waarom meten we deze indicator?

De betrokkenheid van lokale overheden, publieke en private dienstverleners en werkgevers is essentieel voor het verbeteren van kansen voor vrouwen om een leefbaar loon te verdienen. Door middel van belangenbehartiging, training en samenwerkingsovereenkomsten proberen maatschappelijke organisaties het beleid te verbeteren, zodat vrouwen betere toegang krijgen tot financiële middelen en de arbeidsmarkt.

Hoe wordt de waarde bepaald?

Aantoonbare bijdragen aan verbeterde randvoorwaarden voor de deelname van vrouwen aan de economie worden gemeten op het niveau van beleid en gedrag. Dit kunnen bijvoorbeeld verbeteringen van wetgeving, actieplannen en procedures zijn, of veranderingen in normen, waarden en gedrag van sleutelpersonen zoals bestuurders of samenlevingen als geheel.

Indicator

Aantal vrouwen en organisaties gesteund om de deelname van vrouwen aan de economie te bevorderen

Voortgang

Op schema

In 2018/2019 heeft Nederland 28 maatschappelijke organisaties gesteund op lokaal niveau die zich inzetten om de economische positie van vrouwen te verbeteren. Maatschappelijke partnerorganisaties hebben ruim 60.000 individuele vrouwen gesteund. Behalve training en kennisoverdracht geven de organisaties ook voorlichting over vrouwenrechten en helpen ze vrouwen bij het verkrijgen van markttoegang, training of krediet. Ook werken organisaties samen met bedrijven om arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Waarom meten we deze indicator?

Maatschappelijke organisaties zetten zich in voor gelijke economische kansen voor vrouwen. Dat doen ze door te pleiten voor betere werkomstandigheden en toegang tot markten, het faciliteren van technologie en krediet en ondersteuning van de vorming van verenigingen en coöperaties. Daarnaast trainen ze vrouwen in het verbeteren van vaardigheden om toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt of een eigen bedrijf te starten. Een innovatieve manier is ook vrouwen te helpen inzicht te krijgen in de tijd die zij besteden aan onbetaalde zorgtaken, zodat zij hiermee het gesprek kunnen aangaan met hun partner of werkgever.

Hoe wordt de waarde bepaald?

Het aantal organisaties en vrouwen met versterkte capaciteit wordt gemeten via het 5C-model. Dit houdt in dat zij hun capaciteit of vaardigheden vergroten op minimaal een van de volgende vlakken:

capaciteit om actie te ondernemen

capaciteit om resultaten te behalen

capaciteit om aan te passen, capaciteit om externe stakeholders te betrekken

capaciteit om coherentie te bereiken.

Voortgang in resultaatgebied Economische participatie

Nederland zet zich in om de randvoorwaarden voor economische deelname van vrouwen te verbeteren. De betrokkenheid van lokale overheden, publieke en private dienstverleners en werkgevers is hierbij essentieel. Dit kan gaan om verbeteringen in wetgeving, arbeidsomstandigheden, waarden en normen of gedrag en het ondersteunen van netwerken. In 2019 steunde Nederland 28 maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor het scheppen van een omgeving waarin vrouwen een toereikend inkomen verdienen en hun economische potentieel waarmaken.

Dit gebeurt door te pleiten voor betere toegang tot markten, het faciliteren van technologie en krediet en ondersteuning bij de vorming van verenigingen en coöperaties. De organisaties trainen vrouwen om hun economische vaardigheden te vergroten en werken samen met bedrijven om de werkomstandigheden te verbeteren, zoals het bestrijden van ongewenste intimiteiten en geweld op de werkvloer. In Vietnam steunt het programma 5.400 vrouwelijke agrarische ondernemers bij het opzetten van aspergekwekerijen. Vooral in droge gebieden in Vietnam is gebleken dat dit een duurzame en winstgevende oplossing is waarmee vrouwen economisch zelfstandig kunnen worden.

Funding Leadership Opportunities for Women (FLOW) in Nigeria

Funding Leadership Opportunities for Women (FLOW) in Nigeria

Funding Leadership Opportunities for Women (FLOW) in Nigeria is een inspirerend voorbeeld van hoe de versterkte positie van vrouwen positieve effecten heeft op hele gemeenschappen. De vrouwen die op deze wijze zijn getraind hebben niet alleen zelf een indrukwekkende individuele ontwikkeling doorgemaakt, maar ook een rol gespeeld in het dichter bij elkaar brengen van twee gemeenschappen die voorheen lijnrecht tegenover elkaar stonden (vaak met geweld als gevolg).

Vrouwen uit zowel de islamitische Fulani-gemeenschap als lokale christelijke boerengemeenschappen in Plateau State namen deel aan trainingstrajecten en creëerden tegelijkertijd ruimte voor dialoog en samenwerking. Zoiets had nooit eerder plaatsgevonden. Door de training verbeterden de vrouwen niet alleen hun eigen leven, maar organiseerden ze ook een vredesdialoog tussen de twee gemeenschappen. Dit gebeurde met de steun van lokale autoriteiten en bracht vertegenwoordigers van beide kanten met elkaar in gesprek.

What does peace mean to you?

Lees meer over FLOW Nigeria

Betere verdeling van zorgtaken dankzij Funding Leadership and Opportunities for Women (FLOW)

Betere verdeling van zorgtaken dankzij Funding Leadership and Opportunities for Women (FLOW)

FLOW is het grootste Nederlandse programma voor vrouwenrechten en gendergelijkheid. Het is gestart op 1 januari 2016 en richt zich onder andere op het verbeteren van de economische positie van ongeveer 25.000 vrouwen in ruim tien landen in Azië en Afrika. Een van de manieren waarop dit gebeurt is door vrouwen te helpen onbetaalde zorgtaken beter te delen met hun man. Vooral voor vrouwen op het platteland zijn deze taken een aanzienlijke last. Via het FLOW-programma krijgen vrouwen hulp bij het inzichtelijk maken van de tijd die zij besteden aan het halen van water of brandhout en het bereiden van voedsel. Dit helpt hen in het gesprek met hun man om deze taken beter te verdelen. Als gevolg van dit project heeft de overheid in Ghana de kosten voor kinderopvangcentra overgenomen en grond beschikbaar gesteld voor nieuwe centra. In Pakistan zijn door lokale overheden drinkwater- en elektriciteitsvoorzieningen aangelegd. Dit geeft vrouwen meer tijd een eigen inkomen te verwerven.

FLOW-programma

Lees meer over het FLOW-programma

Onderzoek UN Women (2019)

Gendergelijkheid en inclusieve groei: economisch beleid voor duurzame ontwikkeling

Onderzoek McKinsey (2015)

Hoe het bevorderen van de gelijkheid van vrouwen $ 12 biljoen kan toevoegen aan de wereldwijde groei

Onderzoek Women, Business and the Law 2020 – World Bank Group

Women, Business and the Law 2020 is de zesde in een reeks onderzoeken die in 190 economieën een analyse maken van wet- en regelgeving die van invloed is op de economische kansen van vrouwen.

Politieke participatie

Vrouwen in Bomas of Kenya bespreken manieren om zich te verenigen in de aanloop naar de verkiezingen met als doel vrouwelijke politieke aspiranten te ondersteunen en het aantal vrouwen in politiek leiderschap te vergroten. Credits: CRAWN Daisy Amdany

Vrouwen oefenen macht en leiderschap uit

Onderzoek van UN Women wijst uit dat deelname van vrouwen aan besluitvormingsprocessen leidt tot effectievere en inclusievere besluitvorming en beleid. In 2018/2019 heeft Nederland 538 organisaties gefinancierd die werken aan het stimuleren van verschillende vormen van vrouwelijk leiderschap, inclusief participatie in politiek en bestuur. Deze programma’s richten zich op het creëren van een gelijk speelveld en verbeterde randvoorwaarden voor politieke participatie van vrouwen en vrouwelijk leiderschap in verschillende landen. Ook draagt Nederland via UN Women bij aan projecten op dit thema.

Resultaatgebied openen

Vrouwen in Bomas of Kenya bespreken manieren om zich te verenigen in de aanloop naar de verkiezingen met als doel vrouwelijke politieke aspiranten te ondersteunen en het aantal vrouwen in politiek leiderschap te vergroten. Credits: CRAWN Daisy Amdany

Politieke deelname en leiderschap van vrouwen vereisen een omgeving waarin vrouwen en mannen gelijke kansen worden geboden. Dankzij Funding Leadership Opportunities for Women (FLOW) zijn tijdens de rapportageperiode verbeteringen in de randvoorwaarden geconstateerd. Zo hebben Provincial Government Assemblies op de Solomon Eilanden hun steun verleend aan het opnemen van temporary special measures (TSM), een instrument waarmee quota worden ingesteld voor vrouwen in leiderschapsposities. Daarnaast werd in Myanmar een intensief coachingsprogramma opgezet voor 15 veelbelovende vrouwelijke kandidaten voor de nationale verkiezingen in 2020. In Zambia worden 250 vrouwen begeleid om deel te nemen aan de nationale verkiezingen in 2021. In Papoea Nieuw-Guinea werden 14 vrouwen benoemd in verschillende lokale overheidscomités, 20 vrouwen begeleid in het oppakken van leiderschapsrollen in hun gemeenschap en 5 vrouwen begeleid om deel te nemen aan lokale verkiezingen. In Papoea Nieuw-Guinea komt vrouwelijk leiderschap zelden voor en geldt dit als een unicum. In Libanon werden met 7 politieke partijen meerdere overlegsessies georganiseerd. Met als resultaat dat de traditionele politieke partijen 38 vrouwelijke kandidaten voordroegen voor de verkiezingen van 2018. Tijdens de verkiezingen van 2009 waren dat er 6. In totaal waren er in 2018 113 vrouwelijke kandidaten tegen 12 in 2009. Vrouwengroepen in Rwanda steunden met succes een collega van de National Women’s Council in het Gisagara-district bij haar kandidaatstelling voor het parlement. De vrouw werd benoemd als lid van het Rwandees parlement voor de periode 2018-2023.

Resultaten

Indicator

Aantal aantoonbare bijdragen aan de randvoorwaarden voor politieke participatie van vrouwen

Voortgang

Op schema

Via lobby, bewustwording en training dragen Nederlandse programma’s bij aan veranderingen in wetgeving en gedrag, zodat meer vrouwen kunnen deelnemen aan besluitvorming op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau. In totaal zijn er 53 aantoonbare bijdrages in gedrag en 9 aantoonbare bijdrages in beleid en wetgeving. In het algemeen geldt dat het bereiken van dit soort veranderingen veel tijd kost en resultaten niet direct zichtbaar zijn.

Waarom meten we deze indicator?

Gendergelijkheid houdt ook in dat vrouwen deelnemen in besluitvormingsprocessen en zich profileren als leiders. Zonder deelname van vrouwen aan de besluitvorming over internationale, nationale en lokale vraagstukken worden hun behoeften en belangen onvoldoende meegenomen. Om de voortgang te controleren volgt Nederland de wijzigingen in de randvoorwaarden die nodig zijn om vrouwen te laten deelnemen aan politieke processen en leiderschap.

Hoe wordt de waarde bepaald?

Aantoonbare bijdragen aan verbeterde randvoorwaarden voor de deelname van vrouwen aan besluitvorming worden gemeten op het niveau van beleid en gedrag. Dit kunnen bijvoorbeeld verbeteringen van wetgeving, actieplannen en procedures zijn, of veranderingen in normen, waarden en gedrag van sleutelpersonen zoals bestuurders of samenlevingen als geheel.

Indicator

Aantal vrouwen en organisaties gesteund om de deelname van vrouwen aan besluitvorming te bevorderen

Voortgang

Voortgang, niet op schema

2018/2019

In 2018/2019 heeft Nederland 192 organisaties gesteund die zich inzetten voor een grote deelname van vrouwen in politiek en besluitvorming. Door trainingen en ondersteuning bij het verkrijgen van toegang tot de juiste middelen en contacten hebben meer vrouwen zich kandidaat gesteld en is het aantal gekozen vrouwen gestegen.

Waarom meten we deze indicator?

Vrouwen die een rol in de politiek ambiëren moeten rekening houden met weerstand, vrouwenhaat, bedreigingen en zelfs fysiek geweld. Vaak moeten ze het stellen zonder steun van gevestigde politieke partijen. Maatschappelijke organisaties zijn daarom onmisbaar: zij bieden vrouwelijke kandidaten en politici training en toegang tot een netwerk en andere middelen.

Hoe wordt de waarde bepaald?

Het aantal organisaties en vrouwen met versterkte capaciteit wordt gemeten via het 5C-model. Dit houdt in dat zij hun capaciteit of vaardigheden vergroten op minimaal een van de volgende vlakken:

capaciteit om actie te ondernemen

capaciteit om resultaten te behalen

capaciteit om aan te passen

capaciteit om externe stakeholders te betrekken

capaciteit om coherentie te bereiken

Mensen met een Missie

Achtergrond informatie thema vrouwenrechten en gendergelijkheid

Achtergrond

De kloof tussen mannen en vrouwen is de laatste jaren kleiner geworden, maar over het algemeen hebben vrouwen en meisjes wereldwijd nog altijd een achterstand. Vrouwen verdienen nog steeds minder dan mannen en zijn vaak afhankelijk van hun echtgenoot, vader of broers. Zeker een op de drie vrouwen heeft gedurende haar leven te maken met geweld. In de meeste gevallen gaat het om huiselijk geweld, maar ook geweld op de werkvloer en in de publieke ruimte komt voor.

De grootste achterstand doet zich voor in de politiek: het aantal vrouwelijke parlementariërs bedraagt wereldwijd gemiddeld nog maar 24%. Ook de deelname van vrouwen aan conflictoplossing en wederopbouw begint pas net op gang te komen.

Een zorgwekkende trend is de groeiende weerstand van conservatieve krachten die rechten van vrouwen en meisjes willen inperken. Het voorkomen van een verslechtering van de positie van vrouwen is hierdoor soms het best haalbare resultaat. Voor duurzame verbetering is het versterken van vrouwen en organisaties die zich inzetten voor gendergelijkheid essentieel. Het afgelopen jaar is op dit gebied al veel bereikt. Het is van belang deze voortgang en resultaten te kwantificeren.

Blik op de toekomst

In vergelijking met voorgaande jaren zijn in 2018/2019 meer zuidelijke organisaties gesteund. Dit is een lijn die Nederland wil voortzetten. Vrouwen en meisjes krijgen hierdoor de kans hun eigen positie en die van andere vrouwen te verbeteren. Nederland zal zich ook met nieuwe programma’s intensiever richten op de versterking van zuidelijke vrouwenrechtenorganisaties die zich inzetten voor gendergelijkheid.

In december 2019 is het beleidskader Versterking maatschappelijk middenveld (2021-2025) gepubliceerd. In dit kader staan de onafhankelijke, krachtige rol van maatschappelijke organisaties en het sociaal contract tussen burgers, overheid en bedrijfsleven centraal. Het SDG 5-fonds is onderdeel van dit beleidskader en bestaat uit de subsidie-instrumenten Power of Women, Leading from the South en Women, Peace and Security. Deze instrumenten richten zich op capaciteitsversterking van vrouwenrechtenorganisaties op het gebied van pleiten en beïnvloeden en het stimuleren van maatschappelijke, economische en/of politieke transformatie om gelijke rechten, kansen en veiligheid van vrouwen en meisjes te realiseren.

Aanvullende bronnen

Op de begrotingswebsite kunt u precies terugvinden hoe het budget voor 2019 is onderverdeeld en welke projecten ermee gefinancierd zijn.

  1. Bezoek de website
    Programma begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  2. Selecteer het begrotingsjaar 2019
Twitteraccount

Officiële Twitter account van de Taskforce Vrouwenrechten en Gendergelijkheid (TFVG) van het ministerie van Buitenlandse Zaken

Twitteraccount

Officiële Twitter account van de Nederlandse ambassadeur voor vrouwenrechten en gendergelijkheid van het ministerie van Buitenlandse Zaken

Uitgaven per kanaal

Metric

Dit zijn de financiële uitgaven van het kalenderjaar 2019. Dit komt niet volledig overeen met de resultaten op deze pagina die verzameld zijn tussen oktober 2018 - oktober 2019. Meer informatie hierover vindt u onder 'Over de Resultatenrapportage'.